Šobrīd Daugavpilī

SĒDES PROTOKOLS

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.12.2018, 11:23

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes sēžu protokoli un ieraksti
Dok. Nr.:
7
Pieņemts:
12.04.2018
Publicēts:
12.04.2018

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ

 

SĒDE SASAUKTA    plkst. 14.00

SĒDI ATKLĀJ           plkst. 14.00

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
 2. Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
 3. Par grozījumiem Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja nolikumā.
 4. Par Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
 5. Par Daugavpils pašvaldības budžeta iestādes „Latgales zoodārzs” 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
 6. Par Daugavpils pilsētas Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
 7. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
 8. Par dalību projektā „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Nr.9.2.2.1/15/I/005 un priekšfinansējuma nodrošināšanu.
 9. Par Bērnunama-patversmes „Priedīte” 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
 10. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības aģentūras „Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra” 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
 11. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.
 12. Par Profesionālās izglītības centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
 13. Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu.
 14. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” maksas pakalpojumu cenrāža grozījumiem.
 15. Par apropriācijas pārdali.
 16. Par deinstitucionalizācijas plāna īstenošanu pašvaldībā.
 17. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”.
 18. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.
 19. Par aizņēmuma ņemšanu.
 20. Par dzīvojamās mājas 2.Preču ielā 9, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.41 nodošanu atsavināšanai.
 21. Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
 22. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 12.janvāra lēmumā Nr.22.
 23. Par zemesgabala Andreja Pumpura ielā 100A, Daugavpilī, privatizācijas pabeigšanu.
 24. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000311615, Narcišu ielā 3, Daugavpilī, pārdošanu.
 25. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000050509, Ventspils ielā 155, Daugavpilī, pārdošanu.
 26. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313834, Begoniju iela 37, Daugavpils, pārdošanu.
 27. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000170025, Ūdens ielas 53 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu.
 28. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”.
 29. Par projektētās būves Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Igors Prelatovs

 

SĒDĒ PIEDALĀS - 12 Domes deputāti –     J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis,

 1. Ivanova-Jevsejeva,  L.Jankovska,

                                                                        I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs,

                                                                        J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka,

                                                                        A.Zdanovskis.

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS  - 3 Domes deputāti – A.Broks  –  iemesls nav zināms

                                                                        R.Eigims – komandējumā

                                                                        R.Joksts  –  iemesls nav zināms

                                                                       

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:

                                        I.Goldberga, Ž.Kobzeva, R.Golovans, M.Dimitrijeva, L.Drozde,

                                        E.Upeniece, D.Krīviņa, I.Funte, I.Limbēna, E.Ugarinko, I.Šalkovskis,

                                        J.Galapovs, A.Jemeļjanovs

                                      - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki:

                                        R.Osmane, M.Isupova, I.Paura, E.Kleščinska A.Pudāns, V.Plonis,

                                        N.Jakubovska, K.Stoļarova, L.Smikova, I.Maksimčika, A.Burunovs,

                                        R.Ģiptere, N.Bogdanova, I.Kučinska

 

- plašsaziņas līdzekļu pārstāvji:

                                  P.Gallers, A.Kaznačejeva, D.Vasiļjevs

                                 

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības un arhīva pārzine S.Rimicāne

 

V.Kononovs jautā, kāpēc darba kārtībā nav iekļauts jautājums par saimniecisko līgumu slēgšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās.

R.Golovans skaidro, ka lēmuma projekts ir sagatavots, bet ir saņemti negatīvi atzinumi no Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta un Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas.

R.Golovans iesaka jautājumu virzīt izskatīšanai Daugavpils pilsētas domes Pilsētas saimniecības komitejā.

Domes sēdes vadītājs I.Prelatovs lūdz deputātus apstiprināt Domes sēdes darba kārtību.

 

Atklāti balsojot: PAR – 7 (J.Dukšinskis, L.Jankovska, I.Kokina, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav.

 

Klātesošie deputāti: A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, V.Kononovs, M.Lavrenovs nepiedalās balsojumā,  nepaskaidrojot balsojuma motīvus.

 

  A.Zdanovskis jautā, vai ir apstiprināta sēdes darba kārtība, ja balsojumā nav piedalījušies visi deputāti.

 

R.Golovans skaidro, ka balsojums nav bijis nepieciešams, jo izsludinātā domes sēdes darba kārtība nav grozīta.

