Šobrīd Daugavpilī

SĒDES PROTOKOLS

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.12.2018, 11:23

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes sēžu protokoli un ieraksti
Dok. Nr.:
3
Pieņemts:
22.02.2018
Publicēts:
22.02.2018

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ

 

SĒDE SASAUKTA    plkst. 14.00

SĒDI ATKLĀJ           plkst. 14.00

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par kustamās mantas (kokmateriālu) atsavināšanu.
 2. Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām.
 3. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumā Nr.682.
 4. Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu.
 5. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 6.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 „Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”.
 6. Par apropriācijas palielināšanu.
 7. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu.
 8. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu.
 9. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu.
 10. Par atbalstu projektam.
 11. Par atbalstu projektam.
 12. Par noteikumu apstiprināšanu.
 13. Par Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošo noteikumu Nr.47 “Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” precizēšanu.
 14. Par dzīvojamās mājas Ventspils ielā 65A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.21 nodošanu atsavināšanai.
 15. Par zemes gabala Ceriņu ielā 70, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.
 16. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000080051, Ciema ielas 5 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu.
 17. Par sakņu dārzu nomas tiesību izbeigšanu.
 18. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai.
 19. Par Daugavpils pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu.

 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Rihards Eigims

 

SĒDĒ PIEDALĀS - 13 Domes deputāti –     A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims,

                                                                        A.Elksniņš, M.Ivanova- Jevsejeva,

L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina,

                                                                        V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs,

H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis

 

 SĒDĒ NEPIEDALĀS  - 2 Domes deputāti – A.Gržibovskis – iemesls nav zināms

                                                                         M.Lavrenovs  –  iemesls nav zināms

 

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:

                                 I.Goldberga, Ž.Kobzeva, R.Golovans, M.Dimitrijeva, I.Funte,

                                        E.Upeniece, E.Ugarinko, D.Krīviņa, I.Andiņa, S.Pupiņa,

                                        J.Oļenovs, A.Mahļins

 

                                      - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki:

                                         M.Isupova, A.Rostova, N.Jakubovska, T.Binders

 

                                      - plašsaziņas līdzekļu pārstāvji:

                                  P.Gallers, A.Jemeļjanovs, M.Jermolajevs, A.Cvetkovs,

                                  A.Smirnova

                                 

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības un arhīva pārzine S.Rimicāne

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa  lūdz deputātus izskatīt papildjautājumu “Par atļauju slēgt līgumu”.

 

 Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte  lūdz deputātus izskatīt papildjautājumu “Par nekustamā īpašuma Ņekrasova ielā 7, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils lietuviešu kultūras biedrībai “RASA”.

 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece  lūdz deputātus izskatīt papildjautājumu “Par aizņēmuma ņemšanu”.

 

Deputāts V.Kononovs jautā, Pilsētas saimniecības komitejā deputāti pieņēma lēmumu virzīt uz domes sēdi jautājumu “Par pilnvaru ierobežošanu”, kāpēc jautājums nav iekļauts darba kārtībā?

 

R.Golovans atbild, ka jautājums vēl tiek gatavots.

 

Domes sēdes vadītājs R.Eigims lūdz deputātus apstiprināt trīs papildjautājumu iekļaušanu Domes sēdes darba kārtībā.

 

 1. “Par atļauju slēgt līgumu”.
 2. “Par nekustamā īpašuma Ņekrasova ielā 7, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils lietuviešu kultūras biedrībai “RASA”.
 3. “Par aizņēmuma ņemšanu”.

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs,  J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Iekļaut Domes sēdes darba kārtībā 3 papildjautājumus.

 

Domes sēdes vadītājs R.Eigims lūdz deputātus apstiprināt Domes sēdes darba kārtību ar trīs papildjautājumiem.

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs,  J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt grozīto Domes sēdes darba kārtību.

 

 

1.§       (49.)

