Šobrīd Daugavpilī

Par nekustamā īpašuma Birķeneļu ielā 5-2, Daugavpilī, atsavināšanu

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes lēmumi
Status:
Neapstiprināts
Dok. Nr.:
74
Pieņemts:
23.02.2017
Publicēts:
23.02.2017

Datnes

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro daļu, sakarā ar to, ka nekustamā īpašuma, divistabu dzīvokļa Nr.2 53.3 m² platībā Birķeneļu ielā 5, Daugavpilī, remonta veikšana pašvaldībai nav lietderīga, jo remontdarbiem ir nepieciešami ievērojami līdzekļi (EUR 2685,14), dzīvoklis ilgu laiku netiek izīrēts, ņemot vērā, Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2017.gada 16.februāra sēdes protokolu Nr.2, Finanšu komitejas 2017.gada 16.februāra sēdes protokolu Nr.6, atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bojarūns, A.Broks, J.Dukšinskis, P.Dzalbe, A.Gržibovskis, N.Ignatjevs, R.Joksts, J.Lāčplēsis, V.Pučka, D.Rodionovs, R.Strode, J.Zaicevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

  1. Atļaut atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, dzīvojamās mājas Birķeneļu ielā 5, Daugavpilī, neizīrētu dzīvokļa īpašumu Nr.2, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.2, mājas (kadastra apzīmējums 0500 014 1605 001), palīgceltnes un zemes gabala 2090 m² platībā ar kadastra Nr.0500 014 1605 5330/24100 kopīpašuma domājamās daļas.
  2. Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai organizēt atsavināmā nekustamā īpašuma novērtēšanu.
  3. Nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē veikt izsoles komisijai šādā sastāvā:

     Izsoles komisijas priekšsēdētājs:

A.Nikolajevs (Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs).            

Izsoles komisijas priekšsēdētāja vietniece:

A.Vilcāne (Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas daļas vadītāja).

Izsoles komisijas locekļi:

M.Gabrunova (Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste);

I.Ilarionova (Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste);

V.Kovaļevska (Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta juriste).

  1. Izsoles komisijai izstrādāt atsavināmā nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, apstiprinot tos Domes sēdē.

Domes priekšsēdētājs                       (personiskais paraksts)

 

J.Lāčplēsis