 

1.§       (146.)

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde” 2017.gada pārskata apstiprināšanu

A.Pudāns, L.Jankovska, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, A.Elksniņš, I.Prelatovs

 

V.Kononovs lūdz pārtraukt domes sēdi, jo nav balsojuma par darba kārtību.

 

J.Lāčplēsis jautā, vai ir deputātu kvorums, lai turpinātu domes sēdi?

 

A.Elksniņš uzskata, ka domes sēdē nav ievērota procedūra, jo nav kvoruma.

 

R.Golovans skaidro, ka uz domes sēdi ir ieradušies 12 deputāti, tātad, kvorums domes sēdei ir nodrošināts.

 

L.Jankovska jautā, vai apstākļu noskaidrošanai nevajadzētu domes sēdi pārcelt uz citu laiku?

 

I.Prelatovs atbild, ka atbildi uz šo jautājumu ir sniedzis Juridiskais departaments.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, atklāti balsojot:           PAR – 12 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” (reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī) 2017.gada  pārskatu.

 

2.§       (147.)

 

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 2017.gada pārskata apstiprināšanu

M.Isupova, L.Jankovska, I.Prelatovs

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes protokolu Nr.8, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (reģ.Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules ielā 7, Daugavpilī) 2017.gada pārskatu.

 

 

3.§       (148.)

 

Par grozījumiem Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja nolikumā

I.Paura, I.Prelatovs

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.panta otro daļu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes protokolu Nr.8, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Izdarīt ar Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 26.maija lēmumu Nr.259 „Par Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja nolikumā (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus:

 1. Papildināt nolikuma 3.2.punktu ar 3.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.2.3. vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena mazākumtautību programmu (kods 31014021).”

 1. Svītrot nolikuma 3.3.punktā vārdus “saskaņojot ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi”.
 2. Izteikt nolikuma 4.2.punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

„Papildus brīvdienas februārī 1.klasei (vienu nedēļu) un projektu nedēļu nosaka ar liceja direktora rīkojumu.”

 1. Izteikt nolikuma 4.3.punktu jaunā redakcijā:

“4.3. Izglītojamo uzņemšana licejā, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana notiek MK noteikumos noteiktajā kārtībā un atbilstoši dibinātāja noteiktajai kārtībai par bērnu uzņemšanu 1.klasē.”

 1. Izteikt nolikuma 4.10.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

“Mācību stundas ilgumu nosaka ar direktora rīkojumu katra mācību gada sākumā.”

 1. Svītrot no nolikuma 4.12.punkta vārdus „fakultatīvās un” un svītrot otro teikumu.
 2. Svītrot no nolikuma 11.3.2.apakšpunkta vārdus “un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi”.

 

 

4.§       (149.)

 

Par Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes 2017.gada pārskata apstiprināšanu

E.Kleščinska, I.Prelatovs

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes protokolu Nr.8, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes (reģ.Nr.90001206849, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī) 2017.gada  pārskatu.

 

5.§       (150.)

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes

„Latgales zoodārzs” 2017.gada pārskata apstiprināšanu

K.Stoļarova, I.Prelatovs

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes protokolu Nr.8, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Daugavpils pašvaldības budžeta iestādes “Latgales zoodārzs” (reģ.Nr.90000705874, juridiskā adrese: Vienības ielā 27, Daugavpilī) 2017.gada pārskatu.

 

 

6.§      

 

Par Daugavpils pilsētas Pensionāru sociālās apkalpošanas

 teritoriālā centra 2017.gada pārskata apstiprināšanu

V.Plonis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, A.Zdanovskis,  I.Prelatovs

 

M.Ivanova-Jevsejeva uzskata, ka atskaite ir neapmierinoša, jo nav atspoguļots, vai būs nepieciešams pansionātu paplašināt, cik jaunas gultas vietas būs nepieciešamas, vai būs nepieciešama papildus ēka blakus galvenajai ēkai, un uzskata, ka nav vīzijas turpmākai pansionāta darbībai.

 

V.Plonis skaidro patreizējo situāciju Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā,

un atbild uz uzdotajiem jautājumiem.

 

M.Ivanova-Jevsejeva jautā, vai pansionātam ir nepieciešamība pēc jaunas ēkas?

