Šobrīd Daugavpilī

SĒDES PROTOKOLS

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.12.2018, 11:23

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes sēžu protokoli un ieraksti
Dok. Nr.:
11
Pieņemts:
31.05.2018
Publicēts:
31.05.2018

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ

 

SĒDE SASAUKTA    plkst. 14.00

SĒDI ATKLĀJ           plkst. 14.00

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par apropriācijas palielināšanu.
 2. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu.
 3. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu.
 4. Par atļauju slēgt līgumu.
 5. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.
 6. Par aizņēmuma ņemšanu.
 7. Par atbalstu projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.28, Liepājas ielā 37, Daugavpilī.
 8. Par atbalstu projektam „Ģimenēm draudzīgu aktivitāšu un infrastruktūras attīstība Daugavpils pilsētā” un apropriācijas palielināšanu.
 9. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.
 10. Par sadarbības līguma slēgšanu.
 11. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24. marta lēmumā Nr.124.
 12. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.novemra lēmumā Nr.631.
 13. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.augusta lēmumā Nr.463.
 14. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.472.
 15. Par Daugavpils pilsētas domes Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
 16. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītāja iecelšanu.
 17. Par sakņu dārzu nomas tiesību izbeigšanu.
 18. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai.
 19. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000154537, Zvaigžņu iela 23A, Daugavpils, pārdošanu.
 20. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000040058, Kauņas ielas 62A rajons, Daugavpils, pārdošanu.
 21. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000380021, Ceriņu ielā 70, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
 22. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000081929, “Līksnas ielas 18 rajonā”, Daugavpils, pārdošanu.
 23. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000180017, Lielās ielas 185 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
 24. Par lokālplānojuma „Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000360009, ražošanas objektu apbūves teritorijas izveidei Vaļņu ielas 30 rajonā, Daugavpilī”.

 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Rihards Eigims un Daugavpils

                          pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks I.Prelatovs

 

SĒDĒ PIEDALĀS - 13 Domes deputāti –     A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš,

                                                                        A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina,

                                                                        V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis,

                                                                        I.Prelatovs,  A.Zdanovskis,

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS  - 2 Domes deputāti –  M. Ivanova-Jevsejeva  – iemesls nav zināms

                                                                         H.Soldatjonoka –  atvaļinājumā

                                                                       

 

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:

                                        I.Goldberga, Ž.Kobzeva, R.Golovans, M.Dimitrijeva, E.Upeniece,

                                        E.Ugorinko, J.Oļenovs, D.Krīviņa, A.Kokina, I.Funte, S.Pupiņa,

                                        T.Kraševska, E.Pirogova, S.Trošimovs, I.Šalkovskis  

                                      

                                        J.Stivriņš- Sporta pārvaldes vadītāja amata kandidāts

 

                                      - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki:

                                        E.Kleščinska, J.Šapkova, I.Maksimčika, M.Isupova

 

- plašsaziņas līdzekļu pārstāvji:

                                  L.Kirilova, A.Kaznačejeva, D.Vasiļjevs, A.Fedotovs, I.Soikans

                                 

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības un arhīva pārzine S.Rimicāne

 

Daugavpils pilsētas domes deputāts J.Lāčplēsis lūdz deputātus izskatīt papildjautājumu “Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieka I.Prelatova rīcības likumības izvērtēšanas komisijas izveidošanu un I.Prelatova atkāpšanās no ieņemamā amata pienākumu pildīšanas”

 

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa lūdz deputātus svītrot no domes sēdes darba kārtības 7.jautājumu “Par atbalstu projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.28, Liepājas ielā 37, Daugavpilī”, un 9.jautājumu “Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem””.

 

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte  lūdz deputātus izskatīt papildjautājumu “Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 05000010137,Daugavpilī, Stadiona ielā1, daļas bezatlīdzības lietošanu”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Bērnunama-patversmes „Priedīte” vadītāja Ludmila Smikova lūdz deputātus izskatīt papildjautājumu ”Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Bērnunama – patversmes “Priedīte” nolikumā”.

 

Domes sēdes vadītājs R.Eigims lūdz deputātus balsot par papildjautājumu iekļaušanu darba kārtībā un svītrot no darba kārtības 7. un 9.punktus.

