Šobrīd Daugavpilī

SĒDES PROTOKOLS

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.12.2018, 11:23

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes sēžu protokoli un ieraksti
Dok. Nr.:
5
Pieņemts:
22.03.2018
Publicēts:
22.03.2018

 

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ

 

SĒDE SASAUKTA    plkst. 14.00

SĒDI ATKLĀJ           plkst. 14.00

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Latviešu kultūras centra 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
 2. Par Poļu kultūras centra 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
 3. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Krievu kultūras centrs” 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
 4. Par pašvaldības budžeta iestādes „Baltkrievu kultūras centrs” 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
 5. Par Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
 6. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
 7. Par Latgales Centrālās bibliotēkas gada pārskata apstiprināšanu.
 8. Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts”.
 9. Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Izglītības un inovāciju attīstības centrs”.
 10. Par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes „Kultūras pils” 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
 11. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
 12. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums.
 13. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes un informācijas centru.
 14. Par grozījumiem Daugavpils 3.vidusskolas nolikumā.
 15. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.
 16. Par vienošanās noslēgšanu.
 17. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.
 18. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” maksas pakalpojuma cenrādi projektā „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”.
 19. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.21 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi”.
 20. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 „Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”.
 21. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” nolikumā.
 22. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.
 23. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.
 24. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.
 25. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.
 26. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.
 27. Par atļauju slēgt līgumu.
 28. Par atļauju slēgt līgumu.
 29. Par grantu programmas „Impulss” realizāciju.
 30. Par apropriācijas pārdali.
 31. Par aizņēmuma ņemšanu.
 32. Par aizņēmuma ņemšanu.
 33. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.
 34. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.
 35. Par dzīvojamās mājas Aptiekas ielā 18, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.7 nodošanu atsavināšanai.
 36. Par zemes gabala Gaismas ielā 2A, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.
 37. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
 38. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 011 0021, iegūšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
 39. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
 40. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 036 0009 piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
 41. Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
 42. Par dzīvojamās mājas Arodu ielā 104A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.26 pārdošanu.
 43. Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 44, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.109 pārdošanu.
 44. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.
 45. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000032004, Jelgavas iela 20, Daugavpils, pārdošanu.
 46. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000311531, Narcišu ielā 32, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
 47. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000201710, Dunduru ielas 7O rajonā, Daugavpilī, pārdošanu.
 48. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000210165, Gaismas ielā 2A, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Rihards Eigims

 

SĒDĒ PIEDALĀS - 13 Domes deputāti –     J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš,

                                                                        A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina,

                                                                        V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis,

                                                                        I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis,

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS  - 2 Domes deputāti – A.Broks – komandējumā

 1. Ivanova-Jevsejeva –  iemesls nav zināms

                                                                        

 

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:

                                 I.Goldberga, Ž.Kobzeva, R.Golovans, M.Dimitrijeva, D.Briška,

                                        E.Upeniece, E.Ugarinko, D.Krīviņa, I.Limbēna, N.Petkeviča,

                                        A.Nikolajevs, O.Galančuka, I.Šalkovskis

,

 

                                     - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki:

                                        R.Osmane, Ž.Stankeviča, G.Bogdanova, Ž.Romanovska, R.Ģiptere,

                                        N.Mackevičs, A.Burunovs, J.Šapkova, A.Rudzs, G.Kamiskis,

                                        K.Galvāne, V.Azarevičs, N.Jakubovska, L.Žuromska, E.Kuzmina,

                                        Z.Umbraško

 

- plašsaziņas līdzekļu pārstāvji:

                                  P.Gallers, A.Jemeļjanovs, A.Cvetkovs

                                 

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības un arhīva pārzine S.Rimicāne

 

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Aleksejs Nikolajevs lūdz deputātus izskatīt papildjautājumus:

 

 1. “Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 037 0099, piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai”.

 

 1. ”Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 27, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Vecāku pieredzes apmaiņas klubs ”Laimīgi bērni un vecāki”””.

 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece lūdz deputātus izskatīt papildjautājumu:

 

 1. “Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

 

Domes sēdes vadītājs R.Eigims lūdz deputātus balsot par papildjautājumu iekļaušanu darba kārtībā.

 Atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

        

Iekļaut Domes sēdes darba kārtībā papildjautājumus:

 

 1. “Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 037 0099, piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai”.

 

 1. ”Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 27, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Vecāku pieredzes apmaiņas klubs ”Laimīgi bērni un vecāki”””.

 

 1. “Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem””.