 

A.Zdanovskis atbild, ka šis jautājums tiek skatīts darba grupā, kura ir konstatējusi, ka papildus ēka pansionātam nav nepieciešama.

 

L.Jankovska lūdz precizēt gadu, kurā ēka tika nodota ekspluatācijā.

 

V.Plonis atbild, ka ēka tika nodota ekspluatācijā 1967.gadā.

 

A.Elksniņš jautā, vai pansionāta vajadzībām būs nepieciešama ēka Siguldas ielā 24?

 

H.Soldatjonoka skaidro, ka ir izstrādāts projekts ēkai Siguldas ielā 24.

 

Plkst. 14.45 deputāts V.Kononovs iziet no sēžu zāles.

 

Sēdes vadītājs atklāj debates.

 

Debatēs piedalās: M.Ivanova-Jevsejeva, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis.

 

Klātesošie deputāti A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, M.Lavrenovs nepiedalās balsojumā.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2018.gada 3.aprīļa sēdes protokolu Nr.7, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, atklāti balsojot: PAR – 7 (J.Dukšinskis, L.Jankovska, I.Kokina, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, jautājums nav pieņemts.

 

 

7.§      

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests”

2017.gada pārskata apstiprināšanu

N.Jakubovska, M.Ivanova-Jevsejeva, V.Kononovs, A.Elksniņš, H.Soldatjonoka, I.Prelatovs

 

M.Ivanova-Jevsejeva jautā, kas ir par iemeslu tam, ka 2017.gadā ir 15% darbinieku rotācija?

 

N.Jakubovska skaidro situāciju Sociālajā dienestā.

A.Elksniņš jautā, kāds ir plāns, lai samazinātu darbinieku rotāciju?

N.Jakubovska atbid, ka tāda plāna nav, jo nav plānota kadru rotācija.

H.Soldatjonoka nesaskata problēmu darbinieku rotācijā, jo brīvu vakanšu nav.

J.Lāčplēsis skaidro situāciju par darbinieku rotāciju.

J.Dukšinskis aizrāda, ka ir jāapmeklē Sociālo komiteju sēdes.

Klātesoši deputāti A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, V.Kononovs, M.Lavrenovs nepiedalās balsojumā.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes protokolu Nr.7, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, atklāti balsojot: PAR – 7 (J.Dukšinskis, L.Jankovska, I.Kokina, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, jautājums nav pieņemts.

 

8.§       (151.)

Par dalību projektā „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Nr.9.2.2.1/15/I/005 un priekšfinansējuma nodrošināšanu

N.Jakubovska, L.Jankovska, V.Kononovs, A.Elksniņš, I.Prelatovs

 

   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, 2016.gada 5.maija Sadarbības līgumu Nr.2.10/28 starp Latgales plānošanas reģionu un Daugavpils pilsētas pašvaldību par ES struktūrfondu projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Nr.9.2.2.1/15/I/005 un ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu 2018.gada 3.aprīļa sēdes protokolu Nr.7 un Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” (turpmāk – Dienests) dalību projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Nr.9.2.2.1/15/I/005 (turpmāk – Projekts) saskaņā ar 1.pielikumu.
 2. Nodrošināt Projekta īstenošanai priekšfinansējumu 21 587 EUR (divdesmit viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit septiņi eiro) apmērā no pamatbudžeta programmas “Līdzekļi projektu realizācijai”.
 3. Apstiprināt Dienesta pamatbudžeta programmas “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” ieņēmumu un izdevumu tāmi 2018.gadam saskaņā ar 2.pielikumu.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes izpilddirektorei Ingai Goldbergai.

 

Pielikumā: 1. Projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” apraksts.

 1. Dienesta pamatbudžeta programmas “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” ieņēmumu un izdevumu tāme 2018.gadam.

 

9.§       (152.)

Par Bērnunama-patversmes „Priedīte” 2017.gada pārskata apstiprināšanu

L.Smikova, L.Jankovska, V.Kononos, I.Prelatovs

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2018.gada 3.aprīļa sēdes protokolu Nr.7, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Bērnunama-patversmes “Priedīte” (reģ.Nr.90010437371, juridiskā adrese: Turaidas ielā 36, Daugavpilī) 2017.gada  pārskatu.

 

10.§     (153.)

