Šobrīd Daugavpilī

Par speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu Daugavpils pilsētas domei

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes lēmumi
Status:
Neapstiprināts
Dok. Nr.:
72
Pieņemts:
23.02.2017
Publicēts:
23.02.2017

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 16.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2017.gadam” 10.punktu, kurš nosaka, ja 2017.gada valsts budžeta transfertu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi pārsniedz saistošajos noteikumos plānoto apjomu, tad budžeta izpildītājs izstrādā un iesniedz Domei  pieprasījumu par apropriācijas palielināšanu, pamatojoties uz 2016.gada 18.aprīļa ziedojuma līgumu ar uzlikumu, par grantu programmas „Impulss” īstenošanu, ņemot vērā, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2017.gada 16.februāra sēdes protokolu Nr.6, atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bojarūns, A.Broks, J.Dukšinskis, P.Dzalbe, A.Gržibovskis, N.Ignatjevs, R.Joksts, J.Lāčplēsis, V.Pučka, D.Rodionovs, R.Strode, J.Zaicevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes (reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils) speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumu un izdevumu tāmi 2017.gadam, Grantu programmai „Impulss”.

 

Pielikumā: Ziedojumu programmas (iestādes/pasākuma) ieņēmumu un izdevumu tāme 2017.gadam.

 

Domes priekšsēdētājs             (personiskais paraksts)                                           

J.Lāčplēsis