 

Domes sēdes vadītājs R.Eigims lūdz deputātus apstiprināt Domes sēdes darba kārtību ar trīs papildjautājumiem.

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Domes sēdes darba kārtību.

 

 

1.§       (96.)

 

Par Latviešu kultūras centra 2017.gada pārskata apstiprināšanu

R.Osmane, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr.6, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Latviešu kultūras centra (reģ.Nr.90000077556, juridiskā adrese: Rīgas ielā 22A, Daugavpilī) 2017.gada pārskatu.

 

2.§       (97.)

 

Par Poļu kultūras centra 2017.gada pārskata apstiprināšanu

Ž.Stankeviča, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr.6, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 15.marta sēdes protokols Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Poļu kultūras centra (reģ.Nr.90000520513, juridiskā adrese: Varšavas ielā 30, Daugavpilī) 2017.gada  pārskatu.

 

3.§       (98.)

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

 „Krievu kultūras centrs” 2017.gada pārskata apstiprināšanu

G.Bogdanova, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr.6, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Krievu kultūras centrs” (reģ.Nr.90000957223, juridiskā adrese: Varšavas ielā 14, Daugavpilī) 2017.gada  pārskatu.

 

4.§       (99.)

 

Par pašvaldības budžeta iestādes

 „Baltkrievu kultūras centrs” 2017.gada pārskata apstiprināšanu

Ž.Romanovska, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumi komitejas 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr.6, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt pašvaldības budžeta iestādes “Baltkrievu kultūras centrs” (reģ.Nr.90000647330, juridiskā adrese: Alejas ielā 68-1A, Daugavpilī) 2017.gada  pārskatu.

 

 

5.§       (100.)

 

Par Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja

2017.gada pārskata apstiprināšanu

R.Ģiptere, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr.6, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja (reģ.Nr.90000030377, juridiskā adrese: Rīgas ielā 8, Daugavpilī) 2017.gada pārskatu.

 

6.§       (101.)

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” 2017.gada pārskata apstiprināšanu

A.Burunovs, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr.6, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” (reģ.Nr.90009938567, juridiskā adrese: Mihaila ielā 3, Daugavpilī) 2017.gada  pārskatu.

 

7.§       (102.)

 

Par Latgales Centrālās bibliotēkas  2017.gada pārskata apstiprināšanu

J.Šapkova, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr.6, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Latgales Centrālās bibliotēkas (reģ.Nr.90000066637, juridiskā adrese: Rīgas ielā 22A, Daugavpilī) 2017.gada pārskatu.

 

8.§       (103.)

 

Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu

 bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts”

J.Šapkova, L.Jankovska, R.Eigims

 

Deputāte H.Soldatjonoka nepiedalās lēmuma pieņemšanā saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas ceturto prim punktu, trešo, trešo prim, piekto un sesto daļu, izskatot biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” 2018.gada 27.februāra iesniegumu “Par telpu bezatlīdzības lietošanas līguma grozīšanu un pagarināšanu” (reģistrēts Latgales Centrālajā bibliotēkā, turpmāk – Bibliotēka, 27.02.2018. ar Nr.1.-14./15) ar lūgumu atļaut turpmāk lietot neapdzīvojamās telpas 18. novembra ielā 161, Daugavpilī, kā arī piešķirt papildus telpu  biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” darbības nodrošināšanai, ņemot vērā to, ka biedrībai ar 2013.gada 11.aprīlī noslēgto Līgumu par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā, telpas ir nodotas lietošanā līdz 2018.gada 1.aprīlim, biedrība labticīgi pilda līgumā noteiktos pienākumus, un to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 2005.gada 26.maija                  lēmumu Nr.150 biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, Domes Īpašuma komitejas 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr.7, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr., atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”, reģistrācijas Nr.40008002279, juridiskā adrese: Skolas iela 1, Rīga, turpmāk – Biedrība, Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 004 5209, daļu – neapdzīvojamās telpas (telpu grupa 006, telpas Nr.1, Nr.7) 122,2 m2 platībā 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, būves kadastra apzīmējums 0500 004 5209 001, un zemesgabala 557 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 004 5209, 1222/14247 domājamās daļas, turpmāk – Īpašums.
 2. Ēkas 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, ar kadastra apzīmējumu 0500 004 5209 001 bilances vērtība uz 01.03.2018. sastāda 51757,51 EUR (piecdesmit viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit septiņi eiro un 51 cents), zemes gabala 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, ar kadastra apzīmējumu 0500 0045209 bilances vērtība uz 01.03.2018. sastāda 2475,80 EUR (divi tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci eiro un 80 centi).
 3. Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā līdz 2023.gada 31.martam, bet ne ilgāk kā uz laiku, kamēr Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
 4. Īpašuma bezatlīdzības lietošanas mērķis – biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” darbības nodrošināšana.
 5. Biedrība ir tiesīga izmantot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu tikai šī lēmuma 4.punktā paredzētajam mērķim, lietot Īpašumu tādējādi, lai nepasliktinātu tā stāvokli, kā arī nodrošinātu Īpašuma uzturēšanu un segtu ar tā uzturēšanu saistītus izdevumus.
 6. Nododamais Īpašums ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.
 7. Biedrībai ir pienākums nekavējoties nodot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu atpakaļ, ja:

