Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.04.2021, 11:59

INFORMĀCIJA PAR NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTIEM

Daugavpils pilsētas domes nomas izsoles komisija paziņo, ka Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 004 3608, Jelgavas ielas 23 rajonā, Daugavpilī, daļu 98 m2 platībā, bez apbūves tiesības uz 10 (desmit) gadiem, īslaicīgas lietošanas būves (kas nav patstāvīgs īpašuma objekts) un vasaras terases novietošanai, nomas tiesības izsolē ieguva SIA “VK PLUS”, reģ.Nr. 41503085097.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paziņojums par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 004 3608, Jelgavas ielas 23 rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) zemes nomas tiesību izsoles komisija 2021.gada 24.februārī plkst. 14:00 Domes Konferenču zālē: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, rīko pirmo zemes nomas tiesību (bez apbūves tiesības) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts - zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 004 3608, Jelgavas ielas 23 rajonā, Daugavpilī, daļa 98 m2 platībā (turpmāk – zemesgabals).

Zemesgabala nomas tiesību izsoles lietošanas mērķis – īslaicīgas lietošanas būves (kas nav patstāvīgs īpašuma objekts) un vasaras terases novietošana.  

Nomas tiesību termiņš - 10 (desmit) gadi.

Iznomājamā zemesgabala nomas tiesību izsoles sākuma maksa – 569 EUR (pieci simti sešdesmit deviņi eiro) gadā.

Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit eiro 00 centi).

Papildus nosolītai nomas maksai nomas tiesību ieguvējs maksās PVN un nekustamā īpašuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Zemesgabala izmantošanā ir jāievēro noteiktie apgrūtinājumi saskaņā ar Aizsargjoslu likumā noteikto.

Persona, kura iegūst nomas tiesības, nodrošina īslaicīgas lietošanas būves un vasaras terases uzturēšanu pienācīgā tehniskā kārtībā un to vizuālā izskata atbilstību saskaņotajai dokumentācijai.

Izsoles dalībnieki var reģistrēties uz izsoli, iepriekš samaksājot dalības maksu 30,00 EUR (trīsdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “dalības maksa par zemes nomas tiesību izsoli, kadastra apzīmējums 0500 004 3608, Jelgavas ielas 23 rajonā, Daugavpilī” un drošības naudu 130,00 EUR (viens simts trīsdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “drošības nauda par zemes nomas tiesību izsoli, kadastra apzīmējums 0500 004 3608, Jelgavas ielas 23 rajonā, Daugavpilī)” un:

- Domes (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 9.kabinetā, Domes darba laikā līdz 2021.gada_19.februārim plkst. 16:00 (iepriekš piesakot vizīti pa tālruni 65404355), iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus,

-   vai arī nosūtot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, pa pastu slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam (K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401), saskaņā ar 11.02.2021. Domes lēmuma Nr.76 apstiprinātiem izsoles noteikumu 5.5.2.apakšpunktu (sk.pielikumu).

Drošības nauda un dalības maksa jāiemaksā Domes (reģistrācijas numurs 90000077325) kontā Nr.LV17PARX0000850062000, AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

Par izsoles dalībnieku nevar būt persona, kurai ir maksājumu parādi pašvaldības un valsts budžetā, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR.

Tālruņi uzziņām: 65404355, 65404353.

Kopējā informācija