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības aģentūras „Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra” 2017.gada pārskata apstiprināšanu

I.Maksimčika, I.Prelatovs

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes protokolu Nr.8, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības aģentūras „Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra” (reģ.Nr.90010652160, juridiskā adrese: Rīgas ielā 22A, Daugavpilī) 2017.gada  pārskatu.

 

 

11.§     (154.)

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

I.Maksimčika, L.Jankovska, I.Prelatovs

 

Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 17.panta ceturto daļu, atklāti balsojot:           PAR – 12 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 12.aprīļa saistošos noteikumus Nr.13 “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras maksas pakalpojumi””.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 12.aprīļa saistošie noteikumi Nr.13 “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras maksas pakalpojumi”” un to paskaidrojuma raksts.

 

12.§     (155.)

Par Profesionālās izglītības centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola

 „Saules skola”” 2017.gada pārskata apstiprināšanu

I.Kokina, I.Prelatovs

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes protokolu Nr.8, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2017.gada 5.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Profesionālās izglītības centra “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”” (reģ.Nr.90000064918, juridiskā adrese: Saules ielā 6/8, Daugavpilī) 2017.gada  pārskatu.

 

13.§     (156.)

 

Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu

R.Osmane, I.Prelatovs

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 13.punktu, kurš nosaka, ja 2018.gada valsts budžeta transfertu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi pārsniedz saistošajos noteikumos plānoto apjomu, tad budžeta izpildītājs izstrādā un iesniedz Domei pieprasījumu par apropriācijas palielināšanu, saskaņā ar 2018.gada 6.februāra Valsts kultūrkapitāla fonda  projekta finansēšanas līgumu Nr.2018-STP-Mo5068 un 2018.gada 14.marta Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta finansēšanas līgumu Nr.2018-1-TRK028,  un ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes protokolu Nr.8, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs” (reģ.Nr.90000077556, juridiskā adrese: Rīgas iela 22A, Daugavpils) projektus:

„Simtgades skaņu palete orķestrim” saskaņā ar 1.pielikumu;

„Tradicionālās dziedāšanas un dejošanas vakars” saskaņā ar  2.pielikumu.

 1. Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Latviešu kultūras centrs” pamatbudžeta programmai „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” saskaņā ar 3.pielikumu.

 

Pielikumā:  1.Projekta „Simtgades skaņu palete orķestrim” apraksts.

2.Projekta „Tradicionālās dziedāšanas un dejošanas vakars” apraksts.

3.Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs” pamatbudžeta programmas „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” ieņēmumu un izdevumu tāmes 2018.gadam grozījumi.

 

14.§     (157.)

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko

mākslas centrs” maksas pakalpojumu cenrāža grozījumiem

A.Burunovs, I.Prelatovs

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta                   g)apakšpunktu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Izdarīt ar 2014.gada 13.novembra Daugavpils pilsētas domes lēmumu Nr.529 apstiprinātajā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” maksas pakalpojumu cenrādī šādus grozījumus:

1.1. Papildināt cenrādi ar apakšpunktu 1.15. sekojošā redakcijā:

 

1.15.

Daudzbērnu ģimeņu „Latvijas Goda ģimenes apliecības „3+ Ģimenes kartes” īpašniekiem

 A,B, C, D sektoru apmeklējums

2 pieaugušie un bērni (uz kartes norādītie)

 

1 pieaugušais un bērni (uz kartes norādītie

 

individuāls pieaugušā kartes īpašnieka apmeklējums

 

individuāls bērna kartes īpašnieka apmeklējums

 

 

 

 

 

14,00

 

7,00

 

 

 

5,00

 

 

4,00

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00

 

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

14,00

 

7,00

 

 

 

5,00

 

 

4,00

 

15.§     (158.)

Par apropriācijas pārdali

R.Ģiptere, I.Prelatovs

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 12.punktu, kurš nosaka, ka budžeta izpildītājs var izstrādāt un iesniegt pieprasījumu par  saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu kārtējam gadam apstiprinātās apropriācijas pārdali starp budžeta programmām/apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām – kodu pirmās zīmes ietvaros, ja šīs izmaiņas neierobežo iespēju sasniegt programmās/apakšprogrammās paredzēto uzdevumu izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes protokolu Nr.8 un  Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Veikt apropriācijas pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja (reģ.Nr.90000030377, juridiskā adrese: Rīgas ielā 8, Daugavpilī) pamatbudžeta programmai “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”.

