Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 18.01.2021, 12:26

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils pilsētas pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu, kadastra Nr.05000260021, Daugavpilī, kas sastāv no zemes vienību 1995 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000260018.

Izsoles sākumcena – 11300,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši trīs simti eiro 00 centi).

Izsoles solis – 500,00 EUR (pieci simti eiro 00 centi).

Izsole notiks 2020.gada 7.oktobrī plkst. 17:15 Daugavpils pilsētas Domes Konferenču zālē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Avanss – 10%  no izsolē piedāvātās augstākās summas jāsamaksā divu nedēļu laikā kopš izsoles.

Galīgo norēķinu var veikt sešu mēnešu laikā kopš izsoles dienas. Par atlikto maksājumu pircējam  jāmaksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Daugavpils pilsētas domes (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 7.kabinetā darba laikā.

Reģistrēties uz izsoli var Daugavpils pilsētas domes 7.kabinetā darba laikā kopš šī sludinājuma publicēšanas LR oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2020.gada 1.oktobra plkst. 17.00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas (11300,00 EUR) un reģistrācijas maksu 100,00 EUR.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā viena no Daugavpils pilsētas domes (reģ.nr.90000077325) kontiem:

Nr.LV17PARX0000850062000, AS „Citadele banka”, PARXLV22;

Nr.LV47RIKO0002011004423, Luminor Bank AS, RIKOLV2X;

LV10UNLA0005011130526, AS „SEB banka”, UNLALV2X;

Nr.LV69HABA0001402041250, AS „SWEDBANK”, HABALV22.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar izsoles komisijas priekšsēdētāju pa tālr.65404358.

Tālrunis uzziņām 65404354.

Kopējā informācija