Šobrīd Daugavpilī

SĒDES PROTOKOLS

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.12.2018, 11:23

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes sēžu protokoli un ieraksti
Dok. Nr.:
2
Pieņemts:
08.02.2018
Publicēts:
08.02.2018

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ

 

SĒDE SASAUKTA    plkst. 14.00

SĒDI ATKLĀJ           plkst. 14.00

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu.
 2. Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Starptautiskā Rērihu centra Latvijas nodaļas Daugavpils grupa”.
 3. Par atļauju AS “Daugavpils satiksme” valdei slēgt pirkuma līgumu par zemesgabala iegādi.
 4. Par aizņēmuma ņemšanu.
 5. Par aizņēmuma ņemšanu.
 6. Par aizņēmuma ņemšanu.
 7. Par finansējumu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Daugavpils teātris”.
 8. Par atļauju Marinai Isupovai savienot amatus.
 9. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība”.
 10. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes Mājokļu komisijas nolikumā.
 11. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
 12. Par nekustamā īpašuma Nikolaja ielā 17, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 011 1721, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
 13. Par nomas tiesību izsoli.
 14. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000170025, Ūdens ielas 53 rajons, Daugavpils, pārdošanu.
 15. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000310137, Dravnieku iela 44F, Daugavpils, pārdošanu.
 16. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102565, Balvu ielā 1C k-23-774, Daugavpilī, pārdošanu.
 17. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000311332, 1.Kumelīšu iela 12, Daugavpils, pārdošanu.
 18. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000312026, 3.Dāliju iela 9, Daugavpils, pārdošanu.
 19. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000210635, Strautu iela 28, Daugavpils, pārdošanu.
 20. Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 68, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.60, pārdošanu.
 21. Par dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.37, pārdošanu.
 22. Par dzīvojamās mājas Čiekuru ielā 3B, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2, pārdošanu.
 23. Par dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 15, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.14, pārdošanu.
 24. Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 20A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2, kadastra numurs 0500 900 5795, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
 25. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 026 0317 piederību.
 26. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.
 27. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000012304, nomas tiesību izsoli.
 28. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000012305, daļas nomas tiesību izsoli.
 29. Par lokālplānojuma zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 05000082964 un 05000082943, mazstāvu dzīvojamās objektu apbūves teritorijas izveidei Artilērijas iela 34 rajonā, Daugavpilī izmantošanas un apbūves saistošo noteikumu apstiprināšanu.
 30. Par Daugavpils pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu.

 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Rihards Eigims

 

SĒDĒ PIEDALĀS - 13 Domes deputāti –     A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš,

A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs,

M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs,

H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS  - 2 Domes deputāti – M.Ivanova-Jevsejeva – iemesls nav zināms

                                                                        L.Jankovska - iemesls nav zināms

 

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:

                                 I.Goldberga, Ž.Kobzeva, R.Golovans, M.Dimitrijeva,

                                 E.Upeniece, E.Ugarinko, L.Drozde, J.Sjanita, S.Krapivina,

                                 A.Nikolajevs, S.Pupiņa, I.Šalkovskis, L.Korsaka,

                                 A.Smirnovs

                                

                                     - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki:

                                 V.Azarevičs, J.Šapkova, M.Isupova, S.Zelča

                           

 • AS “Daugavpils satiksme” valdes loceklis R.Savickis

 

                                      - plašsaziņas līdzekļu pārstāvji:

                                  L.Kirilova,  A.Kaznačejeva, P.Gallers, A.Jemeļjanovs

                                 

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības un arhīva pārzines p.i. I.Šķipare

 

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja         S.Pupiņa lūdz deputātus svītrot no Domes sēdes darba kārtības 30.jautājumu “Par Daugavpils pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu”.

Atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs,  J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Svītrot no Domes sēdes darba kārtības 30.jautājumu “Par Daugavpils pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu”.

 

AS “Daugavpils satiksme” valdes loceklis R.Savickis lūdz deputātus svītrot no Domes sēdes darba kārtības 3.jautājumu “Par atļauju AS “Daugavpils satiksme” valdei slēgt pirkuma līgumu par zemesgabala iegādi”.

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs,  J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Svītrot no Domes sēdes darba kārtības 3.jautājumu “Par atļauju AS “Daugavpils satiksme” valdei slēgt pirkuma līgumu par zemesgabala iegādi”.

