Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.10.2020, 16:29

Informācija par izsoles rezultātiem

Daugavpils pilsētas domes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka tiesības nomāt neapdzīvojamo telpu  7,8 m2 platībā (būves kadastra apzīmējums 0500 001 6502 001) Stacijas ielā 45A, Daugavpilī, 26.02.2020. rakstiskajā izsolē ieguva I.Martyushov. Nomas līgums jānoslēdz ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Sporta pārvalde” (reģistrācijas Nr.90011647754, juridiskā adrese: Stacijas iela 47A, Daugavpils, kontakttālr. 654 24233) saskaņā ar izsoles noteikumu 9.1.punktu.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Nekustamā īpašuma adrese: Stacijas iela 45A, Daugavpils

Nomas objekta veids: neapdzīvojamā telpa

Kadastra numurs/būves kadastra apzīmējums: 0500 001 6502, 0500 001 6502 001 (telpu grupas 001 daļa)

Būvju/telpu platība (m2): 7,8 m2

Zemesgabala platība (m²): iznomājamas 78/48237 domājamās daļas no zemesgabala 14762 m2 platībā

Lietošanas mērķis: komercdarbība, kuras veids ir saistīts ar sportu

Atzīme „kultūras piemineklis”: nav

Nomas objekta nosacītā nomas  maksa par 1 m2  (eiro)  mēnesī (bez PVN):  2,26 EUR

Zemes nomas maksa gadā (bez PVN): 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības, kas attiecas uz telpu, bet ne mazāk ka normatīvajos aktos noteiktā minimālā apmērā – 28,00 EUR

Iznomāšanas termiņš (gadi): 5 (pieci)

Nomas līguma pagarināšana: normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā (eiro):    nav nepieciešami

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: ar iznomātāja rakstisku piekrišanu

Citi iznomāšanas nosacījumi: komunālos maksājumus, nekustamā īpašuma nodokli un zemes nomas maksu nomnieks apmaksā papildus                  

Izsoles veids: rakstiska/mutiska: rakstiska;

                        pirmā vai atkārtota: pirmā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš: līdz 2020.gada 21.februārim, plkst.16.00               

Nomas tiesības tika piešķirtas rakstiskā izsolē:      

nomas pieteikuma iesniegšanas vieta  - K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kab.;

reģistrēšanas kārtība – pieteikumu saņemšanas secībā;

pieteikuma atvēršanas datums laiks, vieta - 2020.gada 26.februārī plkst.14.00, Domes Konferenču zālē.

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Iepriekš vienojoties pa tālruni  65407191 vai 29339959 - Leonora Kokiņa

Nomas objekta īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība

Iznomātājs (nosaukums, reģistrācijas  numurs, adrese):   Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde”, reģistrācijas Nr.90011647754, juridiskā adrese: Stacijas iela 47A, Daugavpils

Kontaktpersonas: A.Vilcāne 654 04348, I.Ašpize 654 04354, irina.aspize@daugavpils.lv 

 

Kopējā informācija