Šobrīd Daugavpilī

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes lēmumi
Status:
Neapstiprināts
Dok. Nr.:
79
Pieņemts:
23.02.2017
Publicēts:
23.02.2017

Datnes

Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.¹ panta pirmo daļu un  Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošo noteikumu Nr.25 “Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam” 2.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bojarūns, A.Broks, J.Dukšinskis, P.Dzalbe, A.Gržibovskis, N.Ignatjevs, R.Joksts, J.Lāčplēsis, V.Pučka, D.Rodionovs, R.Strode, J.Zaicevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Papildināt Domes 25.08.2016. lēmumu Nr.446  “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas  statusa noteikšanu” ar šādiem apakšpunktiem:

 

1.18. dzīvoklis Nr.31, Stāvā ielā 22, Daugavpilī;

1.19. dzīvoklis Nr.32, Jelgavas ielā 25, Daugavpilī.

 

Domes priekšsēdētājs                          (personiskais paraksts)                         

J.Lāčplēsis