Šobrīd Daugavpilī

09.11.2017. Lēmums Nr.630 Par Daugavpils pilsētas Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas izveidošanu

Pēdējo reizi informācija atjaunota 24.05.2022, 13:06

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumu Nr.545 “Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” 4., 5., 14.punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

  1. Izveidot Daugavpils pilsētas Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu (turpmāk – Sadarbības grupa), iekļaujot tās sastāvā šādu institūciju pārstāvjus:

1.1. Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas Nodaļas profilaktiskajā darbā ar jaunatni priekšnieku Arturu Davidovu,

1.2. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļas Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba ģimenēm ar bērniem sektora vecāko sociālo darbinieci Olgu Paļčuni un sociālo darbinieci Lolitu Červinsku,

1.3. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāju Marinu Isupovu, speciālisti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Maiju Lazdāni un psiholoģi Nadeždu Fiļipovu,

1.4. Daugavpils pilsētas bāriņtiesas locekļus Ingrīdu Beļavsku un Ināru Markuli.

  1. Apstiprināt Sadarbības grupas nolikumu.

Pielikumā: Sadarbības grupas nolikums.

 

 

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks      (personiskais paraksts)                            

I.Prelatovs