 

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva lūdz deputātus izskatīt papildjautājumu “Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs,  J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Iekļaut Domes sēdes darba kārtībā papildjautājumu “Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

 

Domes sēdes vadītājs R.Eigims lūdz deputātus apstiprināt grozīto Domes sēdes darba kārtību.

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs,  J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt grozīto Domes sēdes darba kārtību.

 

1.§       (20.)

 

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

V.Azarevičs, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19., 27.punktu, likuma „Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot ar Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 28.decembra lēmumu Nr.651 apstiprināto noteikumu Nr.3 „Noteikumi par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, izlietošanu un uzskaiti Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēs” 4.punktu, ņemot vērā Daugavpils 3.vidusskolas 2018.gada 11.janvara vēstuli Nr.1-16/14 “Par atļauju pieņemt dāvinājumu” un Daugavpils 3.vidusskolas direktora V.Azareviča izvērtējumu par interešu konflikta neesamību pieņemot minēto dāvinājumu (ziedojumu), to, ka dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšana neietekmē jebkādu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz Biedrību “Atbalsts nākotnei”, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 1.februāra sēdes protokolu Nr.3, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 1.februāra sēdes protokolu Nr.2, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atļaut Daugavpils 3.vidusskolas direktoram V.Azarevičam pieņemt dāvinājumā no Biedrības “Atbalsts nākotnei” (reģ.Nr.40008021867, juridiskā adrese: Raiņa iela 30, Daugavpils, LV-5401, Latvija) materiālās vērtības par kopējo summu 12969,48 EUR (divpadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit deviņi eiro 48 centi) Daugavpils 3.vidusskolas vajadzībām saskaņā ar pielikumu.
 2. Daugavpils 3.vidusskolas direktoram V.Azarevičam ievērot normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi attiecībā uz dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un lēmumu pieņemšanu attiecībā uz dāvinātāju (ziedotāju).

 

Pielikumā: Materiālo vērtību saraksts.

 

2.§       (21.)

 

Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu

bezatlīdzības lietošanā biedrībai

„Starptautiskā Rērihu centra Latvijas nodaļas Daugavpils grupa”

J.Šapkova, R.Eigims

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas ceturto prim punktu, trešo, trešo prim, piekto un sesto daļu, izskatot biedrības “Starptautiskā Rērihu Centra Latvijas nodaļas Daugavpils grupas” 2018.gada 5.janvāra iesniegumu “Par telpu 18.novembra ielā 161 tālāku bezatlīdzības lietošanu” (reģistrēts Latgales Centrālajā bibliotēkā, turpmāk – Bibliotēka, 05.01.2018. ar Nr.1.-14./1) ar lūgumu atļaut turpmāk lietot neapdzīvojamās telpas                  18.novembra ielā 161, Daugavpilī, biedrības “Starptautiskā Rērihu Centra Latvijas nodaļas Daugavpils grupa” darbības nodrošināšanai, ņemot vērā to, ka biedrībai ar 2011.gada           25.martu noslēgto Līgumu par neapdzīvojamo telpu uz zemesgabala, kadastra apzīmējums Nr.0500 004 5209 422/14247 domājamo daļu 18.novembrī 161, Daugavpilī nodošanu bezatlīdzības lietošanā, telpas ir nodotas lietošanā līdz 2018.gada 28.februārim, biedrība labticīgi pilda līgumā noteiktos pienākumus, un to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 2010.gada 20.decembra lēmumu Nr.8.14-4/67973 biedrībai “Starptautiskā Rērihu Centra Daugavpils nodaļa” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, Domes Īpašuma komitejas 2018.gada 1.februāra sēdes protokolu Nr.2, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 1.februāra sēdes protokolu Nr.2, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai “Starptautiskā Rērihu Centra Latvijas nodaļas Daugavpils grupa”, reģistrācijas Nr.40008099393, juridiskā adrese: 18.novembra iela 161, Daugavpils, turpmāk – Biedrība, Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 004 5209, daļu – neapdzīvojamās telpas (telpu grupa 001) 42,2 m2 platībā 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, būves kadastra apzīmējums 0500 004 5209 001, un zemesgabala 557 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 004 5209, 422/14247 domājamās daļas, turpmāk – Īpašums.
 2. Ēkas 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, ar kadastra apzīmējumu 0500 004 5209 001 bilances vērtība uz 01.01.2018. sastāda 44330,47 EUR (četrdesmit četri tūkstoši trīs simti trīsdesmit eiro un 47 centi), zemes gabala 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, ar kadastra apzīmējumu 0500 0045209 bilances vērtība uz 01.01.2018. sastāda 2475,80 EUR (divi tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci eiro un 80 centi).
 3. Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā līdz 2023.gada 28.februārim, bet ne ilgāk kā uz laiku, kamēr Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
 4. Īpašuma bezatlīdzības lietošanas mērķis – biedrības “Starptautiskā Rērihu Centra Latvijas nodaļas Daugavpils grupa” darbības nodrošināšana.
 5. Biedrība ir tiesīga izmantot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu tikai šī lēmuma 4.punktā paredzētajam mērķim, lietot Īpašumu tādējādi, lai nepasliktinātu tā stāvokli, kā arī nodrošinātu Īpašuma uzturēšanu un segtu ar tā uzturēšanu saistītus izdevumus.
 6. Nododamais Īpašums ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.
 7. Biedrībai ir pienākums nekavējoties nodot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu atpakaļ, ja:

