Šobrīd Daugavpilī

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS Nr.25

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.12.2018, 11:23

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes sēžu protokoli un ieraksti
Dok. Nr.:
25
Pieņemts:
04.10.2018
Publicēts:
10.10.2018

 

ĀRKĀRTAS SĒDES  PROTOKOLS

Daugavpilī

 

2018.gada 4.oktobrī                                                                                                     Nr.25

 

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ

 

SĒDE SASAUKTA     plkst. 14.30

SĒDI ATKLĀJ            plkst. 14.50

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.
 2. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 24.08.2018.lēmumā Nr.447 „Par atbalstu projektam „Daugavpils Valsts ģimnāzijas tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija”.
 3. Par aizņēmuma ņemšanu.
 4. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.
 5. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.
 6. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.
 7. Par noteikumu apstiprināšanu.
 8. Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algas likmju apstiprināšanu.

 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Rihards Eigims

                         

SĒDĒ PIEDALĀS - 13 Domes deputāti – A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš,

                                                                    A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina,

                                                                    V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs,

                                                                     H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS  - 2 Domes deputāti –  M.Dademaša  – iemesls nav zināms

 M.Lavrenovs - iemesls nav zināms

 

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:

                                        I.Goldberga, T.Dubina, E.Upeniece, Ž.Kobzeva, R.Golovans,

                                        D.Krīviņa, M.Dimitrijeva, I.Funte, J.Vladimirova, E.Ugarinko,

                                        I.Šalkovskis,  A.Smirnovs

                                        - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki: M.Isupova

                                     

   Biedrības “Factory Kingz” valdes priekšsēdētājs Andžejs Začiņajevs

 

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības un arhīva pārzines p.i. I.Šķipare

 

1.§       (527.)

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas

„Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Ž.Kobzeva, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2018.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1  „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam”, Domes 2016.gada 28.janvāra noteikumu Nr.1 “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi”, kas apstiprināti ar Domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.20, 11., 24. un 26.punktu,  ņemot vērā “Latvijas Neredzīgo biedrības” Daugavpils teritoriālās organizācijas (reģ.Nr.40008004000) 2018.gada 18.septembra  pieteikumu,  Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2018.gada 2.oktobra sēdes protokolu Nr.21, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 4.oktobra sēdes protokolu Nr.27, atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” līdzfinansējumu “Latvijas Neredzīgo biedrības” Daugavpils teritoriālai organizācijai (reģ.Nr.40008004000) 372,08 EUR apmērā (trīs simti septiņdesmit divi eiro, 08 centi) dalības braucienam, lai piedalītos Latvijas Neredzīgo biedrības muzikālā projektā “Rīgā braucu dižoties”, Rīgā 2018.gada 13.oktobrī.

 

 1. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt biedrībai.

 

2.§       (528.)

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 24.08.2017. lēmumā Nr.447 „Par atbalstu projektam “Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija”

D.Krīviņa, L.Jankovska, V.Kononovs, I.Prelatovs, R.Eigims

Plkst.14.54 sēžu  zālē ierodas deputāts A.Elksniņš

 

D.Krīviņa lūdz precizēt lēmuma projektā datumu “24.08.2018.” uz “24.08.2017.”.

 

L.Jankovska jautā, sakarā ar ko radās nepieciešamība šo grozījumu apstiprināt?

 

D.Krīviņa atbild, iepriekšējā domes lēmumā tika precizēts lēmuma pielikums, pagarināts projekta ieviešanas termiņš uz 30 mēnešiem, attiecināmās izmaksas tiek paaugstinātas sakarā ar Ministru kabineta noteikumiem.

V.Kononovs jautā, ar ko ir saistīts otrais iepirkums, kur tas tika izskatīts?

 

D.Krīviņa atbild, izmaiņas ir saistītas ar vienošanos, baseins kā aktivitāte vienmēr ir bijusi, domes lēmumā ir, Izglītības iestādes sporta infrastruktūras modernizācija, kopējā būvprojektā baseina nebija, baseins bija atsevišķi ar apliecinājuma karti, uz šo domes lēmuma sagatavošanas brīdi, kas bija 2017.gadā apliecinājuma karte nebija gatava, tā bija gatava  šī gada vasarā, kad tika izsludināts konkurss.

 

I.Prelatovs jautā, kas bija projektētājs?

 

D.Krīviņa atbild - SIA „Lūsis V”.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.apakšpunktu un 27.apakšpunktu, Daugavpils attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam Rīcības un Investīciju plānu, Ministru kabineta 2016.gada 24.maija  noteikumiem Nr.323 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumi””, 2018.gada 7.jūnija Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.8.1.2.0/17/I/020, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 4.oktobra, sēdes protokolu Nr.27, atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – 3 (A.Elksniņš, A.Gržibovskis, V.Kononovs), Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Daugavpils pilsētas domes  2017.gada 24.augusta lēmumā Nr.447 „Par atbalstu projektam “Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija”:

1.1. Lēmuma pielikumā „Projekta „Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija” apraksts”:

1.1.1. sadaļā „Projekta ilgums” aizstāt skaitli „20” ar skaitli „30”;

1.1.2. sadaļā „Projekta izmaksas” :

1.1.2.1. aizstāt skaitli „3 228 636” ar skaitli „3 825 707”;

1.1.2.2. aizstāt skaitli „1 731 360” ar skaitli „2 328 431,25”;

1.1.2.3. aizstāt skaitli „85” ar skaitli „63,20”.