 

Par kustamās mantas (kokmateriālu) atsavināšanu

T.Binders, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta ceturto, piekto, septīto daļu, 10.pantu, 47.pantu, ņemot vērā 2018.gada 8.februāra sertificēta eksperta S.Zīļa atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 1. Atļaut Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde” atsavināt, pārdodot atklātā izsolē iestādes bilancē esošo kustamo mantu – ciršu rezultātā sagatavotos kokmateriālus sekojošā daudzumā par nosacīto cenu:

1.1. Kokmateriāli, kas atrodas ZS „Stiebriņi” kokapstrādes cehā, Sventē, Sventes pagastā, Daugavpils novadā:

Sortiments

Daudzums

m3

1 m3 nosacītā sākotnēja cena, EUR

Kopējā nosacītā cena

EUR

Daugavpils pilsētas mežos sanitāro ciršu izstrādes rezultātā iegūtie kokmateriāli:

 

 

 

Resnā lietkoksne (no meža cirtes)

9,20

28,00

257,60

Vidējā lietkoksne (no meža cirtes)

10,20

23,00

234,60

Malka (no meža cirtes)

140,00

12,00

1680,00

Kopā:

159,40

 

2172,20

1.2. Kokmateriāli, kas atrodas: Vaļņu ielā 67, Daugavpilī

Sortiments

Daudzums

m3

1 m3 nosacītā sākotnēja cena, EUR

Kopējā nosacītā cena

EUR

Daugavpils pilsētas mežos sanitāro ciršu izstrādes rezultātā iegūtie kokmateriāli:

 

 

 

Vidējā lietkoksne (no meža cirtes)

18,80

22,00

413,60

Tievā lietkoksne (no meža cirtes)

7,20

16,00

115,20

Malka (no meža cirtes)

124,00

12,00

1488,00

Kopā:

150,00

 

2016,80

1.3.Kokmateriāli, kas atrodas: Vaļņu ielā 67, Daugavpilī

Sortiments

Daudzums

m3

1 m3 nosacītā sākotnēja cena, EUR

Kopējā nosacītā cena

EUR

Daugavpils pilsētas mežos koku zāģēšanas rezultātā iegūtie kokmateriāli

 

 

 

Resnā lietkoksne (no meža cirtes)

20,20

35,00

707,00

Vidējā lietkoksne (no meža cirtes)

167,20

30,00

5016,00

Tievā lietkoksne (no meža cirtes)

28,20

20,00

654,00

Malka (no meža cirtes)

6,00

14,00

84,00

Kopā:

221,60

 

6371,00

1.4. Kokmateriāli, kas atrodas: Vaļņu ielā 67, Daugavpilī

Sortiments

Daudzums

m3

1 m3 nosacītā sākotnēja cena, EUR

Kopējā nosacītā cena

EUR

Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā koki zāģēšanas rezultātā iegūtie kokmateriāli:

 

 

 

Malka (no pilsētas)

525,97

8,00

4207,76

Malka (no projektiem)

4,60

12,00

55,20

Malka (no kapiem)

69,90

6,00

419,40

Kopā:

600,47

 

4682,36

 1. Uzdot Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde” normatīvajos aktos noteiktā kārtībā organizēt un veikt kustamās mantas izsoli, un veikt citas ar izsoles procesa nodrošināšanu saistītās nepieciešamās darbības.

 

 1. Pilnvarot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieku I.Prelatovu apstiprināt pārdodamās kustamās mantas izsoles noteikumus un veiktās izsoles rezultātus.

 

 1. Ieņēmumus no kustamas mantas atsavināšanas ieskaitīt Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetā.

 

 

 

 

2.§       (50.)

 

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām

M.Isupova, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta                   g) apakšpunktu un Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 4., 9. un 21.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 15.februāra sēdes protokolu Nr.4 un Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 15.februāra sēdes protokolu Nr.4, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Apstiprināt viena izglītojamā izmaksas 2018.gadā Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs:

1.1. pirmsskolas izglītības iestādēs saskaņā ar 1.pielikumu;

1.2. pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs saskaņā ar 2.pielikumu;

1.3. interešu izglītības iestādē saskaņā ar 3.pielikumu;

1.4. profesionālās vidējās izglītības iestādē saskaņā ar 4.pielikumu.