7.1. tiek lauzts līgums par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā pirms lēmuma 3.punktā norādītā termiņa;

7.2. iestājies lēmuma 3.punktā noteiktais termiņš;

7.3. Īpašums tiek izmantots pretēji nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim;

7.4. Biedrībai ir anulēts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

 1. Uzdot Latgales Centrālajai bibliotēkai sagatavot līguma projektu par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Biedrībai.
 2. Pilnvarot Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāju parakstīt līgumu par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

 

3.§       (22.)

 

Par aizņēmuma ņemšanu

M.Isupova, R.Eigims

Deputāts A.Gržibovskis nepiedalās lēmuma pieņemšanā saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.1 pantu, likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2017.gada 12.oktobra ziņojumu atklāta konkursa “Būvniecības dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2017/68, Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2017.gada 20.decembra ziņojumu atklāta konkursa “Būvniecības dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2017/158, Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2017.gada 28.decembra ziņojumu atklāta konkursa “Būvniecības dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2017/158, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 8.februāra ārkārtas sēdes protokolu Nr.3, atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 93 713 EUR (deviņdesmit trīs tūkstoši septiņi simti trīspadsmit eiro 00 centi) apmērā uz 5 gadiem investīciju projektu dokumentācijas izstrādei Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu vajadzībām.
 2. Aizņēmumu izņemt 2018.gadā.
 3. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2020.gada martu.
 4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos līdzekļus turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos.

 

4.§       (23.)

 

Par aizņēmuma ņemšanu

E.Upeniece, R.Eigims

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.1 pantu, likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā 2017.gada 21.jūlija Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/17/I/002, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 1.februāra sēdes protokolu Nr.2, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 446 887 EUR (četri simti četrdesmit seši tūkstoši astoņi simti astoņdesmit septiņi eiro 00 centi) apmērā, uz 20 gadiem Eiropas Savienības fonda projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Kultūras pilī, Smilšu ielā 92, Daugavpilī” Nr.4.2.2.0/17/I/002 īstenošanai.
 2. Aizņēmumu izņemt 2018.gadā.
 3. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2020.gada martu.
 4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos līdzekļus turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos.

 

5.§       (24.)

 

Par aizņēmuma ņemšanu

E.Upeniece, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.1 pantu, likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā 2017.gada 11.decembra Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.6.2.0/17/I/003, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 1.februāra sēdes protokolu Nr.2, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 70 815 EUR (septiņdesmit tūkstoši astoņi simti piecpadsmit eiro 00 centi) apmērā, uz 20 gadiem Eiropas Savienības fonda projekta „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta” Nr.5.6.2.0/17/I/003, īstenošanai.
 2. Aizņēmumu izņemt 2018.gadā.
 3. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2020.gada martu.
 4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos

līdzekļus turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos.

 

6.§       (25.)

