Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.04.2021, 11:59

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils pilsētas pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu, kadastra Nr.05000111712, Mihaila ielā 10, Daugavpilī, kas sastāv no zemes vienības 1492 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000111712, un uz tās esošas ēkas (vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis neapmierinošā stāvoklī), kadastra apzīmējums 05000111712001.

Izsoles sākumcena 21000,00 EUR.

Izsoles solis – 100,00 EUR.

Izsole notiks 2021.gada 3.februārī plkst. 17:15 Daugavpils pilsētas Domes Konferenču zālē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Avanss – 10%  no izsolē piedāvātās augstākās summas jāsamaksā divu nedēļu laikā kopš izsoles. 

Galīgo norēķinu var veikt triju gadu laikā kopš izsoles dienas. Par atlikto maksājumu pircējam jāmaksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Reģistrēties uz izsoli var Daugavpils pilsētas domes 7.kabinetā Domes darba laikā (iepriekš piesakoties pa tālruni 65404354) vai atsūtot dokumentus pa pastu (Daugavpils pilsētas dome, Īpašuma pārvaldīšanas departaments, 7.kabinets, Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV – 5401)  līdz 2021.gada 27.janvāra plkst. 17.00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu 100,00 EUR.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā viena no Daugavpils pilsētas domes (reģ.nr.90000077325) kontiem:

  • Nr.LV17PARX0000850062000, AS „Citadele banka”, PARXLV22;
  • Nr.LV47RIKO0002011004423, Luminor Bank AS, RIKOLV2X;
  • Nr.LV10UNLA0005011130526, AS „SEB banka”, UNLALV2X;
  • Nr.LV69HABA0001402041250, AS „SWEDBANK”, HABALV22.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar izsoles komisijas priekšsēdētāju pa tālr.65404358.

Tālrunis uzziņām 65404354

Kopējā informācija