Šobrīd Daugavpilī

08.03.2018. Lēmums Nr.85 Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.marta noteikumos Nr.3 “Noteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.04.2021, 23:26

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 63.pantu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un  darbinieku atlīdzības likumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 1.marta sēdes protokolu Nr.6, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis),      PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Izdarīt ar Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2010.gada 11.marta lēmumu Nr.157 apstiprinātajos noteikumos Nr.3 “Noteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs” šādus grozījumus:

 

  1. Izteikt 6.5 apakšpunktu šādā redakcijā:

„6.5. Deputātu darba laika uzskaiti veic Domes Vispārējā nodaļa:

6.5.1. pamatojoties uz Domes un Domes pastāvīgo komiteju sēžu protokoliem, aprēķina katra deputāta nostrādāto laiku Domes un Domes pastāvīgo komiteju sēdēs, summējot Domes sēžu un Domes pastāvīgo komiteju sēžu ilgumu un noapaļojot uz augšu līdz veselām stundām.";

6.5.2., pamatojoties uz deputāta iesniegto pārskatu par citu deputāta pienākumu pildīšanu saskaņā ar 1.pielikumu.

 

  1. Izteikt 6.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

„6.5.1 Domes deputātam, kurš neieņem algotu amatu Domē, par darbu Domes izveidotajās patstāvīgajās komisijās un Domes izveidotajās darba grupās atsevišķu neatliekamu, ārkārtas vai īslaicīgu jautājumu risināšanai vai sagatavošanai, atlīdzība tiek noteikta atbilstoši noteikumu 7.1.punktam.”

 

  1. Papildināt ar 6.5.4 apakšpunktu šādā redakcijā:

„6.5.4 Domes deputāts pārskatu par citu deputāta pienākumu pildīšanu iesniedz Domes pieņemamās kancelejas pārzinei  katru mēnesi līdz mēneša pēdējai darba dienai."

 

  1. Papildināt ar 6.5.5 apakšpunktu šādā redakcijā:

„6.5.5 Informācijas apkopojumu par katra deputāta faktiski nostrādātajām stundām kalendārajā mēnesī  Domes Vispārējā nodaļa iesniedz Domes centralizētā grāmatvedībā līdz sekojošā mēneša 2.datumam."

 

  1. Papildināt ar 6.5.6 apakšpunktu šādā redakcijā:

„6.5.6 Atlīdzība Domes deputātam, kurš neieņem algotu amatu Domē,  tiek izmaksāta  līdz mēneša 5.datumam. "

 

  1. Aizstāt 7.1.apakšpunktā vārdu “latos” ar vārdu “eiro”.

 

 

 

Domes priekšsēdētājs             (personiskais paraksts)                                 

R.Eigims