Šobrīd Daugavpilī

08.06.2017. Lēmums Nr.304 Par Daugavpils pilsētas domes maksas pakalpojumu cenrādi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.04.2021, 23:26

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes lēmumi
Status:
Stājās spēkā
Dok. Nr.:
304
Pieņemts:
08.06.2017
Publicēts:
08.06.2017
Stājas spēkā:
08.06.2017

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a), b) un g) apakšpunktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3.punktu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2017.gada 1.jūnija sēdes protokolu Nr.15, atklāti balsojot: PAR – 14 (V.Bojarūns, A.Broks, J.Dukšinskis, P.Dzalbe, A.Gržibovskis, N.Ignatjevs, R.Joksts, J.Lāčplēsis, N.Petrova, V.Pučka, D.Rodionovs, A.Samarins, R.Strode, J.Zaicevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes iznomāšanas maksu:
 • sociālās aizsardzības funkciju nodrošināšanai;
 • kultūras funkciju nodrošināšanai;
 • izglītības funkciju nodrošināšanai;
 • zinātnes funkciju nodrošināšanai;
 • sporta funkciju nodrošināšanai;
 • veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena EUR bez PVN1

1.1.

Domes konferenču zāles noma (K.Valdemāra ielā 1)

1 st.

20,00

1.2.

Domes sēžu zāles noma (K.Valdemāra ielā 1)

1 st.

6,50

1 PVN likme tiek piemērota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

2. Apstiprināt Daugavpils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi:

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena EUR bez  PVN1

2.1.

Laulības noslēgšanas ceremonija

2.1.1.

Laulības noslēgšanas svinīga ceremonija Laulību nama Ceremoniju zālē piektdienās pēcpusdienā un sestdienās lielajā zālē ar viesu klātbūtni   līdz  60 cilvēkiem

 

-

24,79

2.1.2.

Laulības noslēgšanas ceremonija ārpus Laulību nama ar viesu klātbūtni (darbinieku izbraukums uz mājām vai uz ārstniecības iestādi, pamatojoties uz ārsta izziņu ar 50% atlaidi)

 

-

24,79

2.1.3.

Laulības noslēgšanas svinīga ceremonija ieslodzījuma vietā vai pēc personas lūguma citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulību reģistrācijai atbilstošus apstākļus

 

 

-

41,32

2.1.4.

Laulības noslēgšanas svinīga ceremonija Laulību nama Mazajā zālē darba dienās (izņemot pirmdienu) no 11.00-12.00     

 

-

14,05

2.1.5.

Piemaksa par laulību noslēgšanas ceremoniju, ja viens vai abi laulājamie ir ārvalstu pilsoņi (ES)                                                                                                       

-

24,79

2.1.6.

Piemaksa par laulību noslēgšanas ceremoniju, ja viens vai abi laulājamie ir ārvalstu pilsoņi (trešās pasaules valstis)        

 

-

41,32

2.2.

Kopdzīves gadu jubilejas ceremonija

2.2.1.

Rožu, stikla, porcelāna, sudraba vai citas līdz 50 gadiem kopdzīves gadu jubilejas svinīgas ceremonijas organizēšana Laulību nama Ceremoniju zālē (zelta, dimanta jubilejas svinīgas ceremonijas ar atlaidi 100%)

 

-

16,53

2.2.2

Kopdzīves gadu jubilejas ceremonijas organizēšana ārpus Laulību nama

-

24,79

2.3.

Arhīva pakalpojumi un izziņu sagatavošana

2.3.1.

Izziņas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju sagatavošana un izsniegšana (steidzamības kārtā)

1 dokuments

8,26

2.3.2.

Izziņas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju sagatavošana un izsniegšana (2-5 darba dienu laikā)

1 dokuments

4,13

2.3.3.

Arhīva pakalpojumi dzimtas koka apzināšanai

1 dokuments

8,26

2.3.4.

Iesnieguma vai pieteikuma aizpildīšana,  sagatavošana un nosūtīšana  uz ārvalstīm

1 dokuments

8,26

2.3.5.

Izziņas par dokumentu pārbaudi laulību reģistrācijai sagatavošana iesniegšanai garīdzniekiem vai citām dzimtsarakstu nodaļām

1 dokuments

8,26

2.3.6.

Atkārtotas civilstāvokļa aktu apliecības izsniegšana

(steidzamības kārtā)

1 dokuments

4,13

1 PVN likme tiek piemērota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

 1. Noteikt, ka no Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumu maksas tiek atbrīvotas:

3.1. personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti;

3.2. politiski represētas personas;

3.3. personas, kurām ir piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss;

         3.4. personas, kuras deklarētas Daugavpils pilsētā ne mazāk kā 1 gadu, un kuras svinīgi

               reģistrē savu laulību pilsētas svētku nedēļā;

3.5. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

 

 1. Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta maksas pakalpojumu cenrādi:

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena EURO bez PVN1

4.1.