 

Par finansējumu

valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Daugavpils teātris”

E.Upeniece, R.Eigims

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kas noteic pašvaldības autonomo funkciju - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, organizatoriski un finansiāli palīdzot kultūras iestādēm un pasākumiem, un 21.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas attīstības programmā paredzēto “Mana pils - Daugavpils” 2014.-2020.gadam Rīcības un investīciju plānu, Rīcības plāna uzdevumu “S2-4 Daudzveidīga un intensīva, iedzīvotājus saistoša kultūras dzīve” paredzēto S2-4-8 pasākumu - veicināt mūsdienīgu un aktīvu Daugavpils teātra darbību,

Kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam “Radošā Latvija” (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumu Nr.401, turpmāk - Pamatnostādnes), kas par prioritātēm atzina kultūras kapitāla saglabāšanu un attīstību, sabiedrībai līdzdarbojoties kultūras procesos; radošumu mūžizglītībā un uz darba tirgu orientēta  kultūrizglītība; konkurētspējīgas kultūras un radošās industrijas; radošas teritorijas un kultūras pakalpojumu pieejamību,  Pamatnostādņu 5.4.2.apakšnodaļu, kura kā stratēģisko mērķi noteic - veicināt lokālajā kultūrā un radošumā balstītu reģionālo izaugsmi un kvalitatīvas dzīves telpas attīstību, nodrošinot kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību ikvienam iedzīvotājam, rīcības virzienu 2.punktu, kas paredz radošu un ekonomiski aktīvu cilvēkresursu piesaistes sekmēšanu un radošas vides veidošanu ārpus Rīgas; 5.4.6.apakšnodaļas “Prioritātes rīcības virzienu ietvaros veicamie uzdevumi un aktivitātes” 1.rīcības virziena “Nodrošināt kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu attīstību un pieejamību” 1.1.uzdevumu, kas paredz sekmēt plašu profesionālās mākslas un kultūras mantojumā balstītu pakalpojumu pieejamību reģionos, nodrošinot pakalpojumu grozu, 1.1.2.pasākumu, kas paredz turpināt mērķtiecīgu pašvaldību kultūras infrastruktūras pilnveidi, pielāgojot to arī  profesionālās mākslas un  kultūras mantojuma aktivitātēm - par šo pasākumu īstenošanu atbildīgā institūcija ir arī pašvaldība un tie īstenojami, piesaistot pašvaldības budžeta līdzekļus;

Kultūras ministres 2015.gada 20.novembrī apstiprināto Teātra nozares stratēģiju (turpmāk – Teātra stratēģija), ar kuru VSIA “Daugavpils teātris” noteikti šādi stratēģiskie mērķi un uzdevumi: nodrošināt profesionālā teātra klātbūtni Latgales reģionā, kļūstot par reģiona kultūras dzīves centru; piedāvāt mākslinieciski augstvērtīgu un kultūrizglītojošu repertuāru; piedāvāt pilsētas un reģiona etniskajai situācijai atbilstošu teātra repertuāru latviešu, latgaliešu, krievu, arī poļu valodā, pilnveidojot abas – latviešu un krievu – teātra trupas; Teātra stratēģijas 2.rīcības virziens “Teātra mākslas institūciju un mediju iesaiste auditorijas paplašināšanā, veicinot sabiedrības ieinteresētību un līdzdalību kultūras procesos” paredz attīstīt tradicionālus un inovatīvus pasākumus, sekmējot teātra kultūras daudzveidības popularizēšanu, veidot daudzveidīgus, dažādām mērķauditorijām paredzētus ievērojamu Latvijas teātra darbinieku, kā arī nozīmīgu vēstures notikumu jubilejām veltītus pasākumus, veidot atbalsta mehānismus kultūras institūcijām, kas veido jaunus, inovatīvus pakalpojumus jaunu auditoriju piesaistei, tostarp ārvalstu auditorijas piesaistei, teātra institūcijās stiprināt esošo un veicināt jaunu kultūras pakalpojumu pieejamību bez jebkādas diskriminācijas, tostarp veicinot sociālo iekļautību personām ar funkcionālajiem traucējumiem. Teātra stratēģijas īstenošanā kā atbildīgā institūcija ir norādīta arī pašvaldība, pasākumu īstenošanai piesaistot pašvaldības budžeta līdzekļus, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Piešķirt finansējumu Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Daugavpils teātris” (turpmāk - Teātris), reģ.Nr.41503037608, juridiskā adrese: Rīgas iela 22A, Daugavpils, pašvaldības pamatbudžeta programmā „Teatrālā darbība” noteiktajā apjomā, novirzot finansējumu ar Teātra izrāžu iestudēšanu saistīto izdevumu segšanai, un noslēgt līgumu par finansējuma izlietojumu (turpmāk - Līgums).
 2. Pilnvarot Daugavpils pilsētas domes izpilddirektori parakstīt Līgumu.