 1. Uzdot Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei sagatavot līguma projektu ar attiecīgajām pašvaldībām par viena izglītojamā izmaksām mēnesī pašvaldības izglītības iestādē un par kārtību, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini, un veikt norēķinu analītisko uzskaiti.
 2. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra lēmumu Nr.557 „Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām”.

 

Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo izmaksas 2018.gadā (dienas grupās un grupās ar diennakts darba režīmu).

 1. Daugavpils pilsētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamo izmaksas 2018.gadā.
 2. Daugavpils pilsētas interešu izglītības iestādes izglītojamo izmaksas

     2018.gadā (Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība”).

 1. Daugavpils pilsētas profesionālās vidējās izglītības iestādes izglītojamo izmaksas 2018.gadā (Profesionālās izglītības kompetences centrs „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola””).

 

 

3.§       (51.)

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes

2017.gada 14.decembra lēmumā Nr.682

M.Isupova, R.Eigims

 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro daļu, 26.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka tiešās pārvaldes iestādi likvidē, pievienojot citai iestādei, — rezultātā pievienojamā iestāde beidz pastāvēt, ņemot

 

vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 15.01.2018. vēstuli Nr.4-9.1e/2018/174 „Par izmaiņām izglītības iestāžu tīklā”, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 15.februāra sēdes protokolu Nr.4, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumā Nr.682 „Par Daugavpils pilsētas 2.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes, Daugavpils 1.speciālās pamatskolas un Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas - attīstības centra reorganizāciju”šādus grozījumus:

 1. Svītrot lēmuma nosaukumā vārdus „Daugavpils 1.speciālās pamatskolas”.
 2. Svītrot lēmuma 1.punktā vārdus un skaitļus „un Daugavpils 1.speciālo pamatskolu (izglītības iestādes reģistrācijas Nr.2722901223 juridiskā adrese: 18.novembra iela 197V, Daugavpils)” un vārdu „tās”.
 3. Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:

„2. Ar 2018.gada 1.jūliju mainīt Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas - attīstības centra nosaukumu uz „Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības centrs” (turpmāk – Izglītības iestāde)”.

 1. Svītrot lēmuma 4.punktu.
 2. Svītrot lēmuma 6.punktā un 7.1.apakšpunktā vārdus un skaitli „un Daugavpils 1.speciālās pamatskolas”.
 3. Svītrot lēmuma 7.4.apakšpunktu.
 4. Svītrot lēmuma 8.punktā vārdus „un Daugavpils 1.speciālās pamatskolas direktoram Robertam Antiņam”.
 5. Svītrot lēmuma 10.punktā vārdus ”2007.gada 22.novembra lēmumu Nr.1038 „Par izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu””.
 6. Izteikt lēmuma pielikumu jaunā redakcijā.

 

Pielikumā: Daugavpils Stropu pamatskolas-attīstības centra nolikums.

 

4.§       (52.)

 

Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu

A.Rostova, H.Soldatjonoka, L.Jankovska, R.Eigims

 

L.Jankovska jautā, kāpēc šāds jautājums ir jāizskata domes sēdē, vai portatīvo datoru nevarēja norakstīt ar norakstīšanas aktu?

 

E.Ugarinko skaidro, ka ar domes lēmumu ir apstiprināta kārtība par inventāra uzskaiti un norakstīšanu.

 

L.Jankovska iesaka pārskatīt kārtību par inventāra norakstīšanu un uzskaiti. 

     

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 23.decembra ar lēmumu Nr.623 apstiprināto noteikumu  Nr.5 „Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu  grāmatvedības uzskaiti” 102.punktu,  Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 15.februāra sēdes protokolu Nr.4, atklāti balsojot: PAR – 13

 

(A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Norakstīt no Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes uzskaites ilgtermiņa ieguldījumu, portatīvo datoru HP 250G4, ar atlikušo vērtību uz 2017.gada 31.oktobri 476,28 EUR, nodot to tālākai utilizācijai.

 

Pielikumā: 1. Pamatlīdzekļu uzskaites kartīte Nr.12385273.

