Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošie noteikumi Nr.45 “Grozījumi Daugavpils pils

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Saistošie noteikumi
Status:
Neapstiprināts
Dok. Nr.:
45
Pieņemts:
08.12.2016
Publicēts:
08.12.2016

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”

43.panta trešo daļu un Vispārējās izglītības likuma

26.panta pirmo daļu

 

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 “Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs” (Latvijas Vēstnesis, Nr.109 (4507), 14.07.2011., 83 (4686), 29.05.2012., 94 (4900), 17.05.2013.) šādus grozījumus:

 

 1. Aizstāt noteikumu 6.punktā vārdus “Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldē” ar vārdiem “Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē”.

 

 1. Papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

„8.1 Vecāki informē Pārvaldes atbildīgo darbinieku par reģistrācijas pieteikumā norādītā bērna brāli vai māsu, kas jau apmeklē konkrēto pirmsskolas izglītības iestādi. Pārvaldes atbildīgais darbinieks pārbauda šo informāciju un reģistrācijas pieteikumā izdara atzīmi par ārpus kārtas statusa „brālis/māsa” piešķiršanu. Lai uzsāktu pirmsskolas izglītības apguvi kārtējā gada 1.septembrī, ārpus kārtas statuss „brālis/māsa” tiek noformēts līdz kārtējā gada 1.aprīlim.”.

 

 1. Izteikt noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:

„9. Iesniedzot pieteikumu reģistrācijai, vecāki uzrāda personu apliecinošu dokumentu (oriģinālu), bērna dzimšanas apliecību (oriģinālu vai notariāli apstiprinātu kopiju), izziņu no dienesta vietas (ja tāda ir) un aizpilda noteiktas formas pieteikuma veidlapu.”.

 

 1. Papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

„9.1 Pieteikumus par bērniem, kam nodrošināta ārpusģimenes aprūpe (audžuģimene, aizbildnība, bērnu aprūpes iestādes) var iesniegt attiecīgi pilnvarotais pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (oriģinālu), bērna dzimšanas apliecību (oriģinālu vai notariāli apstiprinātu kopiju) un bāriņtiesas lēmumu par ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanu.”.

 

 1. Aizstāt noteikumu 11.2.apakšpunktā vārdu „neapmeklē” ar vārdu „apmeklē”.

 

 1. Papildināt noteikumu 12.1. apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

„Uz reģistrācijas brīdi vismaz vienam no vecākiem deklarētā dzīvesvieta Daugavpils pilsētā ir vismaz sešus mēnešus.”.

 1. Noteikumu 12.punktā:

papildināt noteikumus ar 12.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

„12.1.1  2.pakāpes reģistrā, ja tikai bērna deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils pilsēta vai bērna un vismaz viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils pilsēta mazāk kā sešus mēnešus un bērns nav uzņemts nevienā pirmsskolas izglītības iestādē”;

 

aizstāt noteikumu 12.2.apakšpunktā skaitli ”2” ar skaitli „3”, 12.3.apakšpunktā skaitli „3” ar skaitli „4” un noteikumu 12.4.apakšpunktā skaitli „4” ar skaitli „5”.

 

 1. Papildināt noteikumus ar 12.1 un 12.2 punktu šādā redakcijā:

„12.1 1.pakāpes reģistrs saglabājas, ja uz grupu komplektācijas brīdi bērnam un vismaz vienam no vecākiem deklarētā dzīvesvieta Daugavpils pilsētā ir saglabājusies.

12.2 1.pakāpes reģistrs tiek papildināts ar 2. un 4.pakāpes reģistrā reģistrētajiem bērniem, ja uz grupu komplektācijas brīdi bērna un vismaz viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta Daugavpils pilsētā ir vismaz sešus mēnešus”.

 

 1. Papildināt noteikumus ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

„17.1 Pārvalde negarantē vietu bērnam pirmsskolas izglītības iestādē vecāku iesniegumā norādītajā laikā, tai skaitā izglītības uzsākšanas termiņa pārreģistrēšanas gadījumā.”.

 

 1. Papildināt noteikumus ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

         „19.1 Vecākiem, kuru bērnus nevar nodrošināt ar vietu kādā no izvēlētajām pirmsskolas iestādēm, Pārvalde piedāvā izvēlēties vietu citā pirmsskolas iestādē, kurā ir brīva vieta.”.

 

 1. Papildināt noteikumu 20.punktu ar vārdiem „pie nosacījuma, ja uz grupu komplektēšanas brīdi ir ievērots noteikumu 12.1 punkts”.

 

 1. Papildināt noteikumu 21.punktu ar trešo, ceturto un piekto teikumu šādā redakcijā:

         „Ja 10 kalendāro dienu laikā pēc informācijas saņemšanas vecāki nav iesnieguši nepieciešamos dokumentus pirmsskolas izglītības iestādē, attiecīgā pirmsskolas izglītības iestāde par to elektroniski informē Pārvaldes atbildīgo darbinieku. Pēc informācijas saņemšanas, Pārvalde rakstiski informē bērna vecākus par iespēju nodrošināt bērnu ar vietu pirmsskolas izglītības iestādē. Ja bērna vecāks 30 dienu laikā no informācijas nosūtīšanas dienas neierodas Pārvaldē, vieta pirmsskolas izglītības iestādes rindā tiek anulēta.”.

 

 1. Izteikt noteikumu 22.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

         „22.1. attiecīgās pirmsskolas izglītības iestādes darbinieka bērnam;”.

 

 1. Papildināt noteikumus ar 22.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

            „22.6. kvalificēta speciālista (veselības aprūpes, sabiedriskās kārtības, valsts aizsardzības, izglītības, kultūras un sporta jomā), kurš ir uzaicināts nodibināt darba tiesiskās attiecības ar darba devēju Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, bērnam, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Sociālo jautājumu komitejas vai Veselības aprūpes plānošanas komisijas (atbilstoši to darbības jomai) atzinumu par attiecīgās nozares un profesijas speciālista nepieciešamību Daugavpils pilsētā.”.

 1. Izteikt noteikumu 25.punktu šādā redakcijā:

“25. Grupu komplektācija notiek katru gadu no maija mēneša pirmās pirmdienas līdz 31.augustam šādā kārtībā:

25.1. no maija mēneša pirmās pirmdienas tiek komplektētas grupas ar bērniem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Daugavpils pilsētā;

25.2. no augusta mēneša pirmās pirmdienas tiek komplektētas grupas ar bērniem, kuru dzīvesvieta atrodas ārpus Daugavpils pilsētas;

25.3. pirms vietas piešķiršanas pirmsskolas iestādē, Pārvaldes atbildīgais darbinieks Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā pārbauda bērna un vecāku deklarēto dzīvesvietas adresi.”.

        

 1. Svītrot noteikumu 32.punktu.

 

Domes priekšsēdētājs             (personiskais paraksts)                                 

J.Lāčplēsis