 

7.§       (26.)

 

Par atļauju Marinai Isupovai savienot amatus

Ž.Kobzeva, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļās 27.punktu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu un 8.1 panta piektās daļas 1. un 2.punktu, izskatot iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, konstatējot, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 1. Atļaut Marinai Isupovai savienot Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (reģ.Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401) un Valsts pārbaudījumu komisijas vadītāja amatu Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes profesionālā maģistra studiju programmas “Izglītība” valsts pārbaudījumos (reģ.Nr.90000065985, juridiskā adrese: Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401) ar eksperta amatu Izglītības kvalitātes valsts dienestā (reģ.Nr.90001259032, juridiskā adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīgā, LV-1050).
 2. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 23.maija lēmumu Nr.194 „ Par atļauju Marinai Isupovai savienot amatus”.

8.§       (27.)

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas

„Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Ž.Kobzeva, R.Eigims

 

Ž.Kobzeva lūdz deputātus veikt korekcijas lēmuma projekta 1.punktā iekavās summu (viens simts septiņdesmit divi eiro, 42 centi).

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,  Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2017.gada 16.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2017.gadam” 7.punktu, Domes 2016.gada 28.janvāra noteikumu Nr.1 “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi”, kas apstiprināti ar Domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.20, 11., 24., 25. un 26.punktu,  ņemot vērā biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” (turpmāk – biedrība) 2018.gada 9.janvāra pieteikumu,  Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2018.gada 8.februāra ārkārtas sēdes protokolu Nr.3, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 8.februāra ārkārtas sēdes protokolu Nr.3, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” līdzfinansējumu biedrībai “Latvijas Politiski represēto apvienība” (reģ.Nr.40008002052) 172,42 EUR apmērā (viens simts septiņdesmit divi eiro, 42 centi) dalības braucienam, lai piedalītos biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” 29.konferencē, Rīgā 2018.gada 10.februārī.
 2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt biedrībai.

 

9.§       (28.)

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība”

M.Dimitrijeva, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 43.panta trešo daļu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 1.februāra sēdes protokolu Nr.3, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 1.februāra sēdes protokolu Nr.2, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 8.februāra saistošos noteikumus Nr.4 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība””. 

 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 8.februāra saistošie noteikumi Nr.4 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība”” un to paskaidrojuma raksts.

 

10.§     (29.)

 

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes Mājokļu komisijas nolikumā

M.Dimitrijeva, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu, Daugavpils pilsētas domes Mājokļu komitejas 2018.gada 26.janvāra sēdes protokolu Nr.2 un Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2018.gada 6.februāra sēdes protokolu Nr.2, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Izdarīt ar Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumu Nr.473 “Par Daugavpils pilsētas domes Mājokļu komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā Daugavpils pilsētas domes Mājokļu komisijas nolikumā šādu grozījumu un papildināt nolikumu ar 2.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.1.5. par pašvaldībai piederošā vai valdījumā esošā sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu, pagarināšanu un atcelšanu, sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu, pagarināšanu un izbeigšanu saskaņā ar Domes saistošajiem noteikumiem.”.

 

Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

A.Nikolajevs, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo un ceturto daļu, 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra  noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.7.apakšpunktu, izskatot atsavināšanas ierosinājumus, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2018.gada 1.februāra sēdes protokolu Nr.2, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 1.februāra sēdes protokolu Nr.2, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 1. Atļaut atsavināt:

     1.1. apbūvētu zemes gabalu 1358 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 005 0509, Ventspils ielā 155, Daugavpilī;

     1.2. apbūvētu zemes gabalu 612 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 1615, Narcišu ielā 3, Daugavpilī.

 1. Atsavināmo zemes gabalu novērtēšanu veikt Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai un to nosacīto cenu noteikt ne zemāku par izdevumiem, kas saistīti ar pašvaldības īpašuma tiesību uz zemes gabalu nostiprināšanu zemesgrāmatā un to atsavināšanu.