 

 Atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

        

Iekļaut Domes sēdes darba kārtībā trīs papildjautājumus un svītrot no darba kārtības 7. un 9.punktus.

 

Domes sēdes vadītājs R.Eigims lūdz deputātus apstiprināt Domes sēdes darba kārtību ar trīs papildjautājumiem.

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Domes sēdes darba kārtību.

 

 

1.§       (246.)

 

Par apropriācijas palielināšanu

E.Kleščinska, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 13.punktu, kurš nosaka, ja 2018.gada valsts budžeta transfertu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi pārsniedz saistošajos noteikumos plānoto apjomu, tad budžeta izpildītājs izstrādā un iesniedz pieprasījumu par apropriācijas palielināšanu,

saskaņā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda  18.01.2018. finansēšanas līgumu nr. 2018-STP-M06030 un Latvijas Nacionālā kultūras centra 05.02.2018. sadarbības līgumu nr. 1.5-5.4/4  un ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 24.maija sēdes protokolu Nr.11, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 24.maija sēdes protokolu Nr.13, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

  Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes                 (reģ.Nr.90001206849, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī) pamatbudžeta programmai „Kultūras pasākumi” saskaņā ar pielikumu.

 

 Pielikumā:     Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes pamatbudžeta programmas „Kultūras pasākumi” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2018.gadam.

 

2.§       (247.)

 

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu

J.Šapkova, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 13.punktu, kurš nosaka, ja 2018.gada valsts budžeta transfertu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi pārsniedz saistošajos noteikumos plānoto apjomu, tad budžeta izpildītājs izstrādā un iesniedz Domei pieprasījumu par apropriācijas palielināšanu,

saskaņā ar 2018.gada 9.maija projekta finansēšanas līgumu Nr.LKP2018/40 starp Latgales reģiona attīstības aģentūru un Latgales Centrālo bibliotēku,  un ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 24..maija sēdes protokolu Nr.11, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 24.maija sēdes protokolu Nr.13, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav,  Daugavpils pilsētas dome nolemj:

         

 1. Atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Latgales Centrālā bibliotēka”

 (reģ.Nr.90000066637, juridiskā adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils) projektu “Inovatīvo prasmju ABC Latgales novada bibliotekāriem” saskaņā ar 1.pielikumu.

 1. Palielināt apropriāciju  Daugavpils  pilsētas pašvaldības iestādei „ Latgales Centrālā

 bibliotēka” pamatbudžeta programmai „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” saskaņā ar 2.pielikumu.

 

Pielikumā: 1.Projekta “Inovatīvo prasmju ABC Latgales novada bibliotekāriem” apraksts.

2.Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Latgales Centrālā bibliotēka” pamatbudžeta programmas „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” ieņēmumu un izdevumu tāme 2018.gadam.

 

3.§       (248.)

 

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu

I.Maksimčika, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 13.punktu, kurš nosaka, ja 2018.gada valsts budžeta transfertu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi pārsniedz saistošajos noteikumos plānoto apjomu, tad budžeta izpildītājs izstrādā un iesniedz Domei pieprasījumu par apropriācijas palielināšanu,

saskaņā ar Latgales reģiona attīstības aģentūras 2018.gada 27.aprīļa vēstuli Nr.01-04/43  „Par Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programmām reģionos” projektu konkursā „Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales kultūras programma 2018” konkursa rezultātiem,  un ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 24.maija sēdes protokolu Nr.11, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 24.maija sēdes protokolu Nr.13, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav,  Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 1. Atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras

 (reģ.Nr.90010652160, juridiskā adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils) projektu: “Šmakovkas muzejs – Latgales kulinārā mantojuma vēstnesis” sask. ar 1.pielikumu

 1. Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un

informācijas aģentūrai pamatbudžeta programmai „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” saskaņā ar 2.pielikumu.

 

Pielikumā: 1. Projekta “Šmakovkas muzejs – Latgales kulinārā mantojuma vēstnesis” apraksts.

 1. Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras

                      pamatbudžeta programmas „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu

                      finansētie projekti” ieņēmumu un izdevumu tāme 2018.gadam.