 

Pielikumā: Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja (reģ.Nr.90000030377, juridiskā adrese: Rīgas ielā 8, Daugavpilī) pamatbudžeta programmas “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” ieņēmumu un izdevumu tāmes 2018.gadam grozījumi.

 

16.§     (159.)

Par deinstitucionalizācijas plāna īstenošanu pašvaldībā

L.Drozde, I.Prelatovs

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta pirmās daļas 7.punktu un Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” 36.1 punktu, Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2018.gada 3.aprīļa sēdes protokolu Nr.7, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, atklāti balsojot: PAR – 7 (J.Dukšinskis, L.Jankovska, I.Kokina, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – 5 (A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, V.Kononovs, M.Lavrenovs), Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Saskaņot Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2018.-2020.g. (izstrādāts Latgales plānošanas reģiona projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005, ietvaros) iekļauto Daugavpils pilsētas pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumu, finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības.
 2. Piedalīties plāna īstenošanā saskaņā ar pieejamo finansējumu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākumā „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Zdanovskim.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumi.

 

17.§     (160.)

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta

programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”

D.Krīviņa, V.Kononovs, I.Prelatovs

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmo un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 13.punktu, kurš nosaka, ja 2018.gada valsts budžeta transfertu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi pārsniedz saistošajos noteikumos plānoto apjomu, tad budžeta izpildītājs izstrādā un iesniedz Domei pieprasījumu par apropriācijas palielināšanu, 2017.gada 21.decembra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmumu par Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. finansējuma piešķiršanu, 2018.gada 22.februāra Daugavpils pilsētas domes lēmumu Nr.58 „Par atbalstu projektam”, kā arī saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes protokolu Nr.6, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis),        PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Piešķirt līdzekļus no  pamatbudžeta  programmas  „Līdzekļi  projektu  realizācijai” 20143 EUR (divdesmit tūkstoši viens simts četrdesmit trīs eiro) apmērā projekta „Pārrobežu reģionālā kultūras mantojuma tūrisma paplašināšana” (CIRCUIT, Nr.LLI-326) līdzfinansēšanai.
 2. Apstiprināt pamatbudžeta programmas ieņēmumu un izdevumu tāmi 2018.gadam, saskaņā ar pielikumu.

 

Pielikumā: Projekta “Pārrobežu reģionālā kultūras mantojuma tūrisma paplašināšana”

                  ieņēmumu un izdevumu tāme 2018.gadam.

 

18.§     (161.)

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas

„Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Ž.Kobzeva, I.Prelatovs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2018.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1  „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam”, Domes 2016.gada 28.janvāra noteikumu Nr.1 “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi”, kas apstiprināti ar Domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.20, 11., 24. un 26.punktu,  ņemot vērā biedrības “Cirka un deju studija “VIVAT”” (reģ.Nr.40008215557) 2018.gada 27.marta pieteikumu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un Kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes protokolu Nr.8, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” līdzfinansējumu biedrībai “Cirka un deju studija “VIVAT”” (reģ.Nr.40008215557) 490,05 EUR apmērā ( četri simti deviņdesmit eiro, 05 centi) dalības braucienam, lai piedalītos Starptautiskajā konkursā “Talent Show 2018”, kurš notiks no 29.aprīļa līdz 1.maijam uz kuģa “Romantika” maršrutā Rīga-Stokholma-Rīga.
 2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt biedrībai.

 

19.§     (162.)

 

Par aizņēmuma ņemšanu

E.Upeniece, V.Kononovs, I.Prelatovs

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.1 pantu, likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās  daļas 2.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes iepirkuma procedūras „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība būvobjektiem Valkas

ielas rajonā, Stiklu ielas rajonā un Motoru ielas rajonā (SAM 5.6.2. ietvaros)” identifikācijas numurs DPD 2017/172 komisijas 2018.gada 5.februāra lēmumu (iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.4), Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 24 448 EUR (divdesmit četri tūkstoši četri simti četrdesmit astoņi eiro 00 centi) apmērā, uz 5 gadiem 5.6.2.SAM ierobežotā projektu iesniegumu atlases projekta „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta” tehniskās dokumentācijas (būvprojektu) izstrādei būvobjektiem „Stāvvietu, ietvju pārbūve Valkas ielas rajonā, Daugavpilī” un „Stiklu ielas krustojuma ar Jelgavas ielu atjaunošana, Stiklu ielas krustojuma ar Dunduru ielu atjaunošana un Stiklu ielas atjaunošana posmā no Jelgavas ielas līdz Dunduru ielai, Daugavpilī”.
 2. Aizņēmumu izņemt 2018. gadā.
 3. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2020.gada martu.
 4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos

līdzekļus turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos.

