Šobrīd Daugavpilī

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.12.2018, 11:23

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes sēžu protokoli un ieraksti
Dok. Nr.:
8
Pieņemts:
21.04.2018
Publicēts:
21.04.2018

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ

 

SĒDE SASAUKTA    plkst. 9.30

SĒDI ATKLĀJ           plkst. 9.30

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”.
  2. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”.

 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Rihards Eigims

 

SĒDĒ PIEDALĀS - 11 Domes deputāti –     A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš,

                                                                         A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs,                                                                                                                                                                   I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis

                                                                       

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS  - 4 Domes deputāti – M.Ivanova-Jevsejeva  –  iemesls nav zināms

                                                                         L.Jankovska – komandējumā

                                                                         M.Lavrenovs  –  iemesls nav zināms

                                                                         J.Lāčplēsis – iemesls nav zināms

 

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:

                                        I.Goldberga, Ž.Kobzeva, R.Golovans, I.Limbēna

- plašsaziņas līdzekļu pārstāvji:

                                  P.Gallers, A.Kaznačejeva, A.Jemeļjanovs, D.Vasiļjevs

                                 

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības un arhīva pārzines p.i. E.Fjodorova

 

Domes sēdes vadītājs R.Eigims lūdz deputātus apstiprināt Domes sēdes darba kārtību.

 

Atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Domes sēdes darba kārtību.

 

 

1.§       (172.)

 

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”

Ž.Kobzeva, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2018.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1  „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam”, Domes 2016.gada 28.janvāra noteikumu Nr.1 “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi”, kas apstiprināti ar Domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.20, 11., 24. un 26.punktu,  ņemot vērā biedrības “Baltkrievu kultūrizglītības biedrība “Uzdim”” (reģ. Nr.40008004087) 2018.gada 12.aprīļa pieteikumu,  Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 19.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 19.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

  1. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” līdzfinansējumu biedrībai “Baltkrievu kultūrizglītības biedrība “Uzdim”” (reģ.Nr.40008004087) 163,35 EUR apmērā ( viens simts sešdesmit trīs eiro, 35 centi) dalības braucienam, lai piedalītos bērnu un jauniešu sporta svētkos “Vienoti sportā”, 2018.gada 22.aprīlī, Rīgā.
  2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt biedrībai.

 

2.§       (173.)

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta

 saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”

I.Limbēna, A.Elksniņš, R.Eigims

 

         A.Elksniņš jautā, vai deputāti tiesīgi uzdot jautājumus Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājam (atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 69. un 70. pantam), ņemot vērā to, ka priekšsēdētājs ir saskaņojis lēmuma projektu?

         R.Golovans skaidro, ka saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes nolikumu jautājumus ir jāuzdod ziņotājam un uzaicinātajām personām.

         A.Elksniņš jautā, kurš vērtēs to, vai jautājums ir saistīts ar izskatāmo lēmuma projektu?

         I.Limbēna atbild, ka par to lems klātesošo deputātu vairākums.

         A.Elksniņš lūdz izskaidrot jautājuma formulējuma prasības.

         I.Limbēna skaidro, ka jautājumi ir jāuzdod tādā veidā, lai tie būtu skaidri, saprotami un pēc būtības.

Sēdes vadītājs atklāj debates.

 

Debatēs piedalās: A.Elksniņš, V.Kononovs, A.Broks.

 

         A.Elksniņš izsaka priekšlikumu svītrot 86.2 punktu.

Domes sēdes vadītājs R.Eigims lūdz deputātus balsot par izteikto priekšlikumu.

 

Atklāti balsojot: PAR – 3 (A.Elksniņš, A.Gržibovskis, V.Kononovs), PRET – 7 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, R.Joksts, I.Kokina, I.Prelatovs, A.Zdanovskis) ATTURAS – 1 (H.Soldatjonoka), deputāti nolemj: priekšlikumu neatbalstīt.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, atklāti balsojot: PAR – 8 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, R.Joksts, I.Kokina, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – 3 (A.Elksniņš, A.Gržibovskis,     V.Kononovs), Daugavpils pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 21.aprīļa saistošos noteikumus Nr.14 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums””.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 21.aprīļa saistošie noteikumi Nr.14 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums””.

 

Sēdi slēdz plkst.9.50

                               

 

Sēdes vadītājs,                                                                                                     

Domes priekšsēdētājs                     (personiskais paraksts)                      R.Eigims                                                             

 

 Protokoliste                                   (personiskais paraksts)                    

E.Fjodorova