Šobrīd Daugavpilī

SĒDES PROTOKOLS

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.12.2018, 11:23

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes sēžu protokoli un ieraksti
Dok. Nr.:
1
Pieņemts:
25.01.2018
Publicēts:
25.01.2018

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ

 

SĒDE SASAUKTA    plkst. 14.00

SĒDI ATKLĀJ           plkst. 14.00

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.
 2. Par projekta atbalstu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Latviešu kultūras centrs”.
 3. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras pārskata par darba plāna 2017.gadam izpildi un darba plāna 2018.gadam apstiprināšanu.
 4. Par atļauju savienot amatus.
 5. Par atbalstu projektam.
 6. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 13.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs”.
 7. Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu.
 8. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam”.
 9. Par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.5 – Stāvā ielā 41, Daugavpilī”, Nr.4.2.2.0/16/I/003 ietvaros vērtību nodošanu.
 10. Par projekta „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijas I kārta”, Nr.5.6.2.0/17/I/003 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu.
 11. Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam Rīcības un Investīciju plānu aktualizāciju.
 12. Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 44, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.109 nodošanu atsavināšanai.
 13. Par zemes gabala nodošanu atsavināšanai.
 14. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000370073, Sēņu ielas 20 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu.
 15. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 023 1204 piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
 16. Par dzīvojamās mājas Kauņas ielā 134, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.3, kadastra numurs 0500 900 6305, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
 17. Par dzīvojamās mājas Birķeneļu ielā 7, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.3 un dzīvokļa īpašuma Nr.4, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
 18. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.
 19. Par Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošo noteikumu Nr.47 “Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” precizēšanu.
 20. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.

 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Rihards Eigims

 

SĒDĒ PIEDALĀS - 14 Domes deputāti –     A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš,

A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva,

L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs,

J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka,

A.Zdanovskis

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS  - 1 Domes deputāts –  M.Lavrenovs – iemesls nav zināms

                                                                        

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:

                                 I.Goldberga, T.Dubina, Ž.Kobzeva, R.Golovans, M.Dimitrijeva,

                                 E.Upeniece, E.Ugarinko, D.Krīviņa, I.Funte,  N.Jefimovs,

                                 I.Šalkovskis, L.Korsaka, A.Smirnovs

                                

                                      - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki:

                                  R.Osmane, I.Maksimčika, N.Jakubovska, L.Žuromska,

     N.Bogdanova, A.Burunovs, G.Bogdanova, G.Ivanova,

     A.Rudzs, I.Utināns, I.Cauņa, M.Jenbajevs, E.Kleščinska,

     G.Kaminskis, J.Šapkova, A.Pudāns, N.Mackevičs, M.Pupiņš,

     L.Smikova, S.Blagoveveščenskis, M.Isupova, A.Jeršovs,

     A.Jansone, R.Ģiptere

 

                                      - plašsaziņas līdzekļu pārstāvji:

                                  S.Smagare, L.Kirilova, S.Kuzņecovs, V.Komarovs, Z.Petera,

   A.Kaznačejeva

                                  

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības un arhīva pārzines p.i. I.Šķipare

 

Domes priekšsēdētājs R.Eigims lūdz deputātus apstiprināt izsludināto Domes  sēdes darba kārtību.

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt izsludināto Domes sēdes darba kārtību.

 

 

 

1.§       (1.)

Par  saistošo noteikumu apstiprināšanu

E.Upeniece, L.Jankovska, M.Ivanova-Jevsejeva,  I.Funte, N.Jakubovska,

J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka, R.Eigims

 

L.Jankovska jautā, vai ir izanalizēti kultūras iestāžu ieņēmumi, apmeklētāju skaits un to finansējumu proporcijas?

 

E.Upeniece atbild, ka kultūras iestādes ir dotējamās iestādes, kopējais maksas pakalpojums nav tik liels un kopējie rādītāji nav samazinājušies.

 

L.Jankovska jautā, kā tiek finansētas sporta organizācijas?

 

E.Upeniece atbild, ka sporta organizācijas tiek finansētas kārtībā, kāda ir apstiprināta Domē. Sporta organizācijas nav iespējams finansēt tādā līmenī, kā viņi to prasa.

 

L.Jankovska jautā, ja līdzekļi tiek ieguldīti ēku siltināšanā, tad attiecīgi nākamajos gados apkures izdevumiem jābūt mazākiem, tad budžetā ir jābūt izmaiņām. Vai šie naudas līdzekļi aiziet iestāžu attīstībai, vai netiek fiksēta šī rezerve?

 

E.Upeniece atbild, ka apkures izdevumi ir samazinājušies, ja to vērtējam naudas izteiksmē.

 

L.Jankovska jautā, vai tiks apgūti naudas līdzekļi 700 000  EUR (septiņi simti tūkstoši eiro), kuri ir iekļauti budžetā sakarā ar Latvijas simtgades svinībām un vai šie līdzekļi ir ieplānoti iestādēs?

 

E.Upeniece atbild, ka šie līdzekļi ir jāapgūst šogad, bet, ja kaut ko nepaspēsim, tad šie naudas līdzekļi būs jāapgūst nākošgad.

