Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 01.12.2021, 09:43

Saskaņā ar 25.08.2021. zemes nomas tiesību izsoles komisijas lēmumu (izsoles komisijas sēdes protokols Nr.8) zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 2306, Rīgas ielas 68 rajonā, Daugavpilī, daļa 48 m2 platībā, nomas tiesību izsole atzīta par nenotikušu.

Paziņojums par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 2306, Rīgas ielas 68 rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli

Daugavpils pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pilsētas pašvaldības) zemes nomas tiesību izsoles komisija 2021.gada 25.augustā plkst. 14:00 Pilsētas pašvaldības konferenču zālē: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, rīko pirmo zemes nomas tiesību (bez apbūves tiesības) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts - zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 2306, Rīgas ielas 68 rajonā, Daugavpilī, daļa 48 m2 platībā (turpmāk – zemesgabals).

Zemesgabala nomas tiesību izsoles lietošanas mērķis – terases novietošana ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai vasaras sezonas periodā (katra gada laika posmā no 1.maija līdz 30.septembrim).  

Nomas tiesību termiņš - 5 (pieci) gadi.

Iznomājamā zemesgabala nomas tiesību izsoles sākuma maksa – 43 EUR (četrdesmit trīs eiro) mēnesī.

Izsoles solis – 10,00 EUR (desmit eiro 00 centi).

Papildus nosolītai nomas maksai nomas tiesību ieguvējs maksās PVN un nekustamā īpašuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Personai, kura iegūst nomas tiesības līguma darbības laikā par saviem līdzekļiem nepieciešams Zemesgabalu labiekārtot un uzturēt kārtībā, kā arī uzturēt kārtībā tam piegulošo teritoriju.

Personai, kura iegūst nomas tiesības, Zemesgabalā jānodrošina visu esošo inženiertehniskās apgādes tīklu saglabāšanu, kā arī jānodrošina ekspluatācijas dienestu darbiniekiem iespēju brīvi piekļūt inženiertehniskās apgādes tīkliem.

Izsoles dalībnieki var reģistrēties uz izsoli, iepriekš samaksājot dalības maksu 30,00 EUR (trīsdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “dalības maksa par zemes nomas tiesību izsoli, kadastra apzīmējums 0500 001 2306” un drošības naudu 130,00 EUR (viens simts trīsdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “drošības nauda par zemes nomas tiesību izsoli, kadastra apzīmējums 0500 001 2306)” un:

- Pilsētas pašvaldības (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 9.kabinetā, darba laikā līdz 2021.gada_20.augustam plkst. 16:00 (iepriekš piesakot vizīti pa tālruni 65404355), iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus,

-   vai arī nosūtot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, pa pastu slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamentam (K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401), saskaņā ar 15.07.2021. Domes lēmuma Nr.453 apstiprinātiem izsoles noteikumu 5.5.2.apakšpunktu (sk.pielikumu).

Drošības nauda un dalības maksa jāiemaksā Pilsētas pašvaldības (reģistrācijas numurs 90000077325) kontā Nr.LV17PARX0000850062000, AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

Par izsoles dalībnieku nevar būt persona, kurai ir maksājumu parādi pašvaldības un valsts budžetā, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR.

Tālruņi uzziņām: 65404355.

Kopējā informācija