 

Pielikumā: Projekta “Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija” apraksts.

 

 

3.§       (529.)

 

Par aizņēmuma ņemšanu

E.Upeniece, R.Eigims

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.1 pantu, likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisijas 2016.gada 4.jūlija sēdes protokolu Nr.4, Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisijas 2018.gada 1.oktobra sēdes protokolu Nr.4 un Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisijas 2018.gada 3.oktobra sēdes protokola Nr.5 „B” daļu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 4.oktobra sēdes protokolu Nr.27, atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – 3 (A.Elksniņš, A.Gržibovskis, V.Kononovs), Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 694 726 EUR (seši simti deviņdesmit četri tūkstoši septiņi simti divdesmit seši eiro 00 centi) apmērā, uz 20 gadiem projekta „Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija”, Nr.8.1.2.0/17/I/020 īstenošanai.
 2. Aizņēmumu izņemt pa gadiem:

2018.gadā – 156 232 EUR,

2019.gadā – 538 494 EUR.

 1. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2021.gada martu.
 2. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos līdzekļus, turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos.

 

4.§       (530.)

Par  saistošo noteikumu apstiprināšanu

E.Upeniece, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu, un  likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 4.oktobra  sēdes protokolu  Nr.27,  atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – 3 (A.Elksniņš, A.Gržibovskis, V.Kononovs), Daugavpils pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 4.oktobra saistošos noteikumus Nr.28  „Grozījumi Daugavpils pilsētas pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam””.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 4.oktobra saistošie noteikumi Nr.28  „Grozījumi Daugavpils pilsētas 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam””

 

5.§       (531.)

 

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas

„Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

E.Upeniece, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 7.punktu, ņemot vērā biedrības “FACTORY KINGZ” 2018.gada 21.septembra iesniegumu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 4.oktobra sēdes protokolu Nr.21,  Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 4.oktobra sēdes protokolu Nr.27, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” 3 400 EUR (trīs tūkstoši četri simti eiro) biedrībai “FACTORY KINGZ” (reģ.Nr.40008247270, juridiskā adrese: Puškina iela 19-71, Daugavpils, LV-5404) braucienam uz  Pasaules breika deju čempionātu “Battle of the Year 2018” 2018.gada 17.novembrī Monpeljē (Francija), pārstāvēt Daugavpili un Latviju.
 2. Apstiprināt pamatbudžeta programmas (iestādes/pasākuma) ieņēmumu un izdevumu tāmi 2018.gadam, saskaņā ar pielikumu.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes budžeta  apakšprogrammas “Atbalsts sabiedriskajām organizācijām no pamatbudžeta izdevumiem neparedzētiem gadījumiem jeb citiem avotiem” ieņēmumu un izdevumu tāme 2018.gadam.

 

 

6.§       (532.)

 

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas

„Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

H.Soldatjonoka, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 7.punktu, ņemot vērā 2018.gada 26.septembra Jūlijas Skorobogatjko iesniegumu, par palīdzības sniegšanu Daniila Strankala transportēšanai uz Vācijas klīniku, Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2018.gada 2.oktobra sēdes protokolu Nr.21, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 4.oktobra sēdes protokolu Nr.27, atklāti balsojot:            PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” 8 156 EUR (astoņi tūkstoši viens simts piecdesmit seši eiro) Jūlijas Skorobogatjko dēla Daniila Strankala steidzamai transportēšanai uz Vācijas klīniku.
 2. Apstiprināt pamatbudžeta programmas (iestādes/pasākuma) ieņēmumu un izdevumu tāmi 2018.gadam, saskaņā ar pielikumu.

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes budžeta  programmas “Sociālie pabalsti un atbalsts iedzīvotājiem” ieņēmumu un izdevumu tāme 2018.gadam.

 

7.§       (533.)

 

Par noteikumu apstiprināšanu

M.Isupova, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr. 447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumiem Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”, Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumiem Nr.477 „Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 4.oktobra sēdes protokolu Nr.21, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 4.oktobra sēdes protokolu Nr.27, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes noteikumus „Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un pārējiem izdevumiem sadales kārtība Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē” jaunā redakcijā (pielikumā).

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes noteikumi „Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un pārējiem izdevumiem sadales kārtība Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē”.

 

8.§       (534.)

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algas likmju apstiprināšanu

M.Isupova, R.Eigims

 

Deputāti A.Gržibovskis un I.Kokina nepiedalās lēmuma pieņemšanā saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6.punktu un 9.1.apakšpunktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 4.oktobra sēdes protokolu Nr.21 un Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 4.oktobra sēdes protokolu Nr.27, atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, L.Jankovska, R.Joksts, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – 1 (V.Kononovs), Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Apstiprināt Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības vispārējo, profesionālo un interešu izglītības iestāžu direktoru mēneša darba algas likmes (1.pielikums).
 2. Apstiprināt Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes (2.pielikums).
 3. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra lēmumu Nr.556 „Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algu apstiprināšanu”.

 

Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības vispārējo, profesionālo un interešu izglītības iestāžu direktoru mēneša darba algas likmes (eiro).

 1. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes (eiro).

 

Sēdi slēdz plkst.15.05

 

Sēdes vadītājs,                                                                                                      

Domes priekšsēdētājs           (personiskais paraksts)                                            R.Eigims                                                              

 

 

Protokoliste                        (personiskais paraksts)                                             I.Šķipare