Zemes ierīcības projekta uzdevuma sagatavošana

4.1.1.

Platība līdz 0,5 ha

1 projekts

24,00

4.1.2.

Platība virs 0,5 ha (par katru nākamo 0,5 ha)

1 projekts

24,00

4.2.

Zemes ierīcības projekta apstiprināšana

4.2.1.

Platībā līdz 0,5 ha

1 projekts

 

4.2.1.1.

Fiziskām personām

 

12,00

4.2.1.2.

Juridiskām personām

 

33,00

4.2.2.

Platībā virs 0,5 ha

1 projekts

 

4.2.2.1.

Fiziskām personām

 

19,00

4.2.2.2.

Juridiskām personām

 

42,00

4.3.

Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā

4.3.1.

                                                          Būves

4.3.1.1.

Objekta platība līdz 100 m2

1 projekts

15,00

4.3.1.2.

Objekta platība no 100 mlīdz 200 m

1 projekts

25,00

4.3.1.3.

Objekta platība no 200 mlīdz 300 m

1 projekts

40,00

4.3.1.4.

Objekta platība virs 300 m

1 projekts

60,00

4.3.2.

Inženiertīkli un ceļi

4.3.2.1.

Objekta garums līdz 300 m

1 projekts

30,00

4.3.2.2.

Objekta garums virs 300 m

1 projekts

60,00

4.3.3.

Komercdarbībai vai saimnieciskajai darbībai paredzēti objekti (neatkarīgi no plātības, piemērām autostāvlaukumi, uzpildes stacijas, sakaru torņi, automazgātavas u.c.)

4.3.3.1.

Objekts

1 projekts

60,00

4.4.

Materiālu izskatīšana

4.4.1.

Izmaiņu būvprojektā saskaņošana, arhīvā reģistrēto lietu papildināšana ar projekta izmaiņām

-

10,00

4.5.

Lēmuma par detālplānojuma vai  lokālplānojuma  uzsākšanu noraksta un darba uzdevuma sagatavošana

4.5.1.

Pie projektējamās teritorijas platības līdz 0,5 ha (ieskaitot)

1 projekts

50,00

4.5.2.

Pie projektējamās teritorijas platības virs 0,5 ha (par katru nākamo 0,5 ha, bet ne vairāk kā 200 euro)

1 projekts

24,00

4.6.

     Administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu sagatavošana

4.6.1.

Administratīvā  līguma par detālplānojuma īstenošanu sagatavošana

    1 projekts

50,00

4.7.

Par krāsu pases izgatavošanu un izsniegšanu

4.7.1.

Vienkāršas ēkas fasādei (1-2 stāvu objekts bez arhitektūras detaļām)

1 objekts

28,00

4.7.2.

Vidējas sarežģītības ēkas fasādei  (vairāku stāvu ēka ar vienkāršām arhitektūras detaļām)

1 objekts

36,00

4.7.3.

Sarežģītai ēkas fasādei, arhitektūras piemineklim

1 objekts

55,00


4.8.

Izziņas par būves neesamību sagatavošana

4.8.1.

Izziņas par būves neesamību sagatavošana

1 objekts

5,00

           

1 PVN likme tiek piemērota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

 1. Noteikt, ka no Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta sniegtajiem pakalpojumu maksas tiek atbrīvotās no Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes un Daugavpils pilsētas domes kapitālsabiedrības.

 

 1. Noteikt, ka 4.punktā minētājiem pakalpojumiem, kas sniegti maznodrošinātām (trūcīgām) personām, daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērnu), politiski represētām personām, kā arī personām ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, uzrādot atbilstošus dokumentus, un kad attiecīgais maksas pakalpojums ir nepieciešams šo personu īpašumā (valdījumā) esošā nekustamā īpašuma uzturēšanai, tiek piemērots koeficients 0,5.

 

 1. Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes Sporta medicīnas centra maksas pakalpojumu cenrādi sportistiem:

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena EURO bez PVN1

7.1.

Konsultācijas

7.1.1.

Sporta ārsta konsultācija bērniem līdz 18 gadu vecumam

1 apmeklējums

7,00

7.1.2.

Sporta ārsta konsultācija pieaugušajiem

1 apmeklējums

14,00

7.1.3.

Rehabilitologa konsultācija bērniem līdz 18 gadu vecumam

1 apmeklējums

7,00

7.1.4.