7.1. tiek lauzts līgums par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā pirms lēmuma 3.punktā norādītā termiņa;

7.2. iestājies lēmuma 3.punktā noteiktais termiņš vai nosacījums;

7.3. Īpašums tiek izmantots pretēji nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim.

 1. Uzdot Latgales Centrālajai bibliotēkai sagatavot līguma projektu par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Biedrībai.
 2. Pilnvarot Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāju parakstīt līgumu par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

 

9.§       (104.)

 

Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu

bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Izglītības un inovāciju attīstības centrs”

J.Šapkova, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas ceturto prim punktu, trešo, trešo prim, piekto un sesto daļu, izskatot biedrības “Izglītības un inovāciju attīstības centrs”  2018.gada 6.marta iesniegumu (reģistrēts Latgales Centrālajā bibliotēkā, turpmāk – Bibliotēka, 06.03.2018. ar Nr.1.-14./16) ar lūgumu atļaut turpmāk lietot neapdzīvojamās telpas                      18.novembra ielā 161, Daugavpilī biedrības “Izglītības un inovāciju attīstības centrs” darbības nodrošināšanai, ņemot vērā to, ka biedrībai ar 2011.gada 22. februārī noslēgto Līgumu par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā, telpas tika nodotas lietošanā līdz 2018.gada 28.februārim, biedrība labticīgi pilda līgumā noteiktos pienākumus, un to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 2009.gada 2. aprīļa lēmumu Nr.96 biedrībai “Izglītības un inovāciju attīstības centrs” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, Domes Īpašuma komitejas 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr.7, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai “Izglītības un inovāciju attīstības centrs”, reģistrācijas Nr.40008129147, juridiskā adrese: Grodņas iela 15-19, Daugavpils, turpmāk – Biedrība, Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 004 5209, daļu – neapdzīvojamās telpas (telpu grupa 001, telpas Nr.30, Nr.42) 50,3 m2 platībā 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, būves kadastra apzīmējums 0500 004 5209 001, un zemesgabala 557 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 004 5209, 503/14247 domājamās daļas, turpmāk – Īpašums.
 2. Ēkas 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, ar kadastra apzīmējumu 0500 004 5209 001 bilances vērtība uz 01.03.2018. sastāda 51757,51 EUR (piecdesmit viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit septiņi eiro un 51 cents), zemes gabala 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, ar kadastra apzīmējumu 0500 0045209 bilances vērtība uz 01.03.2018. sastāda 2475,80 EUR (divi tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci eiro un 80 centi).
 3. Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā līdz 2023.gada 31.martam, bet ne ilgāk kā uz laiku, kamēr Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
 4. Īpašuma bezatlīdzības lietošanas mērķis – biedrības “Izglītības un inovāciju attīstības centrs” darbības nodrošināšana.
 5. Biedrība ir tiesīga izmantot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu tikai šī lēmuma 4.punktā paredzētajam mērķim, lietot Īpašumu tādējādi, lai nepasliktinātu tā stāvokli, kā arī nodrošinātu Īpašuma uzturēšanu un segtu ar tā uzturēšanu saistītus izdevumus.
 6. Nododamais Īpašums ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.
 7. Biedrībai ir pienākums nekavējoties nodot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu atpakaļ, ja:

7.1. tiek lauzts līgums par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā pirms lēmuma 3.punktā norādītā termiņa;

7.2. iestājies lēmuma 3.punktā noteiktais termiņš vai nosacījums;

7.3. Īpašums tiek izmantots pretēji nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim.

 1. Uzdot Latgales Centrālajai bibliotēkai sagatavot līguma projektu par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Biedrībai.
 2. Pilnvarot Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāju parakstīt līgumu par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

 

 

 

 

 

 

 

10.§     (105.)

