Šobrīd Daugavpilī

Par atbalstu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes projektam „Ar saskarsmi pret atkarībām”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes lēmumi
Status:
Neapstiprināts
Dok. Nr.:
2
Pieņemts:
12.01.2017
Publicēts:
12.01.2017

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, ņemot vērā līguma projektu starp Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un Kirikales pašvaldības izglītības nodaļu (Turcija) kā koordinatoru Erasmus+ projektu programmas stratēģiskās partnerības Pamatdarbības Nr.2 (KA2)  projektā „Ar saskarsmi pret atkarībām” („HUGS NOT DRUGS”, Nr.2016-1-TR01-KA201-034102), Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2017.gada 5.janvāra sēdes protokolu Nr.1 un Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2017.gada 5.janvāra sēdes protokolu Nr.1, atklāti balsojot: PAR – 13 (V.Bojarūns, A.Broks, J.Dukšinskis, P.Dzalbe, A.Gržibovskis, N.Ignatjevs, R.Joksts, J.Lāčplēsis, V.Pučka, D.Rodionovs, A.Samarins, R.Strode, J.Zaicevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

  1. Atbalstīt Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko sadarbības partnerību projektā „Ar saskarsmi pret atkarībām”.
  2. Projekta īstenošanai nodrošināt priekšfinansējumu 2017.gadā EUR 3 940,00 (trīs tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro un 00 centi) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

                

Pielikumā: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes projekta  „Ar saskarsmi pret atkarībām”

„HUGS  NOT DRUGS”) apraksts.

Domes priekšsēdētājs               (personiskais paraksts)                                          

J.Lāčplēsis