 1. 2017.gada 23.oktobra defektācijas akts Nr.I/P-1D/23102017 (kopija).

 

 

5.§       (53.)

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 6.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 „Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”

N.Jakubovska, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu un likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 22.februāra saistošos noteikumus Nr.6 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām””.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 22.februāra saistošie noteikumi Nr.6 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”” un to paskaidrojuma raksts.

 

 

6.§       (54.)

 

Par apropriācijas palielināšanu

N.Jakubovska, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Domes) 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 13.punktu, kurš nosaka, ja 2018.gada valsts budžeta transfertu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi pārsniedz Domei saistošajos noteikumos plānoto apjomu, tad budžeta izpildītājs izstrādā un iesniedz pieprasījumu par apropriācijas palielināšanu, 19.12.2017. MK noteikumiem Nr.778 “Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas 2018.gadā sociālajiem darbiniekiem darbam ar ģimenēm un bērniem”, 16.01.2018. MK noteikumiem Nr.34 “Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos

 

 

Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi”, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 15.februāra sēdes protokolu Nr.4, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādei “Sociālais dienests” (reģ.Nr.900001998587, juridiskā adrese: Vienības ielā 8, Daugavpilī):

 1. Pamatbudžeta programmai “Iestādes darbības nodrošināšana”, saskaņā ar 1.pielikumu.
 2. Pamatbudžeta programmai “Ģimenes atbalsta centrs”, saskaņā ar 2.pielikumu.
 3. Pamatbudžeta programmai “Atbalsts ģimenēm ar bērniem", saskaņā ar 3.pielikumu.

 

Pielikumā: 1. Pašvaldības budžeta iestādes „Sociālais dienests” pamatbudžeta  programmas “Iestādes darbības nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes 2018.gadam grozījumi.

 1. Pašvaldības budžeta iestādes „Sociālais dienests” pamatbudžeta programmas “Ģimenes atbalsta centrs” ieņēmumu un izdevumu tāmes 2018.gadam grozījumi.
 2. Pašvaldības budžeta iestādes „Sociālais dienests” pamatbudžeta

   programmas “Atbalsts ģimenēm ar bērniem” ieņēmumu un izdevumu tāmes

   2018.gadam grozījumi.

 

 

7.§       (55.)

 

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu

D.Krīviņa, R.Eigims

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmo un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 13.punktu, kurš nosaka, ja 2018.gada valsts budžeta transfertu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi pārsniedz saistošajos noteikumos plānoto apjomu, tad budžeta izpildītājs izstrādā un iesniedz Domei pieprasījumu par apropriācijas palielināšanu, apstiprināto projekta iesnieguma veidlapu “Depopulācija – reģionālo centru izaicinājums” DeCoDe (“Challenges of Regional Centres: Depopulation Control, Development – best practices”) Eiropas Savienības „Eiropa pilsoņiem” programmas ietvaros, kā arī saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas 2018.gada 15.februara sēdes protokolu Nr.3, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 15.februāra sēdes protokolu Nr.4, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atbalstīt un piedalīties projektā “Depopulācija – reģionālo centru izaicinājums” DeCoDe (“Challenges of Regional Centres: Depopulation Control, Development – best practices”), kā vadošajam partnerim saskaņā ar 1.pielikumu.
 2. Parakstīt partneru vienošanos par sadarbību projekta ietvaros ar projekta partneriem.
 3. Projekta īstenošanai nodrošināt priekšfinansējumu 30 000 EUR (trīsdesmit tūkstoši eiro) apmērā 2019.gadā no pamatbudžeta programmas “Līdzekļi projektu realizācijai”.
 4. Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas domes (reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils) pamatbudžeta programmai „Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti” saskaņā ar 2.pielikumu.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam I.Prelatovam.

 

Pielikumā: 1. Projekta “Depopulācija – reģionālo centru izaicinājums” DeCoDe (“Challenges of Regional Centres: Depopulation Control, Development – best practices”) apraksts.

 1. Projekta “Depopulācija – reģionālo centru izaicinājums” ieņēmumu un izdevumu tāme 2018.gadam.

 

8.§       (56.)