 

 

4.§       (249.)

 

Par atļauju slēgt līgumu

M.Isupova, L.Jankovska, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. un 19.apakšpunktu, Daugavpils pilsētas domes rīkotā atklāta konkursa „Iekštelpu apdares atjaunošana Daugavpils pilsētas 26. un 32.pirmsskolas izglītības iestādē”, identifikācijas Nr.DPD 2018/46, rezultātiem, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 24.maija sēdes protokolu Nr.13, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav,  Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atļaut Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei (reģ. Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpils) slēgt Uzņēmuma līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ENERGOBALTIKA” (reģ.Nr.41503028198, juridiskā adrese: Ģimnāzijas iela 5-2,4, Daugavpils) par iekštelpu apdares atjaunošanu Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā, par kopējo summu 289 744,07 EUR (divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit četri euro 07 centi) ar pievienotās vērtības nodokli.
 2. Līguma saistību izpildei finansējumu paredzēt pašvaldības budžetā, ņemot aizņēmumu 2018.gadā.

 

Pielikumā: Uzņēmuma līguma projekts par iekštelpu apdares atjaunošanu Daugavpils pilsētas

                  32.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā.

 

5.§       (250.)

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas

„Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Ž.Kobzeva, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2018.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1  „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam”, Domes 2016.gada 28.janvāra noteikumu Nr.1 “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi”, kas apstiprināti ar Domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.20, 11., 24. un 26.punktu,  ņemot vērā Daugavpils reģionālās biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” (reģ.Nr.40008000615) 2018.gada  2.maija pieteikumu,  Daugavpils pilsētas domes Izglītības un Kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 24.maija sēdes protokolu Nr.11, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 24. maija sēdes protokolu Nr.13, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav,   Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” līdzfinansējumu Daugavpils reģionālai biedrībai “Latvijas Nedzirdīgo savienība” (reģ.Nr.40008000615) 199,65 EUR apmērā (viens simts deviņdesmit deviņi  eiro, 65 centi ) dalības braucienam, lai piedalītos Latvijas Nedzirdīgo savienības amatiermākslas festivālā “Stūru stūriem Tēvu zeme”, Valmierā 2018.gada 2.jūnijā. 
 2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt biedrībai.

 

6.§       (251.)

 

Par aizņēmuma ņemšanu

E.Upeniece, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.1 pantu, likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2018.gada 16.maija sēdes protokolu Nr. 6 atklātā konkursā "Iekštelpu apdares atjaunošana Daugavpils pilsētas 26. un 32.pirmsskolas izglītības iestādē”, identifikācijas Nr.DPD 2018/46, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 24.maija sēdes protokolu Nr.13, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Lūgt Pašvaldību  aizņēmumu  un  galvojumu  kontroles  un pārraudzības padomē

atļauju  ņemt  ilgtermiņa  aizņēmumu  Valsts  kasē  ar  Valsts  kases  noteikto  procentu likmi

289744 EUR (divi  simti  astoņdesmit  deviņi  tūkstoši  septiņi  simti četrdesmit  četri  euro 00 centi) apmērā uz 20 gadiem izglītības iestādes investīciju projektam „Iekštelpu apdares atjaunošana Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādē”.

 1. Aizņēmumu izņemt 2018.gadā.
 2. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2020.gada martu.
 3. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai

nepieciešamos līdzekļus turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos.

 

 

7.§       (252.)

 

Par atbalstu projektam „Ģimenēm draudzīgu aktivitāšu un

 infrastruktūras attīstība Daugavpils pilsētā” un apropriācijas palielināšanu

D.Krīviņa, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 13.punktu, kurš nosaka, ja 2018.gada valsts budžeta transfertu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi pārsniedz saistošajos noteikumos plānoto apjomu, tad budžeta izpildītājs izstrādā un iesniedz Domei pieprasījumu par apropriācijas palielināšanu, apstiprināto projekta iesnieguma veidlapu “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas ietvaros, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018. gada 24. maija sēdes protokolu Nr.13, atklāti balsojot, PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atbalstīt un piedalīties projekta “Ģimenēm draudzīgu aktivitāšu un infrastruktūras attīstība Daugavpils pilsētā” īstenošanā.
 2. Piešķirt līdzekļus no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai” projekta līdzfinansējumam 5 317 EUR (pieci tūkstoši trīs simti septiņpadsmit eiro) un priekšfinansējumam 10 000 EUR (desmit tūkstoši eiro) apmērā projekta aktivitāšu īstenošanai.
 3. Apstiprināt pamatbudžeta programmas “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumus 2018.gadam, saskaņā ar 2.pielikumu.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam I.Prelatovam.

