Šobrīd Daugavpilī

04.09.2017. Lēmums Nr.486 Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieka ievēlēšanu

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes lēmumi
Status:
Zaudē spēku
Dok. Nr.:
486
Pieņemts:
04.09.2017
Publicēts:
04.09.2017
Stājas spēkā:
04.09.2017
Zaudē spēkā:
25.07.2019

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.pantu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 40.panta ceturto daļu, Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 4. un 17.punktu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Balsu skaitīšanas komisijas 2017.gada 4.septembra sēdes protokolu Nr.1, atklāti balsojot: PAR – 9 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – 5 (A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, V.Kononovs, M.Lavrenovs), ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

  1. Ievēlēt par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieku Igoru Prelatovu.

 

  1. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 26.jūnija lēmumu Nr.347 „Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieka ievēlēšanu”.

 

 

 

Domes priekšsēdētājs             (personiskais paraksts)                                              R.Eigims