Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 01.12.2021, 09:43

INFORMĀCIJA PAR NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTIEM

Daugavpils pilsētas pašvaldības nomas izsoles komisija paziņo, ka zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 2306, Rīgas ielas 65 rajonā, Daugavpilī, daļai, 30 m2 platībā, nomas tiesības izsolē ieguva - SIA "ENERGO HELP", reģ.Nr. 41503001333. Nomas gada maksa – 41,00 EUR bez PVN.

Paziņojums par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 2306, Rīgas ielas 65 rajonā, Daugavpilī, daļas, 30 m2 platībā, nomas tiesību izsoli

Daugavpils pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) zemes nomas tiesību izsoles komisija 2021.gada 29.septembrī plkst. 14:00 Pašvaldības Konferenču zālē: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, rīko pirmo zemes nomas tiesību (bez apbūves tiesības) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts - 0500 001 2306, Rīgas ielas 65 rajonā, Daugavpilī, daļu 30 m2 platībā (turpmāk – zemesgabals).

Zemesgabala nomas tiesību izsoles lietošanas mērķis – vasaras terases izvietošanai un uzturēšanai ar piesaisti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai (katra gada laika posmā no 1.jūnija līdz 30.septembrim).

Nomas tiesību termiņš - 5 (pieci) gadi.

Iznomājamā zemesgabala nomas tiesību izsoles sākuma maksa – 31 EUR (trīsdesmit viens eiro) mēnesī.

Izsoles solis – 10,00 EUR (desmit eiro 00 centi).

Papildus nosolītai nomas maksai nomas tiesību ieguvējs maksās PVN un nekustamā īpašuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Personai, kura iegūst nomas tiesības līguma darbības laikā par saviem līdzekļiem nepieciešams Zemesgabalu labiekārtot un uzturēt kārtībā, kā arī uzturēt kārtībā tam piegulošo teritoriju.

Personai, kura iegūst nomas tiesības, Zemesgabalā jānodrošina visu esošo inženiertehniskās apgādes tīklu saglabāšanu, kā arī jānodrošina ekspluatācijas dienestu darbiniekiem iespēju brīvi piekļūt inženiertehniskās apgādes tīkliem.

Izsoles dalībnieki var reģistrēties uz izsoli, iepriekš samaksājot dalības maksu 30,00 EUR (trīsdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “dalības maksa par zemes nomas tiesību izsoli, kadastra apzīmējums 0500 001 2306” un drošības naudu 100,00 EUR (viens simts eiro 00 centi) ar atzīmi – “drošības nauda par zemes nomas tiesību izsoli, kadastra apzīmējums 0500 001 2306)” un:

- Pašvaldības (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 9.kabinetā, Pašvaldības darba laikā līdz 2021.gada_24.septembrim plkst. 16:00 (iepriekš piesakot vizīti pa tālruni 65404355), iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus,

-   vai arī nosūtot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, pa pastu slēgtā aploksnē Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamentam (K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401), saskaņā ar 10.06.2021. Domes lēmuma Nr.383 apstiprinātiem izsoles noteikumu 5.5.2.apakšpunktu (sk.pielikumu).

Drošības nauda un dalības maksa jāiemaksā Pašvaldības (reģistrācijas numurs 90000077325) kontā Nr.LV17PARX0000850062000, AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

Par izsoles dalībnieku nevar būt persona, kurai ir maksājumu parādi pašvaldības un valsts budžetā, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR.

Tālruņi uzziņām: 65404355.

Kopējā informācija