 

L.Jankovska jautā, cik liels ir kredīta portfelis uz doto brīdi ilgtermiņā līdz 2025.gadam?

 

E.Upeniece atbild, ka uz doto brīdi kredīta portfelis ir 60 miljoni EUR. Šī summa ir kopā ar galvojumu. Galvojumos nauda nav jāiegulda, to maksā pašas  kapitālsabiedrības.

 

M.Ivanova-Jevsejeva jautā, kāpēc pensionāru sociālās apkalpošanas centra pašu ieņēmumu samazinājums ir uz 100 tūkstošiem EUR. Tika pieņemts lēmums par jaunās ēkas iegādi pansionāta vajadzībām un palielināt par 13 gultām  vietu skaitu. Kāpēc ieņēmumu daļai  ir paredzēts samazinājums? Kas budžetā ir ieplānots ar jauno ēku pansionāta vajadzībām?

 

E.Upeniece atbild, ka pansionāts tā ir  iestāde, kurai finansējums nāk  no diviem avotiem. Viens ir veco ļaužu pensijas, otrā daļa tiek iedalīta no budžeta pansionāta uzturēšanai.

 

  M.Ivanova-Jevsejeva jautā, kā tiek risināts jautājums par jaunās ēkas remontdarbiem un gultas vietu palielināšanu?

 

E.Upeniece atbild, ka jaunā ēkas projekta izstrādei ir iedalīti 48 tūkstoši EUR, bet paši remontdarbi šogad nebūs pabeigti.

 

M.Ivanova-Jevsejeva jautā, kad un kādā veidā pacientiem tiks palielināts gultas vietu skaits?

I.Funte atbild, ka gultas vietu skaits pacientiem tiks palielināts pēc mājas renovācijas.

 

M.Ivanova-Jevsejeva jautā, kā tiek risināts jautājums, par  pašvaldības dzīvokļu iedalīšanu pilngadīgajiem bērniem bāreņiem un cik ir iedalīti līdzekļi dzīvojamā fonda remontam?

 

E.Upeniece atbild, ka tekošajiem dzīvokļu remontiem ir paredzēti 240 tūkstoši EUR, bet kapitālajam remontam vairāk kā 350 tūkstoši EUR.

 

I.Funte atbild, ka 2017.gadā tika izīrēts 121 dzīvoklis, no tiem 19 dzīvokļi bērniem bāreņiem.

 

M.Ivanova-Jevsejeva jautā, vai tas nozīmē, ka šogad rindas pašvaldības dzīvokļiem jau nepastāvēs?

 

I.Funte atbild, ka uz šo brīdi bērni bāreņi, kuri nav nodrošināti ar dzīvokļiem, rindā stājušies ir 2017.gadā, bet ir jāievēro vispārējā kārtība ar pretendentiem, kuriem ir tiesības saņemt pašvaldības dzīvokļus.

 

M.Ivanova-Jevsejeva jautā, vai šogad ir ieplānoti lielāki naudas līdzekļi pašvaldības dzīvokļu remontiem?

 

E.Upeniece atbild, ka tādi paši kā pagājušajā gadā.

 

M.Ivanova-Jevsejeva jautā, kādi ir pamatiemesli sociālo pabalstu pieaugumam, jo budžetā pabalstiem tiek paredzēti 4 miljoni EUR?

 

E.Upeniece atbild, ka to nosaka saistošie noteikumi, jo pabalsti nevis samazinās, bet pieaug.

 

M.Ivanova-Jevsejeva jautā, vai budžetā ir paredzēti līdzekļi sociālo darbinieku veselības apdrošināšanas polisēm?

 

E.Upeniece atbild, ka ir atrunātas tās darbinieku kategorijas, kuras pašvaldība var apdrošināt.

 

N.Jakubovska paskaidro, ka Sociālā dienesta darbiniekiem ir nelaimes gadījuma apdrošināšana. Veselības apdrošināšanas polises šobrīd nav.

 

M.Ivanova-Jevsejeva jautā, vai budžetā ir paredzēti līdzekļi patversmes Šaurā ielā 23 logu nomaiņai?

 

E.Upeniece atbild, ja tāda nepieciešamība būs, tad mēs to veiksim.

 

M.Ivanova-Jevsejeva jautā, vai ir paredzēti līdzekļi ģimenes centra mājai Šaurā ielā 26 inventāra un aprīkojuma iegādei?

 

N.Jakubovska atbild, ka ir paredzēti līdzekļi.  

 

L.Jankovska jautā, budžetā ir parādījusies jauna sadaļa “Atbalsts sakrālo  iestāžu finansēšanai”, lūdzu sniegt padziļinātu skaidrojumu?

 

E.Upeniece atbild, ka pašvaldībām likums atļauj ieguldīt savu finansējumu baznīcām. Draudzes varēs pieteikties, lai varētu saņemt palīdzību no pašvaldības, līdzīgi kā sabiedriskās organizācijas.