 

Par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes

„Kultūras pils” 2017.gada pārskata apstiprināšanu

A.Rudzs, L.Jankovska, V.Kononovs, R.Eigims

 

L.Jankovska iesaka, jautājumus, kas saistīti ar “Kultūras pils” remonta norisi izskatīt Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr.6, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 15.marta  sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Kultūras pils” (reģ.Nr.90002682862, juridiskā adrese: Smilšu ielā 92, Daugavpilī) 2017.gada  pārskatu.

 

 

11.§     (106.)

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas 2017.gada pārskata apstiprināšanu

G.Kamiskis, L.Jankovka, A.Elksniņš, R.Eigims

 

  Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas (reģ.Nr.90002067001, juridiskā adrese: Muzeja ielā 6, Daugavpilī) 2017.gada  pārskatu.

 

 

12.§     (107.)

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”

I.Limbēna, V.Kononovs, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 22.marta saistošos noteikumus Nr.10 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums””.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr.10 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos  noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”” un to paskaidrojuma raksts.

 

13.§     (108.)

 

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Aizsardzības ministrijas

Jaunsardzes un informācijas centru

K.Galvāne, I.Kokina, A.Elksniņš, J.Lāčplēsis, R.Eigims

 

I.Kokina jautā, vai  ir juridiski korekti līguma 2.3.2. un 2.3.7.4. punktos atstāt tukšas vietas?

 

A.Elksniņš lūdz sakārtot līguma numerāciju.

 

J.Lāčplēsis iesaka veikt korekcijas līguma 2.3.2. un 2.3.7.4. punktos.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmo, trešo un piekto daļu, 61.panta pirmo daļu, ņemot vērā Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes un informācijas centra 16.02.2018. vēstuli par sadarbības līguma slēgšanu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr.6 un Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot:  PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Noslēgt sadarbības līgumu ar Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes un informācijas centru par pašvaldības atbalstu licencēto jaunsargu interešu izglītības programmu īstenošanā.
 2. Atļaut Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes un informācijas centram sadarbības ietvaros izmantot bez maksas līgumā norādītās telpas un infrastruktūru jaunsargu interešu izglītības programmas īstenošanai, pēc pušu saskaņota telpu izmantošanas grafika.
 3. Noteikt atbildīgos par sadarbības līguma izpildi - Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļu.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Zdanovskim.
 5. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.marta domes lēmumu Nr.86 “Par sadarbības līguma slēgšanu ar Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes un informācijas centru”.

 

Pielikumā: Sadarbības līguma projekts.

 

14.§     (109.)

 

Par grozījumiem Daugavpils 3.vidusskolas nolikumā

V.Azarevičs, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.panta otro daļu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr.6, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Izdarīt Daugavpils 3.vidusskolas nolikumā (turpmāk – nolikums), kas apstiprināts ar Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra lēmumu Nr.408 “Par Daugavpils 3.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu”, šādus grozījumus:

 

 1. Papildināt nolikumu ar 2.1.3., 2.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.1.3. stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu.

2.1.4. atbalstīt izglītojamo individuālo kompetenču attīstību.”

 

 1. Izteikt nolikuma 3.2.punktu šādā redakcijā:

“3.2. Izglītības iestāde piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas:

3.2.1. vispārējās pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121);

3.2.2. vispārējās pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (kods 21013121);

3.2.3. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību izglītības programmu (kods 31013021).

3.2.4. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu (kods 31011021)”

 

 1. Svītrot nolikuma 4.10.punkta otro teikumu.

 

 1. Svītrot nolikuma 4.15.punktu.

 

 1. Svītrot nolikuma 4.20.punktā vārdus „mācību olimpiādēm”.

 

 1. Papildināt nolikuma 5.1.punkta trešo teikumu ar vārdiem „un pedagogi karjeras konsultanti”.

 

 1. Svītrot 11.19., 11.21., 11.22., 11.25. punktus.

 

 1. Izteikt nolikuma 11.9. un 11.11.punktu šādā redakcijā:

“11.9. Daugavpils 3.vidusskolas kārtību par pedagogu mēneša darba algas noteikšanas kritērijiem apstiprina direktors saskaņojot ar pedagoģisko padomi.”

 

11.11. Daugavpils 3.vidusskolas arhīva nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors.”

 

 1. Papildināt nolikumu ar 11.27.4, 11.27.5, 11.27.6, 11.27.7, 11.27.8, punktiem šādā redakcijā:

11.27.4 Daugavpils 3.vidusskolas kārtību par naudas balvu un piemaksu noteikšanu un grozījumus tajā apstiprina direktors.

