Šobrīd Daugavpilī

Lokālplānojuma „ Lokālplānojums zemes vienībām Križu mikrorajonā, Viršu ielas rajonā ražošanas objek

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Saistošie noteikumi
Status:
Neapstiprināts
Dok. Nr.:
28
Pieņemts:
25.08.2016
Publicēts:
25.08.2016

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta pirmo daļu

Saistošie noteikumi nosaka lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībām Križu mikrorajonā, Viršu ielas rajonā ražošanas objektu apbūves teritorijas izveidei” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (1.pielikums) un grafisko daļu – teritorijas funkcionālo zonējumu, aizsargjoslas (2.pielikums).

 

Domes priekšsēdētājs                         (personiskais paraksts)

 

  J.Lāčplēsis