 

L.Jankovska jautā, vai būs izstrādāta Domes kārtība, kādā veidā tiks veiktas šīs darbības?   

 

E.Upeniece atbild, ka tuvākajā laikā tiks izstrādāta Domes kārtība, kādā veidā tas tiks risināts.

 

L.Jankovska jautā, vai izdevumi atskurbtuves uzturēšanai nesamazināsies?

 

E.Upeniece atbild, ka ar atskurbtuvi īstenībā nekas nav mainījies. Valsts piešķir 15 EUR par viena pacienta nogādāšanu, ņemot vērā pagājušā gada datus.

 

L.Jankovska jautā, kas mainās Sporta medicīnas centrā, jo budžetā ir ieplānots liels atbalsts?

 

E.Upeniece atbild, ka Sporta medicīnas centrā tiks palielināts darbinieku štats par divām amata vienībām, palielinās ārstu darba algas, lai tās nebūtu mazākas par Ministru kabineta noteikto minimālo līmeni.

 

L.Jankovska jautā, vai ir apkopoti dati, kā šogad pašvaldības iestādes svinēs Latvijas simtgadi? Vai ir izstrādāts pasākumu plāns?

 

E.Upeniece atbild, ka iestādēs ir apkopoti pasākumu plāni, kuri tiks veikti šīm svinībām.  Budžeta līdzekļi ir ieplānoti.

 

Sēdes vadītājs R.Eigims piedāvā deputātiem izteikt priekšlikumus.

 

Deputāts J.Lāčplēsis piedāvā saistošo noteikumu projekta “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 9.punktu izteikt šādā redakcijā:

“9. Budžeta izpildītājam ir tiesības, nemainot apropriāciju saistošo noteikumu apstiprinātajā budžeta programmā “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”, veikt grozījumus Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansēto projektu tāmēs. Tāmju grozījumus izskata Domes Attīstības komitejā, Domes Finanšu komitejā un apstiprina Domē.”

 

Sēdes vadītājs R.Eigims lūdz deputātus balsot par J.Lāčplēša priekšlikumu.

 

Atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, deputāti nolemj: priekšlikums atbalstīts.

Deputāti A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, V.Kononovs par priekšlikumu nebalsoja.

 

 

Deputāte H.Soldatjonoka piedāvā saistošo noteikumu projekta “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 5.pielikumā “Sporta organizāciju atbalsts” veikt šādus grozījumus:

 1. “Samazināt 7.punkta kolonnā “deputātu papildus piešķīrumi jeb samazinājumi (eiro) biedrībai “Volejbola klubs “Ezerzeme” (reģ.Nr.40008025924) Kandavas iela 17A, Daugavpils, LV-5401 piešķiramo summu par 10 000 EUR.”
 2. “Palielināt 2.punkta kolonnā “deputātu papildus piešķīrumi jeb samazinājumi (eiro) biedrībai “Volejbola klubs “miLATss”” (reģ.Nr.40008126901) Arodu iela 88-1, Daugavpils, LV-5404 piešķiramo summu par 10 000 EUR”.

 

Sēdes vadītājs R.Eigims lūdz deputātus balsot par H.Soldatjonoka priekšlikumu.

 

Atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, M.Ivanova-Jevsejeva, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – 1 (L.Jankovska), deputāti nolemj: priekšlikums atbalstīts.

Deputāti A.Elksniņš, A.Gržibovskis, V.Kononovs par priekšlikumu nebalsoja.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu, un  likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantiem, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 18.janvāra sēdes protokolu  Nr.1, atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – 4 (A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, V.Kononovs), ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošos noteikumus Nr.1  “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” .

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam”.

 

2.§       (2.)

 

Par projekta atbalstu Daugavpils pilsētas pašvaldības

iestādei „Latviešu kultūras centrs”

R.Osmane, R.Eigims

 

No sēžu zāles plkst.15.15 iziet deputāts V.Kononovs.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, saskaņā ar 2017.gada 25.oktobra finansēšanas līgumu Nr.2017-3-MDM056 starp Valsts Kultūrkapitāla fondu un Latviešu kultūras centru, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 18.janvāra sēdes protokolu Nr.1, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 18.janvāra sēdes protokolu Nr.1, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs” (reģ.Nr.90000077556, juridiskā adrese: Rīgas iela 22A, Daugavpils) Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu „SiB-Duo un Daugavpils akordeonistu orķestris”.

 

Pielikumā: Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta „SiB-Duo un Daugavpils akordeonistu orķestris” finansēšanas līgums.

 

 

3.§       (3.)

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras pārskata par darba plāna 2017.gadam izpildi un darba plāna 2018.gadam apstiprināšanu

I.Maksimčika, L.Jankovska, R.Eigims

 

No sēžu zāles plkst.15.20 iziet deputāts A.Elksniņš.

L.Jankovska jautā, kādiem mērķiem tiks novirzīta budžeta lielākā daļa?

I.Maksimčika atbild, ka šajā gadā ir ieplānoti 14 publiski pasākumi. Budžeta lielākā daļa tiks novirzīta mārketinga pasākumiem, tūrisma informatīvo materiālu izdošanai, kuri tiks izdoti sešās valodās.

