Šobrīd Daugavpilī

Par speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu Bērnu un jaunatnes sportaskolai

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes lēmumi
Status:
Neapstiprināts
Dok. Nr.:
86
Pieņemts:
09.03.2017
Publicēts:
09.03.2017

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 16.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2017.gadam” 10.punktu, kurš nosaka, ja 2017.gada valsts budžeta transfertu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi pārsniedz saistošajos noteikumos plānoto apjomu, tad budžeta izpildītājs izstrādā un iesniedz Domei  pieprasījumu par apropriācijas palielināšanu, pamatojoties uz 2017.gada 20.februāra noslēgto sadarbības līgumu Nr.8 ar biedrību „Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padomes „Jaunatnes sporta fondu”, sportistu un treneru dalībai mācību - treniņu nometnēs, ņemot vērā, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2017.gada 2.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 14  (V.Bojarūns, V.Borisjonoks, J.Dukšinskis, P.Dzalbe, A.Gržibovskis, N.Ignatjevs, R.Joksts, J.Lāčplēsis, N.Petrova, V.Pučka, D.Rodionovs, A.Samarins, R.Strode, J.Zaicevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Bērnu un jaunatnes sporta skolas (reģ.Nr.90009242212, juridiskā adrese: Kandavas iela 17A, Daugavpils) speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumu un izdevumu tāmi 2017.gadam, sportistu un treneru dalībai mācību – treniņu nometnēs, saskaņā ar 1.pielikumu.

 

Pielikumā: Ziedojumu programmas (iestādes/pasākuma) ieņēmumu un izdevumu tāme 2017.gadam.

 

Domes priekšsēdētājs             (personiskais paraksts)                                             

J.Lāčplēsis