 

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu

D.Krīviņa, R.Eigims

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmo un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 13.punktu, kurš nosaka, ja 2018.gada valsts budžeta transfertu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi pārsniedz saistošajos noteikumos plānoto apjomu, tad budžeta izpildītājs izstrādā un iesniedz Domei pieprasījumu par apropriācijas palielināšanu, apstiprināto projekta iesnieguma veidlapu “Atveriet sirdis, cilvēki!” HOP! („Hearts Open, People!”) Eiropas Savienības „Eiropa pilsoņiem” programmas ietvaros, kā arī saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas 2018.gada 15.februāra sēdes protokolu Nr.3, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 15.februāra sēdes protokolu Nr.4, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atbalstīt un piedalīties projektā “Atveriet sirdis, cilvēki!” HOP! („Hearts Open, People!”), kā projekta partnerim saskaņā ar 1.pielikumu.
 2. Parakstīt partneru vienošanos par sadarbību projekta ietvaros ar Toruņas pašvaldību, Polija.
 3. Projekta īstenošanai nodrošināt priekšfinansējumu 350 EUR (trīs simti piecdesmit eiro) apmērā 2018.gadā, līdzfinansējumu 200 EUR (divi simti eiro) apmērā 2018.gadā no pamatbudžeta programmas “Līdzekļi projektu realizācijai”.
 4. Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas domes (reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils) pamatbudžeta programmai „Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti” saskaņā ar 2.pielikumu.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam I.Prelatovam.

 

Pielikumā: 1. Projekta “Atveriet sirdis, cilvēki!” HOP! („Hearts Open, People!”) apraksts.

 1. Projekta “Atveriet sirdis, cilvēki!” ieņēmumu un izdevumu tāme

      2018.gadam.

 

9.§       (57.)

 

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu

D.Krīviņa, R.Eigims

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmo un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 13.punktu, kurš nosaka, ja 2018.gada valsts budžeta transfertu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi pārsniedz saistošajos noteikumos plānoto apjomu, tad budžeta izpildītājs izstrādā un iesniedz Domei pieprasījumu par apropriācijas palielināšanu, apstiprināto projekta iesnieguma veidlapu “Vietējās solidaritātes – globālās solidaritātes tīkls” SOLID (“Local solidarity- global solidarity Network”) Eiropas Savienības „Eiropa pilsoņiem” programmas ietvaros, kā arī saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas 2018.gada 15.februāra sēdes protokolu Nr.3, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 15.februāra sēdes protokolu Nr.4, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atbalstīt un piedalīties projektā “Vietējās solidaritātes – globālās solidaritātes tīkls” SOLID (“Local solidarity- global solidarity Network”), kā projekta partnerim saskaņā ar 1.pielikumu.
 2. Parakstīt partneru vienošanos par sadarbību ar projekta vadošo partneri.
 3. Projekta īstenošanai nodrošināt priekšfinansējumu 2018.gadā 1100 EUR (viens tūkstotis viens simts eiro) apmērā, 2019.gadā 400 EUR (četri simti eiro) apmērā un līdzfinansējumu 2018.gadā 1990 EUR (viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit eiro) apmērā, 2019.gadā 670 EUR (seši simti septiņdesmit eiro) apmērā no pamatbudžeta programmas “Līdzekļi projektu realizācijai”.
 4. Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas domes (reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils) pamatbudžeta programmai „Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti” saskaņā ar 2.pielikumu.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam I.Prelatovam.

 

Pielikumā: 1. Projekta “Vietējās solidaritātes – globālās solidaritātes tīkls” SOLID (“Local solidarity- global solidarity Network”) apraksts.

 

 

10.§     (58.)

 

Par atbalstu projektam

D.Krīviņa, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam Investīciju un Rīcības plānu, INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. 2.uzsaukuma nosacījumiem un rezultātiem, Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas sēdes 2018.gada 22.februāra ārkārtas sēdes protokolu Nr.3, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēdes 2018.gada 22.februāra ārkārtas sēdes protokolu Nr.5, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atbalstīt projekta “Pārrobežu reģionālā kultūras mantojuma tūrisma paplašināšana” īstenošanu INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. ietvaros.
 2. Nodrošināt līdzfinansējumu un priekšfinansējumu projekta īstenošanai, saskaņā ar projekta īstenošanas nosacījumiem, no pašvaldības budžeta vai aizņemtajiem līdzekļiem.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam I. Prelatovam.

