Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.10.2020, 16:29

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils pilsētas pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu, kadastra Nr.05009033571, Cēsu ielā 22, Daugavpilī, kas sastāv no dzīvokļa īpašumu Nr.14, 41,4 m2 platībā, mājas (kadastra apzīmējums 05000370303001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 05000370303) 414/9218 kopīpašuma domājamās daļas.

Izsoles sākumcena - 4300 EUR (četri tūkstoši trīs simti eiro).

Izsoles solis – 50 EUR (piecdesmit eiro).

Izsole notiks 2020.gada 22.aprīlī plkst. 17:15 Daugavpils pilsētas Domes Konferenču zālē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Avanss – 10% no izsolē piedāvātās augstākās summas jāsamaksā divu nedēļu laikā kopš izsoles. Galīgo norēķinu var veikt viena gada laikā kopš izsoles dienas. Par atlikto maksājumu pircējam jāmaksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Reģistrēties uz izsoli var kopš šī sludinājuma publicēšanas LR oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2020.gada 16.aprīļa plkst. 17.00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas (430 EUR) un reģistrācijas maksu 10 EUR.

Ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 2020.gada 13.marta rīkojumu Nr.45 “Par pasākumiem ārkārtējās situācijas laikā”, reģistrēties uz  izsoli var atsūtot dokumentus pa pastu vai elektroniski uz izsoles komisijas priekšsēdētāja e pastu aleksejs.nikolajevs@daugavpils.lv

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā viena no  Daugavpils pilsētas domes (reģ.nr.90000077325) kontiem:

  • Nr.LV17PARX0000850062000, AS „Citadele banka”, PARXLV22;
  • Nr.LV47RIKO0002011004423, Luminor Bank AS, RIKOLV2X;
  • Nr.LV10UNLA0005011130526, AS „SEB banka”, UNLALV2X;
  • Nr.LV29NDEA0000082624242, Luminor Bank AS, NDEALV2X;
  • Nr.LV69HABA0001402041250, AS „SWEDBANK”, HABALV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar izsoles komisijas priekšsēdētāju pa tālr.65404353.

Tālrunis uzziņām: 65404352.

Kopējā informācija