L.Jankovska jautā, kā virzās jautājums par to, lai būtu vienota ieejas biļete apmeklējot vairākus tūrisma objektus? Kādā posmā tas pašlaik ir?

I.Maksimčika atbild, ka šāda veida pakalpojumi ir vienā Attīstības departamenta projektā, kura ietvaros tiks izstrādāti piedāvājumi, kādā veidā tos īstenot.

Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 20.panta otrās daļas 3. un 5.punktu, Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 27.augusta saistošo noteikumus Nr.36 „Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras nolikums” 5.3. un 5.5.punktu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas 2018.gada 18.janvāra sēdes protokolu Nr.2, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 18.janvāra sēdes protokolu Nr.1, atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras pārskatu par darba plāna 2017.gadam izpildi un darba plānu 2018.gadam.

 

Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības  un informācijas aģentūras pārskats par darba plāna 2017.gadam izpildi.

 1. Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras darba plāns 2018.gadam.

 

 

 

4.§       (4.)

 

Par atļauju savienot amatus

Ž.Kobzeva, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļās 27.punktu, likuma     “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta sestās daļas 3.punktu un  8.1 panta piekto daļas 1. un 2.punktu, izskatot iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, konstatējot, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

Atļaut Rutai Ģipterei savienot vadītājas amatu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs” (reģ.Nr.90000030377, juridiskā adrese: Rīgas ielā 8, Daugavpilī) ar muzeju akreditācijas eksperta pienākumu veikšanu Latvijas Republikas Kultūras ministrijā (reģ.Nr.90000042963, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 11A, Rīgā).

 

 

5.§       (5.)

 

Par atbalstu projektam

M.Isupova, R.Eigims

 

Zālē plkst.15.25 atgriežas deputāts V.Kononovs.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar projekta koordinatora Sivas pilsētas Izglītības nodaļas (Turcija) 12.01.2018. vēstuli par projekta budžetu un Turcijas Nacionālās aģentūras 10.01.2018. projekta apstiprināšanas lēmumu, un ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 18.janvāra sēdes protokolu Nr.2, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 18.janvāra sēdes protokolu Nr.1, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atbalstīt Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās partnerības projektā „Ārpusstundu aktivitātes skolēnu izaugsmei” saskaņā ar pielikumu.
 2. Projekta īstenošanai nodrošināt priekšfinansējumu 2018.gadā 2925 EUR (divi tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci eiro 00 centi) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās partnerības projekta „Ārpusstundu aktivitātes skolēnu izaugsmei” apraksts.

 

 

6.§       (6.)

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 13.augusta

saistošajos noteikumos Nr.33 „Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs”

M.Isupova, R.Eigims

           

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu, ņemot vērā 2016.gada 15.jūlija Ministru kabineta noteikumus Nr.477 „Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība” 6.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošos noteikumus Nr.2  „Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 13.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs””.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošos noteikumus Nr.2 „Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 13.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs”” un to paskaidrojuma raksts.

 

 

7.§       (7.)

Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu

E.Ugarinko, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.5 “Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaiti” 102.punktu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 18.janvāra sēdes protokolu Nr.1, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Norakstīt no Daugavpils pilsētas domes uzskaites ilgtermiņa ieguldījumu, kondicionieri AUX ASW-H18B4/EVR1, ar atlikušo bilances vērtību uz 2018.gada 31.janvārī 488,00 EUR, nododot to tālākai utilizācijai.

 

Pielikumā: 1. Pamatlīdzekļu uzskaites kartīte Nr.12390412.

 1. 2018.gada 9.janvāra defektācijas akts Nr.2/2018 (kopija).

 

 

 

 

8.§       (8.)

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam

N.Jakubovska, L.Jankovska, M.Ivanova-Jevsejeva, R.Eigims

 

Zālē plkst.15.30 atgriežas deputāts A.Elksniņš.

 

M.Ivanova-Jevsejeva jautā, kāds būs pabalsts audžuģimenēm par vienu bērnu?

 

N.Jakubovska atbild, ka pabalsts par vienu bērnu līdz 7 gadiem 345 EUR, līdz 18 gadiem 388 EUR.

 

M.Ivanova-Jevsejeva jautā, vai bērniem bāreņiem, kuriem piešķirts pašvaldības dzīvoklis, tiks segti komunālie pakalpojumi, tāpat kā tiem bērniem bāreņiem, kuri saņem dzīvokļa pabalstu?

 

N.Jakubovska atbild, ka bērniem bāreņiem, kuri saņem dzīvokli no pašvaldības, tiks segti visi izdevumi.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo un piekto daļu un 26.panta otro daļu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 45.2 panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 22., 27., 30., 31. un 31.1 punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumu Nr.111 “Adopcijas kārtība” 28.punktu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2018.gada 9.janāra sēdes protokolu Nr.1 un Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 18.janvāra sēdes protokolu Nr.1, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošos noteikumus Nr.3 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam””.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošie noteikumi Nr.3 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam”” un to paskaidrojuma raksts.