11.27.5 Daugavpils 3.vidusskolas izglītojamo kavējumu uzskaites un vecāku informēšanas kārtību un grozījumus tajā apstiprina direktors.

11.27.6 Daugavpils 3.vidusskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtību un grozījumus tajā apstiprina direktors.

11.27.7 Daugavpils 3.vidusskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas darbības kārtību un grozījumus tajā apstiprina direktors.

11.27.8 Daugavpils 3.vidusskolas izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtību un grozījumus tajā apstiprina direktors.

15.§     (110.)

 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta

 programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

M.Jenbajevs, V.Kononovs, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošo noteikumu Nr.40 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs” 2., 10. un 12.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr.6, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Par iegūto 2.vietu Eiropas čempionātā airēšana telpās piešķirt Žannai Cvečkovskai naudas balvu 996 EUR (deviņi simti deviņdesmit seši eiro) apmērā.
 2. Par iegūto 2.vietu Eiropas čempionātā airēšana telpās piešķirt Eduardam Pupelam naudas balvu 996 EUR (deviņi simti deviņdesmit seši eiro) apmērā.
 3. Piešķirt Žannas Cvečkovskas un Eduarda Pupela trenerim Aleksejam Lavrenovam naudas balvu 996 EUR (deviņi simti deviņdesmit seši eiro) apmērā.
 4. Naudas balvu izmaksai piešķirt līdzekļus 2988 EUR (divi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi eiro) apmērā no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils pilsētas domei (reģ.Nr.9000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 1, Daugavpils) un apstiprināt Daugavpils pilsētas domes ieņēmumu un izdevumu tāmi saskaņā ar pielikumu.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmas (iestādes/pasākuma) ieņēmuma un izdevuma tāme 2018.gadam.

 

 

16.§     (111.)

 

Par vienošanās noslēgšanu

N.Mackevičs, l.Jankovska, V.Kononovs, A.Elksniņš, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 6.punktu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Latvijas Futbola federācijas 2017.gada 1.septembra vēstuli Nr.17/234, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēdes 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – 1 (V.Kononovs), Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Noslēgt vienošanos ar biedrību “Latvijas Futbola federācija” (reģ.Nr.50008022101, juridiskā adrese: Grostonas ielā 6B, Rīga, LV-1013) par sintētiskā futbola laukuma renovāciju un nomu.
 2. Pilnvarot Daugavpils pilsētas domes izpilddirektori parakstīt lēmuma 1.punktā minēto vienošanos.
 3. Sintētiskā futbola laukuma renovācijas darbu izpildi finansēt no valsts budžeta transfertiem.

Pielikumā: Vienošanās projekts par sintētiskā futbola laukuma renovāciju un nomu.

 

 

17.§     (112.)

 

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas

„Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

N.Jakubovska, A.Elksniņš, H.Soldatjonoka, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas budžetu 2018.gadam” 7.punktu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” 2018.gada 27.februāra vēstuli Nr.1.-9.2/707 „Par papildus finansējuma piešķiršanu”, Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr.5, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēdes 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr.7,  atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” 32 856 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit seši eiro 00 centi) apmērā Sociālās/nakts patversmes remontdarbu veikšanai Šaura ielā 23, Daugavpilī.
 2. Apstiprināt pamatbudžeta programmas (iestādes/pasākuma) ieņēmumu un izdevumu tāmi 2018.gadam, saskaņā ar pielikumu.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes budžeta programmas „Sociālo programmu investīciju projekti” ieņēmumu un izdevumu tāme  2018.gadam.

 

 

18.§     (113.)

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” maksas pakalpojuma cenrādi projektā „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”

N.Jakubovska, I.Kokina, J.Lāčplēsis V.Kononovs, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, A.Zdanovskis, R.Eigims

 

I.Kokina jautā, kas maksās par aprūpes mājās un psihologa pakalpojumu sniegšanu?

 

N.Jankovska atbild, ka tie būs valsts budžeta līdzekļi.

 

J.Lāčplēsis jautā, kas sniegs šos pakalpojumus?

 

N.Jakubovska skaidro, kas varēs sniegt šos pakalpojumus.

 

E.Upeniece skaidro par pakalpojumu izmaksām.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta                           g) apakšpunktu, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.313 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi” un ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu 2018.gada 6.marta sēdes protokolu Nr.4  un Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

   Noteikt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sniegto maksas pakalpojuma cenrādi projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”:

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veidi

Mērvienība

Cena eiro

bez PVN

1.

