Šobrīd Daugavpilī

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes lēmumi
Status:
Neapstiprināts
Dok. Nr.:
1
Pieņemts:
12.01.2017
Publicēts:
12.01.2017

Datnes

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot ar Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 28.decembra lēmumu Nr.651 apstiprināto noteikumu Nr.3 „Noteikumi par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, izlietošanu un uzskaiti Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēs” 4.punktu, izskatot  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Latviešu kultūras centrs” saņemto 2016.gada 31.oktobra Egila Vitanda vēstuli „Par atļauju pieņemt ziedojumu”, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2017.gada 5.janvāra sēdes protokolu Nr.1, atklāti balsojot: PAR – 13 (V.Bojarūns, A.Broks, J.Dukšinskis, P.Dzalbe, A.Gržibovskis, N.Ignatjevs, R.Joksts, J.Lāčplēsis, V.Pučka, D.Rodionovs, A.Samarins, R.Strode, J.Zaicevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Atļaut Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Latviešu kultūras centrs” pieņemt ziedojumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs” vajadzībām finanšu līdzekļus EUR 11 070,99 (vienpadsmit tūkstoši septiņdesmit euro un 99 centi) apmērā no ASV dzīvojošā pilsoņa Egila Vitanda.

 

 

Domes priekšsēdētājs             (personiskais paraksts)                                            

J.Lāčplēsis