 

Par nekustamā īpašuma Nikolaja ielā 17, Daugavpilī,

kadastra Nr.0500 011 1721,

pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

A.Nikolajevs, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, ņemot vērā Finanšu ministrijas 2018.gada 2.janvāra vēstuli Nr.12-38/4 “Par nekustamajiem īpašumiem Daugavpils cietoksnī”, Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras 2018.gada 19.janvāra vēstuli Nr.1.-7./6 “Par nekustamā īpašuma Nikolaja ielā 17, Daugavpilī, izmantošanu”, Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta 2018.gada 12.janvāra vēstuli Nr.6.1-1/AN005 “Par nekustamo īpašumu Nikolaja ielā 17, Daugavpilī”, un to, ka nekustamais īpašums ar kadastra Nr.0500 011 1721, Nikolaja ielā 17, Daugavpilī, pieder valstij Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā un ir nepieciešams Daugavpils pilsētas pašvaldības autonomās funkcijas – rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), izpildei, Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2018.gada 1.februāra sēdes protokolu Nr.2, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 1.februāra sēdes protokolu Nr.2, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Lūgt Latvijas Republikas Finanšu ministriju (vienotais reģistrācijas numurs 90000014724) nodot Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.0500 011 1721, Nikolaja ielā 17, Daugavpilī, kas sastāv no zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 011 1721, 1250 m2 platībā un nedzīvojamās ēkas, būves kadastra apzīmējums 0500 011 1721 001, kas ir nepieciešams Daugavpils pilsētas pašvaldības autonomās funkcijas - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), izpildei.

 

13.§     (32.)

 

Par nomas tiesību izsoli

A.Nikolajevs, A.Elksniņš, R.Eigims

 

A.Elksniņš paskaidro, ka partijas “Saskaņa” deputāti nepiedalīsies balsojumā par lēmuma projekta pieņemšanu, jo iepriekšējās izsoles rezultāti, kuri tika atcelti, ir prettiesiski. Uz doto brīdi redzams, ka projekts ir lobēts viena uzņēmuma interesēs. Daugavpils pilsētas domi šajā procesā gaida tiesvedības  darbi. Gadījumā, ja šīs jaunās izsoles rezultāts, cenas ziņā par vienu kvadrātmetru būs zemāks, nekā iepriekšējās izsoles rezultāts, zaudējumi tiešā viedā tiks nodarīti pašai pašvaldībai.

 

Deputāti A.Elksniņš, A.Gržibovskis, V.Kononovs, M.Lavrenovs par lēmuma projektu nebalsoja.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, 6.1 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7., 11., 22. un 66.punktu, SIA “Eiroeksperts” (vienotais reģistrācijas Nr.40003650352, LĪVA kompetences uzraudzības biroja 01.02.2016. Kompetences sertifikāts nekustamā īpašuma, kustamās mantas un uzņēmējdarbības (biznesa) vērtēšanā Nr.1) 05.10.2017. nekustamā īpašuma – nākotnē jaunizbūvētas ražošanas ēkas Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī, iespējamās nomas maksas novērtējumu Nr.2017/L4900/1480, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumu 2015.gada 10.novembra Nr.645 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi” 33.punktu, to, ka projektētās rūpnieciskās ražošanas ēkas Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī, 16.11.2017. izsole tika izbeigta bez rezultāta, Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2018.gada 1.februāra sēdes protokolu Nr.2, Finanšu komitejas 2018.gada 1.februāra sēdes protokolu Nr.2, atklāti balsojot: PAR – 9 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Rīkot projektētās rūpnieciskās ražošanas ēkas ar kopējo platību 3082 m2, kas tiks uzbūvēta uz Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala 5879 m2 platībā ar kadastra Nr.0500 007 1505 Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī, turpmāk – nomas objekts, atkārtotu nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli.
 2. Apstiprināt nomas objekta nomas maksas sākumcenu - 1,50 EUR (viens eiro un 50 centi) par 1 (viens) m2 mēnesī un nomas objekta iznomāšanas termiņu – 12 gadi.
 3. Apstiprināt publicējamo Informāciju par nomas objektu (1.pielikums).
 4. Apstiprināt nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumus (2.pielikums).
 5. Nomas objekta nomas tiesību izsoli veikt izsoles komisijai šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: A.Nikolajevs, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta  

                                          Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs.