 

Pielikumā: 1. Projekta “Ģimenēm draudzīgu aktivitāšu un infrastruktūras attīstība Daugavpils pilsētā” apraksts;

 1. Programmas “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” ieņēmumu izdevumu tāmes grozījumi 2018.gadam.

 

8.§       (253.)

 

Par sadarbības līguma slēgšanu

D.Krīviņa, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmo un piekto daļu, 61.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumu Nr.645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” 27.3.punktu un Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.novembra lēmumu Nr.658 „Par atbalstu projektam „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta””, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēdes 2018.gada 24.maija sēdes protokolu Nr.13,  atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav,     Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

         Noslēgt sadarbības līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”, reģ. Nr.41503002432, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401.

 

Pielikumā: Sadarbības līguma projekts.

 

 

 

9.§       (254.)

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.marta lēmumā Nr.124

T.Kraševska, L.Jankovska,  I.Prelatovs

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  25.pantu, ievērojot Deleģēšanas līguma

27.pantu sēdes vadītājs R.Eigims lūdz izskatīt jautājumu Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam I.Prelatovam un parakstīt pieņemto lēmumu.

 

Sēdes vadītājs R.Eigims nepiedalās lēmuma pieņemšanā saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

 

T.Kraševska lūdz deputātiem svītrot lēmuma projekta 6.punktu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 22.pantu, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes un Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 2015.gada 5.novembrī noslēgtā  deleģēšanas līguma Nr.D-2015/539 “Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu” (turpmāk – deleģēšanas līgums) izpildi, atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav,  Daugavpils pilsētas dome nolemj:

                                       

Izdarīt ar Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.marta lēmumu Nr.124 “Par Daugavpils pilsētas domes Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā Daugavpils pilsētas domes Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikumā Nr.5 (turpmāk – Nolikums) šādus grozījumus:

 1. papildināt 4.3. apakšpunktu aiz vārda “pasākums” ar vārdiem “vai Kultūras

 ministrijas”.

 1. papildināt 4.4. apakšpunktu aiz vārdiem “Izglītības un zinātnes ministrijas” ar

vārdiem  “vai Kultūras ministrijas”.

 1. izteikt 4.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.5. komisijas sekretārs, kuru ievēl balstiesīgie komisijas locekļi no sava vidus ar vienkāršu balsu vairākumu.”.

 1. svītrot 5.2. apakšpunktu.
 2. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Komisijas priekšsēdētājs un komisijas priekšsēdētāja vietnieks ir Domes deleģēti pārstāvji.”.

10.§     (255.)

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.novembra lēmumā Nr.631

T.Kraševska, I.Prelatovs

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  25.pantu, ievērojot Deleģēšanas līguma

27.pantu sēdes vadītājs R.Eigims lūdz izskatīt jautājumu Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietniekam I.Prelatovam un parakstīt pieņemto lēmumu.

 

Sēdes vadītājs R.Eigims nepiedalās lēmuma pieņemšanā saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

T.Kraševska lūdz deputātiem papildināt lēmuma projekta skaidrojošo daļu ar teikumu: “Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2018.gada 30.maija vēstuli Nr.39-2-60/7334 “Par izmaiņām projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā”.