 

 

 

 

 

 

9.§       (9.)

 

Par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas

pirmsskolas izglītības iestādē Nr.5 - Stāvā ielā 41, Daugavpilī”,

Nr.4.2.2.0/16/I/003 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

D.Krīviņa, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Daugavpils pilsētas domes ar 2014.gada 23.decembra lēmumu Nr.623 apstiprināto noteikumu Nr.5 „Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaiti” 97.punktu, 2017.gada 25.jūlija Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/16/I/003, nodrošinot projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas  pirmsskolas izglītības iestādē Nr.5 - Stāvā ielā 41, Daugavpilī”, sasniegto rezultātu uzturēšanu, kura galvenais mērķis - primārās enerģijas patēriņa samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšanas sekmēšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.5 Stāvā ielā 41, Daugavpilī, kas atbilst darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumu prasībām, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 18.janvāra sēdes protokolu Nr.1, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Nodot Daugavpils pilsētas domes (reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401) projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.5 - Stāvā ielā 41, Daugavpilī” (turpmāk Projekts) ietvaros izveidoto vērtību Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei (reģ.Nr.90009737220, juridiskā adrese Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401) saskaņā ar pielikumu.
 2. Nodrošināt Projekta rezultātu saglabāšanu un ilgtspēju, ievērojot Regulas Nr.1303/20136 71.pantā noteiktos nosacījumus un termiņus Projekta darbību īstenošanas laikā un 5 (piecu) gadu periodā pēc noslēguma maksājuma veikšanas, kā arī neizdarīt būtiskas izmaiņas Projektā, tai skaitā:

2.1. izmantot Projektā attīstīto infrastruktūru un sasniegtos rezultātus Projektā plānoto darbību veikšanai un saskaņā ar Projektā paredzēto mērķi;

2.2. nepārdot, nedāvināt, neizīrēt, neiznomāt, nemainīt, neaizdot, nepatapināt, neieķīlāt, citādi neatsavināt un neapgrūtināt īpašumu, kas iegādāts vai radīts Projektā, un īpašumu, kas guvis labumu no atbalsta, kā arī neveikt citas darbības, kuru rezultātā īpašums pilnīgi vai daļēji var nokļūt citas personas īpašumā vai valdījumā, izņemot gadījumus, kad saņemta Sadarbības iestādes iepriekšēja rakstiska atļauja un Finansējuma saņēmēja iecerētās darbības neizraisa nevēlamas sekas — tās neietekmē Projekta būtību, īstenošanas nosacījumus un nesniedz nepamatotas priekšrocības. Īpašuma vai turējuma tiesības attiecībā uz atbalstītajiem infrastruktūras objektiem nemaina un ieguldījums paliek LR teritorijā vismaz piecus gadus pēc Projekta noslēguma maksājuma veikšanas Finansējuma saņēmējam. Īpašuma vai turējuma tiesības nostiprina zemesgrāmatā (izņemot gadījumu, ja pašvaldības īpašums uz normatīvā akta, līguma vai pašvaldības lēmuma pamata ir nodots pašvaldības iestādes kā Finansējuma saņēmēja pārvaldīšanā vai, ja īpašuma tiesības uz objektu ir spēkā bez to nostiprināšanas zemesgrāmatās);

2.3. nodrošināt, ka netiek pārtraukta produktīvā darbība, t. i., Finansējuma saņēmējs netiek likvidēts, reorganizēts (apvienots, pārveidots vai sadalīts), kā arī nepieļaut situāciju, kurā tiek pārtraukta Vienošanās paredzētā darbība, izņemot gadījumus, kad saņemta Sadarbības iestādes iepriekšēja rakstveida atļauja un saņemts atbilstošs pašvaldības lēmums vai normatīvais akts un Finansējuma saņēmēja iecerētās darbības neizraisa nevēlamās sekas — tās neietekmē Projekta būtību, īstenošanas nosacījumus un nesniedz nepamatotas priekšrocības;

2.4. nodrošināt Projektā iegādāto un radīto vērtību saglabāšanu un uzturēšanu. Ugunsgrēka, vētras, plūdu un citu nepārvaramas varas gadījumu vai trešo personu prettiesiskas rīcības rezultātā radušos zaudējumus Finansējuma saņēmējam ir pienākums segt un bojātās vai iznīcinātās vērtības atjaunot no saviem līdzekļiem pilnā apmērā. Ja Finansējuma saņēmējs ir veicis Projektā iegādāto un radīto vērtību apdrošināšanu, zaudējumus sedz no saņemtās apdrošināšanas atlīdzības. Gadījumā, ja ar šādu kompensāciju nepietiek, Finansējuma saņēmējs zaudējumus sedz no saviem līdzekļiem;

2.5. gadījumos, kad Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noraksta Projektā iegādāto pamatlīdzekli, norakstīšanas faktam ir jābūt pamatotam (pamatlīdzekļa norakstīšana nerada būtiskas izmaiņas Projektā) un dokumentētam. Šādā gadījumā Finansējuma saņēmējam nav pienākums nodrošināt norakstītā pamatlīdzekļa atrašanos Projekta īstenošanas vietā.