Komisijas priekšsēdētāja 

vietniece:                         M.Dimitrijeva, Domes Juridiskā departamenta vadītāja vietniece.

Komisijas locekļi:         

    A.Vilcāne, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas daļas vadītāja;

    J.Sjanita, Domes Attīstības departamenta jurists;

    J.Stepanova, Domes Attīstības departamenta Projekta nodaļas   vecākā grāmatvede.

 1. Informāciju par nomas objektu (1.pielikums) publicēt Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā internetā www.daugavpils.lv (sadaļā “Īpašumi” → “Neapdzīvojamo telpu noma” → „Izsoles”), kā arī izvietot Daugavpils pilsētas domes telpās K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, un redzamā vietā uz nekustamā īpašuma Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī.
 2. Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam, pamatojoties uz apstiprinātiem izsoles rezultātiem, organizēt nomas līguma slēgšanu ar nomas tiesību ieguvēju (3.pielikums).

 

Pielikumā: 1. Informācija par nomas objektu.

 1. Nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumi.
 2. Nomas līguma projekts.

 

14.§     (33.)

 

Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000170025,

Ūdens ielas 53 rajons, Daugavpils, pārdošanu

A.Nikolajevs, R.Eigims

                                                                                                                     

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 9.panta otro daļu, 14.panta otro un trešo daļu, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmuma Nr.608 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.6.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Domes 2017.gada 15.septembra lēmumu Nr.481 “Par zemes starpgabalu piekritību”, Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2018.gada 22.janvāra sēdes protokolu Nr.1 (5.punkts), atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. 1. Apstiprināt atsavināmās zemes vienības 202 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 05000170025 (kadastra Nr.05000170026), Ūdens ielas 53 rajonā, Daugavpilī (turpmāk Zemesgabals), nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu 500 EUR (pieci simti eiro) apmērā.
 2. Pircējam līdz līguma noslēgšanai (vai izsoles rīkošanas gadījumā divu nedēļu laikā kopš izsoles dienas) jāsamaksā avanss 10% (desmit procenti) apmērā no pirkuma maksas, galīgo norēķinu var veikt viena gada laikā kopš līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu jāmaksā - 6% (seši procenti) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.
 3. Noteikt, ka gadījumā, ja:

3.1. mēneša laikā kopš sludinājuma par Zemesgabala pārdošanu publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” saņemts viens pieteikums no zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā īpašuma īpašnieka (visiem kopīpašniekiem), kuru īpašumā esošais nekustamais īpašums piegul atsavināmajam Zemesgabalam, izsoli nerīkot un Zemesgabalu pārdot šai personai par nosacīto cenu 500 EUR (pieci simti eiro); 

3.2. pieteikumu par Zemesgabala pirkšanu šī lēmuma 3.1.punktā noteiktajā termiņā iesniegs vairākas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās personas, tiks rīkota izsole starp šīm personām likumā noteiktajā kārtībā.

3.3. tiek rīkota izsole, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs apstiprina atsavināmā Zemesgabala izsoles noteikumus un izsoles komisijas sastāvu.

 1. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Zemesgabalu ieskaitīt Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetā.

 

15.§     (34.)

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000310137,

Dravnieku iela 44F, Daugavpils, pārdošanu

A.Nikolajevs, R.Eigims

                                                                   

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, 44.1panta pirmo, otro un piekto daļu, Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000446070 un Nr.100000363102, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 9.novembra lēmuma Nr.634 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.1.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2018.gada 22.janvāra sēdes protokolu Nr.1 (4.punkts), atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 517 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000310137, Dravnieku iela 44F, Daugavpils (turpmāk – Zemesgabals), nosacīto cenu 1700 EUR (viens tūkstotis septiņi simti eiro).
 2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves, kadastra Nr.05005310115 (zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000363102), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 1700 EUR (viens tukstotis septiņi simti eiro).
 3. Pircējam, pērkot Zemesgabalu uz nomaksu:

3.1. jāsamaksā avanss 10% (desmit procenti) apmērā no pirkuma maksas;

3.2. par atlikto maksājumu jāmaksā - 6% (seši procenti) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu;

3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem;

3.4. ja Pircējs samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu pircējam nav jāmaksā;

3.5. bez Daugavpils pilsētas pašvaldības atļaujas atsavināmo Zemesgabalu nedalīt, neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām;

3.6. zemes nomas maksu par Zemesgabala lietošanu jāmaksā līdz Pircēja īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā;

3.7. īpašuma tiesības uz atsavināmo Zemesgabalu var reģistrēt zemesgrāmatā, nostiprinot ķīlas tiesības uz Zemesgabalu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma maksas nesamaksātās summas apmērā. 