 

Pielikumā: Projekta “Pārrobežu reģionālā kultūras mantojuma tūrisma paplašināšana” apraksts.

 

11.§     (59.)

 

Par atbalstu projektam

D.Krīviņa, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam Investīciju un Rīcības plānu, Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumiem Nr.519 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēdes 2018.gada 15.februāra sēdes protokolu Nr.4, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atbalstīt projekta “Daugavpils pilsētas aizsargdambja būvniecība Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, plūdu apdraudētā teritorijā” pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.
 2. Nodrošināt līdzfinansējumu un priekšfinansējumu projekta īstenošanai, saskaņā ar projekta īstenošanas nosacījumiem, no pašvaldības budžeta vai aizņemtajiem līdzekļiem.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam I.Prelatovam.

 

Pielikumā: Projekta “Daugavpils pilsētas aizsargdambja būvniecība Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, plūdu apdraudētā teritorijā” apraksts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.§     (60.)

 

Par atļauju slēgt līgumu

D.Krīviņa, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.apakšpunktu, Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisijas 2018.gada 6.februāra lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.3) iepirkuma procedūrā “Aizsargdambja projektēšana Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, Daugavpilī 1.kārta, posmā no Meļņičkas upes rajona līdz Akmeņu un Nometņu ielu krustojumam” (SAM 5.1.1. ietvaros) identifikācijas Nr. DPD 2018/5,  Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēdes 2018.gada 22.februāra ārkārtas sēdes protokolu Nr.5, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Noslēgt līgumu ar SIA „Geo Consultants” (reģ.Nr.40003340949, juridiskā adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004) par projektēšanu aizsargdambja Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, Daugavpilī 1.kārta, posmā no Meļņičkas upes rajona līdz Akmeņu un Nometņu ielu krustojumam būvniecībai.
 2. Pilnvarot Daugavpils pilsētas domes izpilddirektori parakstīt lēmuma 1.punktā minēto līgumu.
 3. Lēmuma 1.punktā minēto līgumu saistību izpildei finansējumu paredzēt no aizņēmuma līdzekļiem.

 

 

13.§     (61.)

 

Par noteikumu apstiprināšanu

E.Upeniece, V.Kononovs, L.Jankovska, R.Eigims

 

L.Jankovska jautā, vai iesniegumu iesniegšanas termiņš līdz 01.04.2018. ir pietiekošs?

 

E.Upeniece atbild apstiprinoši.

 

V.Kononovs izsaka priekšlikumu labot noteikumu 7.punktā summu uz 7500 EUR.

 

Sēdes vadītājs R.Eigims lūdz deputātus balsot par priekšlikumu,

 

atklāti balsojot: PAR – 3 (A.Elksniņš, M.Ivanova-Jevsejeva, V.Kononovs,), PRET – 2 (A.Broks, A.Zdanovskis), ATTURAS – 8 (J.Dukšinskis, R.Eigims, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka) deputāti nolemj priekšlikumu neatbalstīt.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likuma 2.panta otro daļu, atbalstot valsts un vietējās nozīmes aizsargājamu kultūras pieminekļu statusā esošu dievnamu, klosteru, kapelu, lūgšanu namu un reliģisko rituālu priekšmetu saglabāšanu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 15.februāra sēdes protokolu Nr.4, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 15.februāra sēdes protokolu Nr.4, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 22.februāra noteikumus Nr.1 “Noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu sakrālā mantojuma saglabāšanai”.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 22.februāra noteikumi Nr.1 “Noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu sakrālā mantojuma saglabāšanai”.

 

 

14.§     (62.)