Rehabilitologa konsultācija pieaugušajiem

1 apmeklējums

14,00

7.1.5.

Rehabilitologa konsultācija pensionāram vai politiski represētai personai

1 apmeklējums

10,00

7.1.6.

Ārsta speciālista konsultācija (atkārtoti mēneša laikā)

1 apmeklējums

7,00

7.2.

Funkcionālā diagnostika

7.2.1.

EKG bez slodzes

1 procedūra

5,40

7.2.2.

EKG ar nedozētu slodzi

1 procedūra

8,00

7.2.3.

Veloergometrijas slodzes tests ar pakāpenisku nepārtraukti pieaugošu slodzi, EKG pieraksts 12 novadījumos, asinsspiediena un elektrokardioskopiska kontrole

 

 

1 procedūra

 

 

18,00

7.3.

Fizioterapija

7.3.1.

Individuāla nodarbība ar fizioterapeitu (bērniem)

1 apmeklējums

5,00

7.3.2.

Individuāla nodarbība ar fizioterapeitu

(pieaugušajiem)

1 apmeklējums

10,00

7.3.3.

Slinga terapija: neiromuskulāra reaktivācija pēc „Neurac” metodes

1 apmeklējums

15,00

7.3.4.

Slinga terapija: pozicionēšana, dziļās muskulatūras relaksācija

1 apmeklējums

12,00

7.4.

Masāža

7.4.1.

Apkakles zonas masāža līdz 18 gadiem

1 procedūra

3,00

7.4.2.

Apkakles zonas masāža pieaugušajiem

1 procedūra

4,00

7.4.3.

Abu roku masāža līdz 18 gadiem

1 procedūra

5,00

7.4.4.

Abu roku masāža pieaugušajiem

1 procedūra

6,00

7.4.5.

Kakla, krūšu daļas un abu roku masāža līdz 18 gadiem

1 procedūra

8,00

7.4.6.

Kakla, krūšu daļas un abu roku masāža pieaugušajiem

1 procedūra

10,00

 

7.4.7.

Muguras masāža līdz 11 gadu vecumam

1 procedūra

5,00

7.4.8.

Muguras masāža līdz 18 gadu vecumam

1 procedūra

7,00

7.4.9.

Muguras masāža pieaugušajiem

1 procedūra

10,00

7.4.10.

Muguras un abu kāju masāža līdz 11 gadu vecumam

1 procedūra

9,00

7.4.11.

Muguras un abu kāju masāža līdz 18 gadu vecumam

1 procedūra

13,00

7.4.12.

Muguras un abu kāju masāža pieaugušajiem

1 procedūra

17,00

7.4.13.

Abu kāju masāža līdz 18 gadu vecumam

1 procedūra

7,00

7.4.14.

Abu kāju masāža pieaugušajiem

1 procedūra

9,00

7.4.15.

Vispārējā masāža līdz 18 gadu vecumam

1 procedūra

20,00

7.4.16.

Vispārējā masāža pieaugušajiem

1 procedūra

24,00

7.5.

Fizikālā medicīna

7.5.1.

Mainīgā magnētiskā lauka terapija

1 procedūra

3,00

7.5.2.

Ultraskaņa

1 procedūra

3,10

7.5.3.

Fonoforēze

1 procedūra

3,10

7.5.4.

Sinusoidāli modulētās strāvas

1 procedūra

3,00

7.5.5.

Elektroforēze

1 procedūra

3,10

7.5.6.

Ultraīsviļņu terapija

1 procedūra

3,10

7.5.7.

Darsonvalizācija

1 procedūra

2,40

7.5.8.

Bioptron

1 procedūra

2,00

7.5.9.

Duša ”Šarko”

1 procedūra

5,00

7.6.

Sporta sacensību aprūpe

7.6.1.

Sporta ārsta veiktā medicīniskā aprūpe sacensībās

1 stunda

10,00

7.6.2.

Medicīnas māsas veiktā medicīniskā aprūpe sacensībās

1 stunda

5,00

1 PVN likme netiek piemērota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

 1. Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi:

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena EURO bez

PVN1

8.1.

Paraksta īstuma apliecināšana saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu, Satversmes grozījumu projektu vai ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu

Par vienu parakstu

1,42

1 PVN likme tiek piemērota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.novembra lēmumu Nr.507 „Par Daugavpils pilsētas domes maksas pakalpojumu cenrādi”, Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.novembra lēmumu Nr.496 „Par Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi”, Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 12.februāra lēmumu Nr.43 „Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.novembra lēmumā nr. 507”.

 

Domes priekšsēdētājs                              (personiskais paraksts)                          

J.Lāčplēsis