Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.04.2021, 11:59

INFORMĀCIJA PAR NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTIEM

Daugavpils pilsētas domes izsoles komisija paziņo, ka Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500  008 1320, Aveņu ielas rajonā, Daugavpilī, daļu 160 m2 platībā, īslaicīgās lietošanas būves (tirdzniecības ēka ar autobusu pieturu) un terases izvietošanai, nomas tiesības izsolē ieguva SIA “PABEERZNER”, reģ.Nr.41503073257, juridiskā adrese: Aizupes iela 2, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov., LV-5470.

 

Paziņojums par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 008 1320, Aveņu ielas rajonā, Daugavpilī, daļas 160 m2 platībā nomas tiesību izsoli

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) zemes nomas tiesību izsoles komisija 2020.gada 16.decembrī plkst. 14:00 Domes Konferenču zālē: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, rīko pirmo zemes nomas tiesību (bez apbūves tiesības) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts - zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 008 1320, Aveņu ielas rajonā, Daugavpilī, daļa 160 m2 platībā (turpmāk – zemesgabals).

Zemesgabala nomas tiesību izsoles lietošanas mērķis – īslaicīgās lietošanas būves (tirdzniecības ēka ar autobusu pieturu) un terases izvietošana.

Nomas tiesību termiņš - 5 (pieci) gadi.

Iznomājamā zemesgabala nomas tiesību izsoles sākuma maksa – 114,00 EUR (viens simts četrpadsmit eiro 00 centi) mēnesī.

Izsoles solis – 10,00 EUR (desmit eiro 00 centi).

Papildus nosolītai nomas maksai nomas tiesību ieguvējs maksās PVN un nekustamā īpašuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Zemesgabala labiekārtošanu un uzturēšanu kārtībā, kā arī piegulošās teritorijas uzturēšanu kārtībā jāveic par saviem līdzekļiem.

Zemesgabala izmantošanā ir jāievēro Zemesgabala plānā noteiktie apgrūtinājumi saskaņā ar Aizsargjoslu likumā noteikto.

Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties uz izsoli Domes (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 9.kabinetā Domes darba laikā līdz 2020.gada_11.decembra plkst. 16:00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot dalības maksu 30,00 EUR (trīsdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “dalības maksa par zemes nomas tiesību izsoli Daugavpilī, Aveņu ielas rajonā, kadastra apzīmējums 05000081320” un drošības naudu 300,00 EUR (trīs simti eiro 00 centi) ar atzīmi – “drošības nauda par zemes nomas tiesību izsoli Daugavpilī, Aveņu ielas rajonā, kadastra apzīmējums 05000081320”.

Drošības nauda un dalības maksa jāiemaksā Domes (reģistrācijas numurs 90000077325) norēķinu kontā Nr.LV17PARX0000850062000 AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

Par izsoles dalībnieku nevar būt persona, kurai ir maksājumu parādi pašvaldības un valsts budžetā.

Tālruņi uzziņām: 65404355, 65405353.

Kopējā informācija