 

Par aizņēmuma ņemšanu

E.Upeniece, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.1 pantu, likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās  daļas 3.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes iepirkuma procedūras „Aizsargdambja projektēšana Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, Daugavpilī 1.kārta, posmā no Meļņičkas upes rajona līdz Akmeņu un Nometņu ielu krustojumam” identifikācijas numurs DPD 2018/5 komisijas 2018.gada 6.februāra lēmumu (iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.3), Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 22.februāra ārkārtas sēdes protokolu Nr.5, atklāti balsojot:    PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 37510 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši pieci simti desmit eiro 00 centi) apmērā, uz 5 gadiem 5.1.1.SAM ierobežotā  projektu iesniegumu atlases projekta dokumentācijas (būvprojekta) izstrādei „Aizsargdambja projektēšana Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, Daugavpilī 1.kārta, posmā no Meļņičkas upes rajona līdz Akmeņu un Nometņu ielu krustojumam”.
 2. Aizņēmumu izņemt 2018.gadā.
 3. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2020.gada martu.
 4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos līdzekļus turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos.

 

 

15.§     (63.)

 

Par Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošo noteikumu Nr.47 “Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” precizēšanu

M.Dimitrijeva, A.Elksniņš,  R.Eigims

 

A.Elksniņš jautā, vai tiek plānots izskatīt jautājumu par  pašvaldības atbalstu pilnai māju renovācijai?

 

M.Dimitrijeva atbild, ka nav plānots izskatīt šādu jautājumu.

 

A.Elksniņš lūdz izvērtēt iespēju saistošajos noteikumos ietvert no pašvaldības puses atbalstu projektam pēc Rīgas domes analoģiska piemēra.

 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta piekto daļu un likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 12.janvāra atzinumu Nr.1-18/328, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Precizēt Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošos noteikumus Nr.47 “Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” (pielikumā).

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošie noteikumi Nr.47 “Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” precizētā redakcijā.

 

 

16.§     (64.)

 

Par dzīvojamās mājas Ventspils ielā 65A, Daugavpilī,

dzīvokļa īpašuma Nr.21 nodošanu atsavināšanai

I.Funte, R.Eigims

 

  Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas noteikumu 30.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un otro daļu, 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.7.apakšpunktu, izskatot dzīvokļa Nr.21 Ventspils iela 65A, Daugavpilī, īrnieka atsavināšanas ierosinājumu (reģistrēts Domē 06.02.2018. ar Nr.198/1.2.-16) par dzīvojamās mājas Ventspils iela 65A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.21 atsavināšanu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2018.gada 15.februāra sēdes protokolu Nr.4, Finanšu komitejas 2018.gada 15.februāra sēdes protokolu Nr.4, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atļaut atsavināt dzīvojamās mājas Ventspils iela 65A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu Nr.21, kadastra numurs 0500 903 4322, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.21, mājas (kadastra apzīmējums 05000041801001) un zemes gabala 2193 m2 platībā, kadastra Nr.0500 004 1801, 4083/218174 kopīpašuma domājamās daļas.
 2. Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai veikt atsavināmā dzīvokļa īpašuma novērtēšanu.
 3. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot lēmuma projektu izskatīšanai Domes sēdē par dzīvojamās mājas Ventspils iela 65A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.21, kadastra numurs 0500 903 4322, pārdošanu.

 

 

17.§     (65.)

 

Par zemes gabala Ceriņu ielā 70, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

I.Funte, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 2.1panta otro daļu, 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 15.02.2018. sēdes protokolu Nr.4, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 15.02.2018. sēdes protokolu Nr.4, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atļaut atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli,  neapbūvētu  zemes  gabalu

530 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 038 0021 (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500 038 0536), Ceriņu  ielā 70, Daugavpilī.

 1. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 038 0021, novērtēšanu veikt Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai.
 2. Zemes gabala Ceriņu ielā 70, Daugavpilī, pārdošanu izsolē organizēt izsoles komisijai šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:

Aleksejs Nikolajevs (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs).

Komisijas locekļi:

Aija Vilcāne (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas Īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas daļas vadītāja),

 

Marika Gabrunova (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecāka speciāliste),

 

Ingrīda Ilarionova (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecāka speciāliste).

