Šobrīd Daugavpilī

09.03.2017. Saistošie noteikumi Nr.9 Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 7.panta sesto daļu, 9.panta pirmās daļas 4.punktu, 14.panta pirmās daļas 1.punkta "c" apakšpunktu, 14.panta pirmās daļas 6.punktu, 14.panta septīto daļu, 15.pantu, 24.pantu, likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" 5.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu,

 

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (LV, 189 (3765), 23.11.2007., 165 (3949), 23.10.2008., 28 (4220), 18.02.2010., 169 (4975), 30.08.2013., 254 (5314), 22.12.2014., 33 (5351), 17.02.2015, 229 (5547) 23.11.2015., 254 (5572), 30.12.2015., 107 (5679), 03.06.2016., 188 (5760), 28.09.2016., 215 (5787), 03.11.2016.) šādus grozījumus:

  1. Papildināt noteikumus ar 6.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.7. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, ja :

6.7.1. personai ir izsniegta Ministru kabineta noteikta parauga apliecība, kas apliecina  Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statusu;

6.7.2. personas dzīvesvieta pēdējo piecu gadu laikā nepārtraukti deklarēta Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā;

6.7.3. personas vai tās laulātā/ās īpašumā/valdījumā nav dzīvošanai derīga nekustamā īpašuma, un tie nav atsavinājuši nekustamo īpašumu pēdējo piecu gadu laikā;

6.7.4. personai vai tās laulātajam/-ai nav izīrēta pašvaldības dzīvojamā telpa”.

  1. Papildināt noteikumus ar 17.2 punktu šādā redakcijā:

“17.2 Pašvaldība sniedz palīdzību apmaiņā pret citu pašvaldības dzīvojamo telpu,  personām, kuras īrē dzīvojamo telpu pašvaldības dzīvojamajā mājā Šaurā ielā 26, Daugavpilī, un pilda dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumus”.

  1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus „maznodrošināta persona, kura ir invalīds” ar vārdiem „maznodrošināta persona ar invaliditāti”.
  2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu „invalīds” attiecīgā locījumā ar vārdiem „persona ar invaliditāti”.

 

 

Domes priekšsēdētājs             (personiskais paraksts)                                                

J.Lāčplēsis