Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 06.01.2021, 12:16

Informācija par izsoles rezultātiem

   Daugavpils pilsētas domes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka tiesības nomāt neapdzīvojamās telpas 98,5 m2 platībā, kas atrodas jaunbūvētā ēkā ar kadastra apzīmējumu 0500 001 3909 002 Saules ielā 6, Daugavpilī, un telpu eksplikācijā atzīmētas ar Nr.5, 6, 7, 8, 9 rakstiskā izsolē ieguva SIA “ARKA PREIĻI”, reģistrācijas Nr.41503011153.

    Informācija par nomas līguma slēgšanu:

Nomas tiesību ieguvējam 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas ir jānoslēdz nomas līgumu ar Profesionālās izglītības kompetences centru “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola””, reģistrācijas Nr.90000064918, juridiska adrese Saules iela 6/8, Daugavpils, vai rakstiski jāpaziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu (iepriekš vienojoties pa tālruni 65424576 vai 26428390 – Inguna Kokina).

Izsoles komisija

30.11.2020.

INFORMĀCIJA PAR NOMAS TIESĪBU RAKSTISKO IZSOLI

Nekustamā īpašuma adrese: Saules iela 6, Daugavpils

Nomas objekta veids:  Neapdzīvojamās telpas (telpu eksplikācijā atzīmētas ar Nr.5, 6, 7, 8, 9)

Nekustamā īpašuma kadastra numurs/būves kadastra apzīmējumi: 0500 001 3904; 0500 001 3909 002

Iznomājamā nomas objekta platība (m2): 98,5 m2

Lietošanas mērķis: sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana (kafejnīcas darbība)

Atzīme „kultūras piemineklis”: nav

Izsoles veids (rakstiska/mutiska): rakstiska;

                      pirmā vai atkārtotā : pirmā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš: līdz 2020.gada 20.novembrim, plkst.16.00 (iesniedzot dokumentus klātienē)  

Nomas tiesības tiks piešķirtas rakstiskā izsolē:

            nomas pieteikuma iesniegšanas vieta: K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kab. vai nosūtot pa pastu

            reģistrēšanas kārtība - pieteikumu saņemšanas secībā;

            izsoles datums, laiks vieta - 2020.gada 27.novembris, plkst. 11.00 Domes Konferenču zālē.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa par 1 m2 mēnesī (norādīts bez PVN) 1,00 EUR.

Zemes nomas maksa (eiro) gadā : zemesgabala domājamo daļu, kas attiecas uz nomas objektu, nomas maksa gadā - 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā normatīvajos aktos noteiktās minimālās nomas maksas apmērā (28 eiro gadā).

Iznomāšanas termiņš (gadi): 3 gadi (no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas)

Iznomāšanas termiņš var tikt pagarināts normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos

Cita informācija par nomas objektu  -

   Nomas objekts nomniekam tiks nodots lietošanā ar pieņemšanas - nodošanas aktu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc jaunbūvētās ēkas Saules ielā 6, Daugavpilī, būvniecības pabeigšanas un pieņemšanas ekspluatācijā.

   Ēka ar kadastra apzīmējumu 0500 001 3909 002 tiek būvēta ERAF projekta Nr. 8.1.3.0/17/I/006 “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” izveidošana par Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) un infrastruktūras modernizācijas II. kārta” ietvaros.

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā  (eiro) :  nav nepieciešami

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: nav tiesību nodot apakšnomā

Citi iznomāšanas nosacījumi:

  • Komunālos maksājumus, nekustamā īpašuma nodokli, zemes nomas maksu nomnieks maksā papildus;
  • Nomas objekts paredzēts sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Saules skolas audzēkņiem un darbiniekiem;
  • Nomas objekts tiks aprīkots ar virtuves iekārtām.

Nomas objekta apskates vieta un laiks: ipriekš vienojoties pa tālruni 65424576 vai 26428390 – Inguna Kokina

Nomas objekta īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība.

Nomas objekta iznomātājs (nosaukums, reģ. numurs, adrese):

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola””, reģistrācijas Nr.90000064918, juridiskā adrese: Saules iela 6/8, Daugavpils

Kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts):  A.Vilcāne +37165404348, +37125625161, aija.vilcane@daugavpils.lv, I.Ašpize 65404354, irina.aspize@daugavpils.lv

 

Kopējā informācija