 Papildināt lēmuma projektu ar grozījumiem 1.1.3.1. apakšpunktā:”aizstāt 1.1.3.1.apakšpunktā vārdus “vecākā eksperte Agnese Rūsiņa” ar vārdiem “vecākais  eksperts Mikus Spalviņš” un vārdus “vecākā eksperte Evelīna Brikmane”  ar vārdiem “vadošā eksperte Kristīne Šmite”.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) un Finanšu ministrijas 2015.gada 5.novembrī noslēgtā  deleģēšanas līguma Nr.D-2015/539 “Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu” (turpmāk - deleģēšanas līgums) 14.punktu, Domes Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikuma (apstiprināts ar Domes 2016.gada 24.marta lēmumu Nr.124) 7.punktu, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2018.gada 30.maija vēstuli Nr.39-2-60/7334 “Par izmaiņām projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā”, atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav,  Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

            Izdarīt Domes 2016.gada 24.novembra lēmumā Nr.631 „Par Daugavpils pilsētas domes Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu” šādus grozījumus:

 1. aizstāt 1.1.3.1.apakšpunktā vārdus “vecākā eksperte Agnese Rūsiņa” ar vārdiem

“vecākais  eksperts Mikus Spalviņš” un vārdus “vecākā eksperte Evelīna Brikmane”  ar vārdiem “vadošā eksperte Kristīne Šmite”;

 1. svītrot 1.2.2. apakšpunktu;
 2. papildināt ar 1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.3. komisijas sekretāru ievēl balstiesīgie komisijas locekļi no sava vidus ar vienkāršu balsu vairākumu.”.

 

11.§     (256.)

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 24. augusta lēmumā Nr.463

T.Kraševska, I.Prelatovs

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  25.pantu, ievērojot Deleģēšanas līguma

27.pantu sēdes vadītājs R.Eigims lūdz izskatīt jautājumu Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam I.Prelatovam un parakstīt pieņemto lēmumu.

 

Sēdes vadītājs R.Eigims nepiedalās lēmuma pieņemšanā saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) un Finanšu ministrijas 2015.gada 5.novembrī noslēgtā  deleģēšanas līguma Nr.D-2015/539 “Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu” (turpmāk – deleģēšanas līgums) 14.punktu, Domes Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikuma (apstiprināts ar Domes 2016.gada 24.marta lēmumu Nr.124) 7.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav,  Daugavpils pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Domes 2017.gada 24.augusta lēmumā Nr.463 „Par Daugavpils pilsētas domes Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu” šādus grozījumus:

 1. svītrot 2.2. apakšpunktu;
 2. papildināt ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3. komisijas sekretāru ievēl balstiesīgie komisijas locekļi no sava vidus ar vienkāršu balsu vairākumu.”.

 

12.§     (257.)

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24. septembra lēmumā Nr.472

T.Kraševska, I.Prelatovs

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  25.pantu, ievērojot Deleģēšanas līguma

27.pantu sēdes vadītājs R.Eigims lūdz izskatīt jautājumu Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam I.Prelatovam un parakstīt pieņemto lēmumu.

 

Sēdes vadītājs R.Eigims nepiedalās lēmuma pieņemšanā saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) un Finanšu ministrijas 2015.gada 5.novembrī noslēgtā  deleģēšanas līguma Nr.D-2015/539 “Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu” (turpmāk – deleģēšanas līgums) 14.punktu, Domes Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikuma (apstiprināts ar Domes 2016.gada 24.marta lēmumu Nr.124) 7.punktu, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 2018.gada 11.aprīļa vēstuli Nr.4.2-2/3295 “Par jaunu pārstāvju iekļaušanu integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju sastāvā 3.3.1.SAM un 5.6.2.SAM ietvaros”, atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

            Izdarīt Domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.472 „Par Daugavpils pilsētas domes Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu” šādus grozījumus:

 1. papildināt 1.1.3.2. apakšpunktu aiz vārdiem “vecākā eksperte Liene Dorbe” ar vārdiem

 “vai Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte Dana Šķērstena”;

 1. svītrot 1.2.2. apakšpunktu;
 2. papildināt ar 1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.3. komisijas sekretāru ievēl balstiesīgie komisijas locekļi no sava vidus ar vienkāršu balsu vairākumu.”

 1. papildināt 2.1.3.2. apakšpunktu aiz vārdiem “vecākā eksperte Liene Dorbe” ar vārdiem

 “vai Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte Dana Šķērstena”;

 1. svītrot 2.2.2. apakšpunktu;
 2. papildināt ar 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.3. komisijas sekretāru ievēl balstiesīgie komisijas locekļi no sava vidus ar vienkāršu balsu vairākumu.”