 1. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas paziņojumu.
 2. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Zemesgabalu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetā.
 3. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai:

6.1. pēc Pircēja zemes nomas tiesību uz atsavināmo Zemesgabalu izbeigšanas (īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances Zemesgabalu;

6.2. kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu ar nodošanas-pieņemšanas aktu Pircējam.

 

16.§     (35.)

 

Par zemes vienības , kadastra apzīmējums 05000102565,

Balvu ielā 1C k-23- 774, Daugavpilī, pārdošanu

A.Nikolajevs, R.Eigims

                                                                   

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, 44.1panta pirmo, otro un piekto daļu, Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000571750 un Nr.100000568436, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 9.novembra lēmuma Nr.634 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.7.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2018.gada 22.janvāra sēdes protokolu Nr.1 (3.punkts), atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), Daugavpils pilsētas dome nolemj:

    

 1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 43 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000102565, Balvu ielā 1C k-23 - 774, Daugavpilī (turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 370 EUR (trīs simti septiņdesmit eiro) apmērā.
 2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās ēkas, būves kadastra apzīmējums 05000102565001 (Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000568436), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 370 EUR (trīs simti septiņdesmit eiro).
 3. Pircējam, pērkot zemes vienību uz nomaksu:

3.1. jāsamaksā avanss 10% (desmit procenti) apmērā no pirkuma maksas;

3.2. par atlikto maksājumu jāmaksā - 6% (seši procenti) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu;

3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem;

3.4. ja Pircējs samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā;

3.5. bez Daugavpils pilsētas pašvaldības atļaujas atsavināmo zemes vienību nedalīt, neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām;

3.6. zemes nomas maksu par zemes vienības lietošanu jāmaksā līdz Pircēja īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā;

3.7. īpašuma tiesības uz Zemesgabalu Pircējs var reģistrēt zemesgrāmatā pēc visas nosacītās cenas (pirkuma maksas) samaksas.

 1. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas paziņojumu.
 2. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Zemesgabalu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetā.
 3. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai:

6.1. pēc Pircēja zemes nomas tiesību uz atsavināmo zemes vienību izbeigšanas (īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances Zemesgabalu;

6.2. kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu ar pieņemšanas-nodošanas aktu Pircējam.

 

17.§     (36.)

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000311332,

1.Kumelīšu iela 12, Daugavpils, pārdošanu

A.Nikolajevs, R.Eigims

                                                                    

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, 44.1panta pirmo, otro un piekto daļu, Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000571820 un Nr.100000520351, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 9.novembra lēmuma Nr.634 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.2.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2018.gada 22.janvāra sēdes protokolu Nr.1 (2.punkts), atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 484 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000311332, 1.Kumelīšu iela 12, Daugavpils (turpmāk – Zemesgabals), nosacīto cenu 1600 EUR (viens tūkstotis seši simti eiro).
 2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves, kadastra Nr.05005310039 (zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000520351), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 1600 EUR (viens tūkstotis seši simti eiro).
 3. Pircējam, pērkot Zemesgabalu uz nomaksu:

3.1. jāsamaksā avanss 10% (desmit procenti) apmērā no pirkuma maksas;

3.2. par atlikto maksājumu jāmaksā - 6% (seši procenti) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu;

3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem;

3.4. ja Pircējs samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu pircējam nav jāmaksā;

3.5. bez Daugavpils pilsētas pašvaldības atļaujas atsavināmo Zemesgabalu nedalīt, neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām;

3.6. zemes nomas maksu par Zemesgabala lietošanu jāmaksā līdz Pircēja īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā;

3.7. īpašuma tiesība