 1. Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram organizēt izveidoto vērtību nodošanu – pieņemšanu.

 

Pielikumā: Nododamo Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei vērtību saraksts.

 

 

10.§     (10.)

 

Par projekta „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijas I kārta”, Nr.5.6.2.0/17/I/003  ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

D.Krīviņa, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Daugavpils pilsētas domes ar 2014.gada 23.decembra lēmumu Nr.623 apstiprināto noteikumu Nr.5 „Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaiti” 97.punktu, 2017.gada 11.decembra Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.6.2.0/17/I/003 (turpmāk Vienošanās), nodrošinot projekta „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijas I kārta Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijas I kārta”, sasniegto rezultātu uzturēšanu, kura galvenais mērķis – industriālo teritoriju revitalizācija, veicot publiskā infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, kas atbilst darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” (turpmāk SAM) īstenošanas noteikumu prasībām, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 18.janvāra sēdes protokolu Nr.1, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Nodot Daugavpils pilsētas domes (reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401) projekta „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijas I kārta” (turpmāk Projekts) ietvaros izveidotās vērtības Daugavpils pilsētas Komunālās saimniecības pārvaldei (reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401) saskaņā ar pielikumu.
 2. Nodrošināt Projekta rezultātu saglabāšanu un ilgtspēju, kā arī izmantot Projekta ietvaros izveidotās vērtības Projektā plānoto darbību veikšanai un saskaņā ar Projektā paredzēto mērķi, ievērojot Regulas Nr. 1303/2013 71.pantā un SAM MK noteikumos noteiktos nosacījumus un termiņus Projekta darbību īstenošanas laikā un 5 (piecu) gadu periodā pēc noslēguma maksājuma veikšanas, kā arī neizdarīt būtiskas izmaiņas Projektā, tai skaitā:

2.1. izmantot Projektā sasniegtos rezultātus Projektā plānoto darbību veikšanai un saskaņā ar Projektā paredzēto mērķi;

2.2. nepārdot, nedāvināt, neizīrēt, neiznomāt, nemainīt, neaizdot, nepatapināt, neieķīlāt, citādi neatsavināt un neapgrūtināt īpašumu, kas iegādāts vai radīts Projektā, un īpašumu, kas guvis labumu no atbalsta, kā arī neveikt citas darbības, kuru rezultātā īpašums pilnīgi vai daļēji var nokļūt citas personas īpašumā vai valdījumā, izņemot gadījumus, kad saņemta Sadarbības iestādes iepriekšēja rakstiska atļauja un Finansējuma saņēmēja iecerētās darbības neizraisa nevēlamas sekas — tās neietekmē Projekta būtību, īstenošanas nosacījumus un nesniedz nepamatotas priekšrocības. Īpašuma vai turējuma tiesības attiecībā uz atbalstītajiem infrastruktūras objektiem nemaina (izņemot SAM MK noteikumu 38.5.apakšpunktā minēto gadījumu), un ieguldījums paliek LR teritorijā vismaz piecus gadus pēc Projekta noslēguma maksājuma veikšanas Finansējuma saņēmējam.

2.3. nodrošināt, ka netiek pārtraukta produktīvā darbība, t. i., Finansējuma saņēmējs netiek likvidēts, reorganizēts (apvienots, pārveidots vai sadalīts), kā arī nepieļaut situāciju, kurā tiek pārtraukta Vienošanās paredzētā darbība, izņemot gadījumus, kad saņemta Sadarbības iestādes iepriekšēja rakstveida atļauja un saņemts atbilstošs pašvaldības lēmums vai normatīvais akts un Finansējuma saņēmēja iecerētās darbības neizraisa nevēlamās sekas — tās neietekmē Projekta būtību, īstenošanas nosacījumus un nesniedz nepamatotas priekšrocības;

2.4. nodrošināt Projektā iegādāto un radīto vērtību saglabāšanu un uzturēšanu. Ugunsgrēka, vētras, plūdu un citu nepārvaramas varas gadījumu vai trešo personu prettiesiskas rīcības rezultātā radušos zaudējumus Finansējuma saņēmējam ir pienākums segt un bojātās vai iznīcinātās vērtības atjaunot no saviem līdzekļiem pilnā apmērā. Ja Finansējuma saņēmējs ir veicis Projektā iegādāto un radīto vērtību apdrošināšanu, zaudējumus sedz no saņemtās apdrošināšanas atlīdzības. Gadījumā, ja ar šādu kompensāciju nepietiek, Finansējuma saņēmējs zaudējumus sedz no saviem līdzekļiem;

2.5. gadījumos, kad Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noraksta Projektā iegādāto pamatlīdzekli, norakstīšanas faktam ir jābūt pamatotam (pamatlīdzekļa norakstīšana nerada būtiskas izmaiņas Projektā) un dokumentētam. Šādā gadījumā Finansējuma saņēmējam nav pienākums nodrošināt norakstītā pamatlīdzekļa atrašanos Projekta īstenošanas vietā.

