Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.10.2020, 16:29

Informācija par izsoles rezultātiem

Daugavpils pilsētas domes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka tiesības nomāt neapdzīvojamās telpas (kases telpas) 16,8 m2 platībā Smilšu ielā 92, Daugavpilī, 21.02.2020. rakstiskajā izsolē ieguva sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GERMES-WEST”, reģistrācijas Nr.41503054595. Nomas līgums jānoslēdz ar Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādi “Kultūras pils” (reģistrācijas Nr.90002682862, juridiskā adrese: Smilšu iela 92, Daugavpils, kontakttālr. 654 43809) saskaņā ar izsoles noteikumu 9.1.punktu.

INFORMĀCIJA PAR NOMAS TIESĪBU IZSOLI

Nekustamā īpašuma adrese: Smilšu iela 92, Daugavpils

Nomas objekta veids: neapdzīvojamās telpas (telpu grupas eksplikācijā apzīmētas ar Nr.008-45; 008-46)

Nekustamā īpašuma kadastra numurs/būves kadastra apzīmējums: 0500 005 2018; 0500 005 2018 001

Zemesgabala platība (m²): 18016 m2 -  iznomājamas 168/95916 domājamās daļas 

Iznomājamā telpu platība (m2): 16,8 m2

Lietošanas mērķis: kultūras un sporta pasākumu biļešu tirdzniecība

Atzīme „kultūras piemineklis”: nav

Nomas objekta nosacītā nomas maksa par 1 m2 (eiro) mēnesī (bez PVN): 1,65 EUR

Zemes nomas maksa (eiro) gadā : 1,5 % apmērā no zemes gabala 168/95916 domājamo daļu kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā normatīvajos aktos noteiktā minimālā nomas maksas apmērā.

Iznomāšanas termiņš (gadi): 5 gadi

Iznomāšanas termiņš var tikt pagarināts normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos

Cita informācija par nomas objektu Līgums ar nomas tiesību ieguvēju tiks noslēgts pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas starp 2013.gada 4.februāra nomas līguma pusēm

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā (eiro) : nav nepieciešami

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: nav tiesību nodot apakšnomā

Citi iznomāšanas nosacījumi: komunālos maksājumus, nekustamā īpašuma nodokli, zemes nomas maksu nomnieks maksā papildus;

Izsoles veids (rakstiska/mutiska): rakstiska;

                      pirmā vai atkārtotā : pirmā.

 

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš: līdz 2020.gada 19.februārim, plkst.17.00  

Nomas tiesības tiks piešķirtas rakstiskā izsolē:

            nomas pieteikuma iesniegšanas vieta: K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kab.;

            reģistrēšanas kārtība - pieteikumu saņemšanas secībā;

            pieteikuma atvēršanas datums, laiks vieta - 2020.gada 21.februāris, plkst. 14.00 Domes Konferenču zālē.

Nomas objekta apskates vieta un laiks: iepriekš vienojoties pa tālruni 65443809, 29412322 - Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Kultūras pils” vadītājs Aleksandrs Rudzs.

Nomas objekta īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība.

Nomas objekta iznomātājs (nosaukums, reģ. numurs, adrese) Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde “Kultūras pils” reģistrācijas Nr.90002682862, juridiskā adrese: Smilšu iela 92, Daugavpils.

Kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts):  A.Vilcāne 65404348, aija.vilcane@daugavpils.lv, I.Ašpize 65404354, irina.aspize@daugavpils.lv

Kopējā informācija