Sociālie pakalpojumi:

 

 

1.1.

aprūpe mājās (personām ar garīga rakstura traucējumiem)

1 stunda

4,98

1.2.

specializētās darbnīcas (personām ar garīga rakstura traucējumiem)

1 diena

16,10

1.3.

grupu dzīvoklis (personām ar garīga rakstura traucējumiem)

1 diena

12,54

2.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi:

 

 

2.1

psihologs (personām ar garīga rakstura traucējumiem)

1 stunda

23,00

 

2.2.

psihologs (bērniem ar funkcionāliem traucējumiem)

1 stunda

23,00

 

 

19.§     (114.)

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.21 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi”

N.Jakubovska, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu, un Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldību budžeta” 6.punktu,  ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2018.gada 6.marta sēdes protokolu Nr.4 un Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 22.marta saistošos noteikumus Nr.11 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.21 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi”

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr.11 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.21 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi”” un to paskaidrojuma raksts.

 

 

20.§     (115.)

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra

saistošajos noteikumos Nr.46 „Daugavpils pilsētas pašvaldības

 materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”

N.Jakubovska, V.Kononovs, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu un likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 26.panta otro daļu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr.5, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 22.marta saistošos noteikumus Nr.12 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām””.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr.12

                  “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos

                   noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts

                   mazaizsargātajām personām”” un to paskaidrojuma raksts.

 

 

21.§     (116.)

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” nolikumā

N.Jakubovska, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkta, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) Sociālo jautājumu komitejas 2018.gada 6.marta sēdes protokolu Nr.4, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Izdarīt ar Domes 2016.gada 22.jūnija lēmumu Nr.324 “Par iestādes nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā” apstiprinātajā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” (turpmāk - Sociālais dienests) nolikumā šādus grozījumus:

 1. Papildināt ar 2.2.4.1, 2.2.4.2 un 2.2.4.3 apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.2.4.1 organizēt asistenta pakalpojumu sniegšanu;

2.2.4.2 organizēt ģimenes asistenta pakalpojumu sniegšanu;

2.2.4.3 organizēt specializētās darbnīcas pakalpojumu”.

 1. Aizstāt 2.2.7.apakšpunktā vārdu “veikt” ar vārdu “organizēt”.
 2. Papildināt 2.2.10.apakšpunktu aiz vārdiem “piesaistes projektos” ar vārdiem “un īstenot Eiropas Savienības un citu fondu finansētos projektus”.
 3. 4.5.apakšpunktā:

svītrot ievaddaļā vārdus “pielikumā struktūrshēma”;

papildināt 4.5.1.apakšpunktu aiz vārda “nodaļa” ar vārdiem “Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī un šādi klientu apkalpošanas punkti:

4.5.1.1. Liepājas ielā 4, Daugavpilī;

4.5.1.2. Šaurā ielā 28, Daugavpilī”;

svītrot 4.5.3.apakšpunktu.

 1. Aizstāt 4.6.2.7.apakšpunktā vārdus “Krišjāņa Valdemāra ielā 13” ar vārdiem “Vienības ielā 8”.
 2. Svītrot 4.7.apakšpunktu.
 3. Papildināt ar 4.7.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.7.1 Sociālā dienesta vadītāja tiešā padotībā ir šādi sektori:                                  

4.7.11. saimniecības sektors;

4.7.12. vispārējais sektors;

4.7.13. grāmatvedība;

4.7.14. juridiskais sektors;

4.7.15. informācijas un lietvedības sektors”.

 1. Papildināt ar 4.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.11. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes kontroli veic kvalitātes uzlabošanas speciālisti”.

 

22.§     (117.)

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas

„Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Ž.Kobzeva, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,    Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2018.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam”, Domes 2016.gada 28.janvāra noteikumu Nr.1 “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi”, kas apstiprināti ar Domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.20, 10., 24., 25. un 26.punktu, ņemot vērā 2018.gada 9.marta atzinumu par Sabiedrisko organizāciju pieteikumu atbilstību kvalitatīvajiem kritērijiem, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr.6, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” līdzfinansējumu:

 

Nr.

p.k.

 

Sabiedriskās organizācijas nosaukums

 

Reģistrācijas numurs

 

Projekta nosaukums

 

EUR

 

 

1.1.

 

Biedrība "Atmiņu lāde"

 <