 1. Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram organizēt izveidoto vērtību nodošanu – pieņemšanu.

 

Pielikumā: Nododamo Daugavpils pilsētas Komunālās saimniecības pārvaldei vērtību saraksts.

 

 

 

11.§     (11.)

 

Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils”

2014.-2020.gadam Rīcības un Investīciju plānu aktualizāciju

D.Krīviņa, L.Jankovska, V.Kononovs, R.Joksts, R.Eigims

 

L.Jankovska jautā, kādas ir aktualitātes pašvaldības darbā, kuras ir ieplānotas līdz 2020.gadam? Kādi joprojām ir prioritārie virzieni?

 

D.Krīviņa atbild, ka pašas prioritātes nav mainījušās. Šie ir projekti, kuri skar izglītības, veselības, sociālo jomas. Pašvaldības pakalpojumu uzlabošana, dzimtsarakstu nodaļas ēkas renovācija, kultūras jomas attīstība.

 

V.Kononovs jautā, vai investīciju plānā ir iekļauts jautājums par paliatīvā centra izveidošanu?

 

R.Joksts paskaidro, ka Dzelzceļnieku slimnīcā ir izveidota tāda nodaļa, kura tiek finansēta no valsts budžeta.

 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” l4.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 3.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 22.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2014.gada l4.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada Attīstības komitejas sēdes protokolu  Nr.1, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēdes protokolu Nr.1, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Apstiprināt Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020. gadam aktualizēto Rīcības un Investīciju plānu.
 2. Publicēt paziņojumu par Rīcības un Investīciju plāna aktualizāciju Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē - www.daugavpils.lv.
 3. Iesniegt aktualizēto Rīcības un Investīciju plānu Latgales plānošanas reģionam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
 4. Lēmuma izpildi kontrolē Domes izpilddirektore.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam aktualizētais Rīcības un Investīciju plāns.

 

 

12.§     (12.)

 

Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 44, Daugavpilī,

dzīvokļa īpašuma Nr.109 nodošanu atsavināšanai

I.Funte, R.Eigims

    

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas noteikumu 30.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un otro daļu, 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.7.apakšpunktu, izskatot dzīvokļa Nr.109 Vienības ielā 44, Daugavpilī, īrnieces atsavināšanas ierosinājumu (reģistrēts Domē 04.01.2018. ar Nr.13/1.2.-16) par dzīvojamās mājas Vienības ielā 44, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.109 atsavināšanu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2018.gada 18.janvāra sēdes protokolu Nr.1, Finanšu komitejas 2018.gada 18.janvāra sēdes protokolu Nr.1, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atļaut atsavināt dzīvojamās mājas Vienības ielā 44, Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu Nr.109, kadastra numurs 0500 900 9479, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.109, mājas (kadastra apzīmējums 05000010826001) un zemes gabala 7318 m2 platībā, kadastra Nr.0500 001 0826, 5270/666025 kopīpašuma domājamās daļas.
 2. Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai veikt atsavināmā dzīvokļa īpašuma novērtēšanu.
 3. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot lēmuma projektu izskatīšanai Domes sēdē par dzīvojamās mājas Vienības ielā 44, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.109, kadastra numurs 0500 900 9479, pārdošanu.

 

 

 

Par  zemes gabala nodošanu atsavināšanai

I.Funte, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo un ceturto daļu, 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra  noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.7.apakšpunktu, izskatot atsavināšanas ierosinājumu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2018.gada 18.janvāra sēdes protokolu Nr.1, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 18.janvāra sēdes protokolu Nr.1, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atļaut atsavināt zemes gabalu 1737 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 020 1710, Dunduru ielas 7O rajonā, Daugavpilī.
 2. Atsavināmo zemes gabalu novērtēšanu veikt Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai un to nosacīto cenu noteikt ne zemāku par izdevumiem, kas saistīti ar pašvaldības īpašuma tiesību uz zemes gabalu nostiprināšanu zemesgrāmatā un to atsavināšanu.

 

 

 

 

 

 

14.§     (14.)

 

Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000370073,

Sēņu ielas 20 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

I.Funte, R.Eigims

                                                                   

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otro daļu, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 9.novembra lēmuma Nr.639 “Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000370073, Sēņu ielas 20 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu” 3.1.apakšpunkta izpildi, un sakarā ar to, ka nekustamā īpašuma Lakstīgalu ielā 14, Daugavpilī (zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000223573), īpašniece, kā vienīgā pretendente, kura mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (28.11.2017.) par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000370073, Sēņu ielas 20 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu, iesniedza pieteikumu               (reģ.Īpašuma pārvaldīšanas departamentā 04.12.2017. Nr.3445/5.1.-1) par šī zemes starpgabala pirkšanu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Pārdot zemes starpgabalu 418 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000370073 (kadastra Nr.05000370075), Sēņu ielas 20 rajonā, Daugavpilī, par nosacīto cenu 1473 EUR (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit trīs eiro) tam pieguloša nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000372219 (zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000223573), Lakstīgalu ielā 14, Daugavpilī, īpašniecei, turpmāk - Pircējs.
 2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai:

2.1. pamatojoties uz noslēgto zemes pirkuma līgumu, norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances zemes starpgabalu 418 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 05000370073 (kadastra Nr.05000370075), Sēņu ielas 20 rajonā, Daugavpilī;

2.2. kopā ar Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot zemes starpgabalu 418 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000370073 (kadastra Nr.05000370075), Sēņu ielas 20 rajonā, Daugavpilī, Pircējam ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

 

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 023 1204 piederību

Daugavpils pilsētas pašvaldībai

I.Funte, V.Kononovs, R.Eigims

 

V.Kononovs jautā, kādas ielas rajonā atrodas šis objekts?