 

 

20.§     (163.)

 

Par dzīvojamās mājas 2.Preču ielā 9, Daugavpilī,

dzīvokļa īpašuma Nr.41 nodošanu atsavināšanai

I.Funte, I.Prelatovs

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas noteikumu 30.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un otro daļu, 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.7.apakšpunktu, izskatot dzīvokļa Nr.41 2.Preču ielā 9, Daugavpilī, īrnieces atsavināšanas ierosinājumu (reģistrēts Domē 21.03.2018. ar Nr.386/1.2.-16) par dzīvojamās mājas 2.Preču ielā 9, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.41 atsavināšanu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes protokolu Nr.8, Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atļaut atsavināt dzīvojamās mājas 2.Preču ielā 9, Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu Nr.41, kadastra numurs 0500 903 3399, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.41, mājas (kadastra apzīmējums 05000090614001) un zemes gabala 1744 m2 platībā, kadastra Nr.0500 009 0614, 3790/204783 kopīpašuma domājamās daļas.
 2. Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai veikt atsavināmā dzīvokļa īpašuma novērtēšanu.
 3. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot lēmuma projektu izskatīšanai Domes sēdē par dzīvojamās mājas 2.Preču ielā 9, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.41, kadastra numurs 0500 903 3399, pārdošanu.

 

21.§     (164.)

 

Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

I.Funte, I.Prelatovs

 

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 6.punktu, Zemes pārvaldības likuma 17.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr.996 “Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2.apakšpunktu, 11.punktu, Daugavpils pilsētas domes 12.02.2009. lēmumu Nr.93 “Par Daugavpils teritorijas plānojuma grozījumu 2006.-2018.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.5 “Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006.-2018.gadam” izdošanu”, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta 16.03.2018. lēmumus Nr.2-4.1/18, Nr.2-4.1/19, Nr.2-4.1/20, 16.03.2018. izziņas Nr.2-7/195, Nr.2-7/196, Nr.2-7/197, Daugavpils pilsētas zemes komisijas 21.03.2018. izziņas Nr.1.3.-6/27, Nr.1.3.-6/28,  Nr.1.3.-6/29, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atzīt par zemes starpgabaliem:

     1.1. zemes vienību Baznīcas ielas 92 rajonā, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 017 0029, ar aptuveno platību 240 m2,

     1.2. zemes vienību Vaboļu ielas 30 rajonā, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 014 2129, ar aptuveno platību 139 m2,

     1.3. zemes vienību Parka ielas 25 rajonā, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 039 0030, ar aptuveno platību 828 m2,

jo tās turpmāk nav izmantojamas zemes reformas pabeigšanai, to platības ir mazākas par Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006.-2018.gadam” paredzēto minimālo apbūves gabala platību un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 039 0030 konfigurācija nepieļauj zemes vienības izmantošanu apbūvei, tādejādi, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 0500 017 0029, 0500 014 2129, 0500 039 0030 piekrīt pašvaldībai un ierakstāmas zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda.

     Veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.

 1. Uzdot Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam:

     2.1. informēt Valsts zemes dienesta Latgales reģionālo nodaļu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 0500 017 0029, 0500 014 2129, 0500 039 0030 piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai;

     2.2. veikt nepieciešamās darbības zemes vienību, kadastra apzīmējumi 0500 017 0029, 0500 014 2129, 0500 039 0030, ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda (nodokļu maksātāja Nr.90000077325).

 

22.§     (165.)

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 12.janvāra lēmumā Nr.22

I.Funte, I.Prelatovs

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Daugavpils

pilsētas zemes komisijas 2018.gada 23.janvāra lēmumu Nr.3 “Par zemes vienību robežu un platību koriģēšanu”, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

     Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 12.janvāra lēmumā Nr.22 „Par zemes gabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai” grozījumu un izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

     “1. Atzīt par Daugavpils pilsētas pašvaldībai piekrītošiem:

     1.1. zemes gabalu, kadastra apzīmējums 0500 011 1404, ar aptuveno platību 3360 m2,

     1.2. zemes gabalu, kadastra apzīmējums 0500 011 1406, ar aptuveno platību 2653 m2.