 1. Izsoles komisijai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt nekustamā īpašuma Ceriņu ielā 70, Daugavpilī, izsoles noteikumus, apstiprinot tos Domes sēdē.

 

18.§     (66.)

 

Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000080051,

Ciema ielas 5 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

I.Funte, R.Eigims

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otro daļu, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2017.gada 14.decembra lēmuma Nr.723 “Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000080051, Ciema ielas 5 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu” 3.1.apakšpunkta izpildi, un sakarā ar to, ka nekustamā īpašuma Ciema ielā 5, Daugavpilī (zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000234126), īpašnieks, kā vienīgais pretendents, kurš mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (12.01.2018.) par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 050000080051, Ciema ielas 5 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu, iesniedza pieteikumu (reģ.Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentā 26.01.2018. Nr.225/5.1.-1) par šī zemes starpgabala pirkšanu, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Pārdot zemes starpgabalu 166 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000080051 (kadastra Nr.050000080063), Ciema ielas 5 rajonā, Daugavpilī, par nosacīto cenu 600 EUR (seši simti eiro) tam pieguloša nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000082633 (zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000234126), Ciema ielā 5, Daugavpilī, īpašniekam, turpmāk -  Pircējs.
 2. Domes Centralizētajai grāmatvedībai:

    2.1. pamatojoties uz noslēgto zemes pirkuma līgumu, norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances zemes starpgabalu 166 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 05000080051 (kadastra Nr.05000080063), Ciema ielas 5 rajonā, Daugavpilī.

    2.2. kopā ar Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot zemes starpgabalu 166 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000080051 (kadastra Nr.05000080063), Ciema ielas 5 rajonā, Daugavpilī, Pircējam ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

 

 

19.§     (67.)

 

Par sakņu dārzu nomas tiesību izbeigšanu

I.Funte,V.Kononovs, R.Eigims

 

     Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, izskatot privātpersonu iesniegumus par atteikšanos no zemes nomas tiesībām, kā arī ņemot vērā nomas līgumu darbības termiņu izbeigšanos un to, ka zemes lietotāji miruši, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atzīt par spēku zaudējušiem šādus Daugavpils pilsētas domes lēmumu apakšpunktus:

1.1. 2008.gada 13.marta lēmuma Nr.245 1.14.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv.Tukuma ielā 4-57, zemes platībā 230m2,  kadastra Nr.0500 002 1202, Gajoka rajonā;

1.2. 2005.gada 27.februāra lēmuma Nr.71  4.4.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv.Stacijas ielā 113-2, zemes platībā 200m2, kadastra Nr.0500 009 1704, Šuņicas upes rajonā;

1.3. 2004.gada 27.maija lēmuma Nr.423  3.16.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv.Stacijas ielā 113-2, zemes platībā 245m2, kadastra Nr.0500 009 1704, Šuņicas upes rajonā;

1.4. 2012.gada 8.novembra lēmuma Nr.483  1.11.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv.Jātnieku ielā 84-6, zemes platībā 100m2, kadastra Nr.0500 025 0005, Čiekuru rajonā;

1.5. 2016.gada 26.maija lēmuma Nr.275, 1.22.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv.Butļerova ielā 8-12, zemes platībā 462m2, kadastra Nr.0500 019 2101, Čerepovas rajonā; 

1.6. 2008.gada 27.novembra lēmuma Nr.1018, 1.30.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv.Cialkovska ielā 13-17, zemes platībā 320m2, kadastra Nr.0500 019 1501, Gajoka rajonā; 

1.7. 2009.gada 12.novembra lēmuma Nr.778 1.7.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv.Zeļinska ielā 25-5, zemes platībā 300m2, kadastra Nr.0500 036 0309, Dzintaru rajonā;

1.8. 2006.gada 9.novembra lēmuma Nr.1054  2.4.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv.Strādnieku ielā 109 - 43, zemes platībā 300m2, kadastra Nr.0500 019 1801, Čerepovas rajonā;

   1.9. 2006.gada 23.marta lēmuma Nr.252 1.8.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv.Vaļņu ielā 10-3, zemes platībā 2