I.Funte atbild, ka tas atrodas Gaismas un Dunduru ielas rajonā.

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmo daļu, 13.panta pirmās daļas 8.punktu, Zemes pārvaldības likuma 17.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr.996 “Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.1.apakšpunktu, 11.punktu, sakarā ar to, ka zemes vienība, kadastra apzīmējums 0500 023 1204, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir iekļauta rezerves zemes fondā, bet saskaņā ar Latvijas valsts vēstures arhīva 20.05.1996. izziņu Nr.4-JP-18301 (1996.) un 09.10.2009. izziņu nr.5-JP-3739/8 uz 1940.gada 21.jūliju piederēja Daugavpils pilsētas pašvaldībai, Daugavpils pilsētas zemes komisijas 20.12.2017. lēmumu Nr.35, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 1. Atzīt par Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo zemes gabalu, kadastra apzīmējums 0500 023 1204, ar aptuveno platību 35682 m2 (veicot zemes gabala kadastrālo uzmērīšanu, zemes gabala platība var tikt precizēta).
 2. Uzdot Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam:

2.1. informēt Valsts zemes dienesta Latgales reģionālo nodaļu par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 023 1204, piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai;

2.2. veikt nepieciešamās darbības zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 023 1204, ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda (nodokļu maksātāja Nr.90000077325).

 

16.§     (16.)

 

Par dzīvojamās mājas Kauņas ielā 134, Daugavpilī,

dzīvokļa īpašuma Nr.3, kadastra numurs 0500 900 6305,

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

I.Funte, R.Eigims

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.novembra lēmumu Nr.621, 2017.gada 26.oktobra lēmumu Nr.612, Daugavpils pilsētas domes izsoles komisijas 2018.gada 10.janvāra izsoles protokolu Nr.2 un sakarā ar to, ka Evgenia Ivanova 10.01.2018. izsludinātajā izsolē ieguva tiesības nopirkt nekustamo īpašumu, kadastra numurs 0500 900 6305, Kauņas ielā 134-3, Daugavpilī, ir samaksājusi pirkuma maksu par atsavināmo nekustamo īpašumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Apstiprināt dzīvojamās mājas Kauņas ielā 134, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.3, kadastra numurs 0500 900 6305, 2018.gada 10.janvāra izsoles rezultātus un noslēgt dzīvokļa īpašuma Nr.3, kadastra numurs 0500 900 6305, pirkuma līgumu ar (vārds un uzvārds), (personas kods), turpmāk – Pircējs, par nosolīto cenu 1370,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit eiro).
 2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai, pamatojoties uz noslēgto pirkuma līgumu, norakstīt no pašvaldības bilances dzīvojamās mājas Kauņas ielā 134, Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu Nr.3, kadastra numurs 0500 900 6305, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.3, mājas (kadastra apzīmējums 0500 007 1108 004) un zemes gabala 1141 m² platībā ar kadastra Nr.0500 007 1108 324/1539 kopīpašuma domājamās daļas, un kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot šo nekustamo īpašumu ar nodošanas – pieņemšanas aktu Pircējam.

 

 

17.§     (17.)

 

Par dzīvojamās mājas Birķeneļu ielā 7, Daugavpilī,

dzīvokļa īpašuma Nr.3 un dzīvokļa īpašuma Nr.4,

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

I.Funte, R.Eigims

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumu Nr.611, Daugavpils pilsētas domes izsoles komisijas 2018.gada 10.janvāra izsoles protokolu Nr.3 un Nr.4, sakarā ar to, ka (vārds un uzvārds) 10.01.2018. izsludinātajā izsolē ieguva tiesības nopirkt nekustamo īpašumu, kadastra numurs 0500 903 4254, Birķeneļu ielā 7-3, Daugavpilī, un nekustamo īpašumu, kadastra numurs 0500 903 4255, Birķeneļu ielā 7-4, Daugavpilī, ir samaksājusi pirkuma maksu par Birķeneļu ielā 7-3, Daugavpilī, un pirmo iemaksu par Birķeneļu ielā 7-4, Daugavpilī, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Apstiprināt dzīvojamās mājas Birķeneļu ielā 7, Daugavpilī:

     1.1. dzīvokļa īpašuma Nr.3, kadastra numurs 0500 903 4254, 2018.gada 10.janvāra izsoles rezultātus un noslēgt dzīvok