Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.05.2020, 13:33

Informācija par izsoles rezultātiem

Daugavpils pilsētas domes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka tiesības nomāt neapdzīvojamās telpas 630,7 m2 platībā Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, 12.05.2020. rakstiskajā izsolē ieguva “Swedbank” AS, reģistrācijas Nr.40003074764. Nomas līgumu jānoslēdz ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Latviešu kultūras centrs” (reģistrācijas Nr.90000077556, juridiskā adrese: Rīgas iela 22A, Daugavpils, kontakttālr. 654 22763) saskaņā ar izsoles noteikumu 9.1.punktu.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Nekustamā īpašuma adrese: Rīgas iela 22A, Daugavpils

Nomas objekta veids: neapdzīvojamās telpas

Nekustamā īpašuma kadastra numurs/būves kadastra apzīmējumi: 0500 001 3202 ; 0500 001 3202 001;

0500 001 3202 005

Zemesgabala platība : iznomājamā daļa  - 6307/134352 domājamās daļas no zemesgabala, kadastra Nr.0500 001 3202, daļas 6908 m2 platībā, Rīgas ielā 22A, Daugavpilī

Iznomājamā telpu platība (m2): 630,7 m2

Lietošanas mērķis: biroja telpu grupa

Atzīme „kultūras piemineklis”: valsts nozīmes arhitektūras piemineklis

Izsoles veids (rakstiska/mutiska): rakstiska;

                      pirmā vai atkārtotā : pirmā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš: līdz 2020.gada 30.aprīlim (iesk.)  

Nomas tiesības tiks piešķirtas rakstiskā izsolē:

            nomas pieteikuma iesniegšanas vieta: Daugavpils pilsētas dome Īpašuma pārvaldīšanas departaments (K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī), 7.kab.(dokumenti nosūtāmi pa pastu)

            reģistrēšanas kārtība - pieteikumu saņemšanas secībā;

            izsoles datums, laiks vieta - 2020.gada 12.maijā, plkst. 11.00 Domes Konferenču zālē.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa

sākumcena izsolē (EUR) par 1 m2 mēnesī (bez PVN): 7,00 EUR

Izsoles reģistrācijas maksa – 100 EUR

Izsoles nodrošinājums – 2000 EUR

Zemes nomas maksa (eiro) gadā : 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, kas attiecās uz telpām

Iznomāšanas termiņš (gadi): 12 gadi

Cita informācija par nomas objektu  - neapdzīvojamās telpas ir iznomātas līdz šīs nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanai. Līgums ar nomas tiesību ieguvēju tiks noslēgts pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas starp 1999.gada 10.janvāra nomas līguma pusēm

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā  (eiro) :  -  

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: nav tiesību nodot apakšnomā

Citi iznomāšanas nosacījumi:

  1. Nomnieks, papildus nomas maksai, apmaksā:
  • komunālo pakalpojumu maksājumus (elektroenerģija, ūdens, kanalizācija);
  • nekustamā īpašuma nodokli;
  • zemes nomu;
  1. Nomnieks kompensē sertificēta vērtētāja atlīdzības summu 242,00 EUR ar PVN (divi simti četrdesmit divi eiro un 00 centi) apmērā.

Nomas objekta apskates vieta un laiks: iepriekš vienojoties pa tālruni 654 22763, R.Osmane

Nomas objekta īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība.

Nomas objekta iznomātājs (nosaukums, reģ. numurs, adrese): Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Latviešu kultūras centrs”, reģistrācijas Nr.90000077556, juridiskā adrese: Rīgas iela 22A, Daugavpils.

Kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts):  A.Vilcāne +37165404348, +37125625161, aija.vilcane@daugavpils.lv, I.Ašpize 65404354, irina.aspize@daugavpils.lv

Kopējā informācija