Veicot zemes gabalu kadastrālo uzmērīšanu, zemes gabalu platība var tikt precizēta.

     Zemes gabali atrodas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā un saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006.-2018.gadam” paredzēti pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana), izpildei.”

 

23.§     (166.)

Par zemesgabala Andreja Pumpura ielā 100A, Daugavpilī, privatizācijas pabeigšanu

I.Funte, I.Prelatovs

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 86.panta otro daļu, zemes pirkuma līguma, kas noslēgts 2008.gada 14.februārī starp Daugavpils pilsētas domi (turpmāk – Dome) un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “BALTIK-VITTKOP” (reģistrācijas numurs 40003147663, juridiskā adrese: Andreja Pumpura ielā 100A, Daugavpilī), 5.3.punktu, ņemot vērā Domes 2010.gada 25.novembra lēmuma Nr.740 “Par piekrišanu zemesgabala Daugavpilī, Andreja Pumpura ielā 100A, sadalīšanai un ķīlas tiesības grozīšanai” 1.2. un 1.3.apakšpunktu, Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumus Nr.100000402056 un Nr.100000481363, un sakarā ar to, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BALTIK-VITTKOP” ir pilnībā norēķinājusies par privatizējamo zemesgabalu ar kadastra numuru 0500 004 0305 Daugavpilī, Andreja Pumpura ielā 100A, atklāti balsojot:       PAR – 12 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav,  Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atzīt par pabeigtu zemesgabala, kadastra numurs 0500 004 0305, Andreja Pumpura ielā 100A, Daugavpilī, privatizāciju.
 2. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot nostiprinājuma lūgumus Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļai par Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000402056 un Nr.100000481363 Daugavpils pilsētas pašvaldības labā nostiprinātās pirmās hipotēkas Ls 17293,48 (septiņpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit trīs lati un 48 santīmi), kas atbilst 24606,41 EUR, apmērā (IV.daļas 3.iedaļas ieraksts Nr.1.1) un II.daļas 2.iedaļas ierakstā Nr.1.1. noteiktā aizlieguma dzēšanu.

 

24.§     (167.)

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000311615,

 Narcišu ielā 3, Daugavpilī, pārdošanu

I.Funte, I.Prelatovs

      Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, 44.1panta pirmo, otro un piekto daļu, Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000426095 un Nr.100000073263, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 8.februāra lēmuma Nr.30 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.2.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2018.gada 5.marta sēdes protokolu Nr.2 (5.punkts), atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 612 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000311615, Narcišu iela 3, Daugavpils (turpmāk – Zemesgabals), nosacīto cenu 2150 EUR (divi tūkstoši viens simts piecdesmit eiro).
 2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošo būvju, kadastra Nr.05005311601 (zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000073263), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 2150 EUR (divi tūkstoši viens simts piecdesmit eiro).
 3. Pircējam, pērkot Zemesgabalu uz nomaksu:

     3.1. jāsamaksā avanss 10% (desmit procenti) apmērā no pirkuma maksas;

     3.2. par atlikto maksājumu jāmaksā - 6% (seši procenti) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu;

     3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem;

     3.4. ja Pircējs samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu pircējam nav jāmaksā;

     3.5. bez Daugavpils pilsētas pašvaldības atļaujas atsavināmo Zemesgabalu nedalīt, neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām;

     3.6. zemes nomas maksu par Zemesgabala lietošanu jāmaksā līdz Pircēja īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā;

     3.7. īpašuma tiesības uz atsavināmo Zemesgabalu var reģistrēt zemesgrāmatā, nostiprinot ķīlas tiesības uz Zemesgabalu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma maksas nesamaksātās summas apmērā. 

 1. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas paziņojumu.
 2. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Zemesgabalu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetā.
 3. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai:

     6.1. pēc Pircēja zemes nomas tiesību uz atsavināmo Zemesgabalu izbeigšanas (īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances Zemesgabalu;

     6.2. kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu ar nodošanas-pieņemšanas aktu Pircējam.

 

25.§     (168.)

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000050509,

Ventspils ielā 155, Daugavpilī, pārdošanu

I.Funte, I.Prelatovs

      Pamatojoties