 

13.§     (258.)

 

Par Daugavpils pilsētas domes Eiropas Savienības fondu projektu

iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu

T.Kraševska, I.Prelatovs

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  25.pantu, ievērojot Deleģēšanas līguma

27.pantu sēdes vadītājs R.Eigims lūdz izskatīt jautājumu Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam I.Prelatovam un parakstīt pieņemto lēmumu.

 

Sēdes vadītājs R.Eigims nepiedalās lēmuma pieņemšanā saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) un Finanšu ministrijas 2015.gada 5.novembrī noslēgtā  deleģēšanas līguma Nr.D-2015/539 “Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu” 14.punktu, Domes Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikuma (apstiprināts ar Domes 2016.gada 24.marta lēmumu Nr.124) 7.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Domes Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija) darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās atlases kārtas ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai šādā sastāvā:

 1. ar balsstiesībām:
 • komisijas priekšsēdētājs – Domes vecākā referente Tatjana Kraševska;
 • komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Domes Finanšu nodaļas vadītājas vietniece, Budžeta daļas vadītāja Līga Bebriša;
 • komisijas loceklis – Domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas ekonomiste Rita Livčāne;
 1. bez balsstiesībām:
  • eksperts - Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas vadītājas p.i. Mihails Artjušins;
  • eksperts - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” ceļu būvinženieris Dmitrijs Dubins;
 2. komisijas sekretāru ievēl balstiesīgie komisijas locekļi no sava vidus ar vienkāršu

     balsu vairākumu.

 

14.§     (259.)

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītāja iecelšanu

A.Kokina, A.Broks, V.Kononovs, A.Elksniņš, L.Jankovska, J.Lāčplesis, A.Zdanovskis, R.Eigims

 

A.Elksniņš jautā , vai amata kandidātam ir augstākā izglītība?

 

J.Lačplēsis skaidro, ka J.Stivriņš ir beidzis Daugavpils augstāko aviācijas inženieru karaskolu.

 

V.Kononovs lūdz pastāstīt, kādas prioritātes ir iekļautas sporta attīstības programmā?

J.Stivriņš stāsta savu redzējumu.

 

LJankovska jautā, kāds būs pirmais uzdevums stājoties amatā, ko vajadzēs mainīt, pilnveidot, uzlabot?

 

J.Stivriņš atbild, ka sākumā ir jāiepazīstas ar personālu un infrastruktūru, lai varētu pieņemt turpmākos lēmumus sporta nozares attīstībai  Daugavpilī.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – 1 (V.Kononovs), ATTURAS – 3 (A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Lavrenovs ), Daugavpils pilsētas dome nolemj :

 

         Iecelt Juri Stivriņu par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītāju. Noslēgt darba līgumu ar J.Stivriņu pēc viņa dienesta attiecību izbeigšanas ar LR Valsts robežsardzi, darba algu noteikt 1365.00 EUR apmērā.

 

 

15.§     (260.)

 

Par sakņu dārzu nomas tiesību izbeigšanu

I.Funte, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, izskatot privātpersonu iesniegumus par atteikšanos no zemes nomas tiesībām, kā arī ņemot vērā nomas līgumu darbības termiņu izbeigšanos un to, ka zemes lietotāji miruši, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atzīt par spēku zaudējušiem šādus Daugavpils pilsētas domes lēmumu apakšpunktus:

1.1.  2017.gada 12.oktobra lēmuma Nr.585  1.8.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. (adrese), zemes platībā 580m2, kadastra Nr.0500 031 0203, Križu rajonā;

1.2. 2015.gada 28.maija lēmuma Nr.244  1.3.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. (adrese), zemes platībā 250m2, kadastra Nr.0500 002 1202,Gajoka rajonā;

1.3. 2015.gada 28.maija lēmuma Nr.244  1.19.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. (adrese), zemes platībā 240m2, kadastra Nr.0500 002 1202, Gajoka rajonā;

1.4. 2016.gada 26.maija lēmuma Nr.275 1.17.apakšpunktu:  (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. (adrese), zemes platībā 307m2, kadastra Nr.0500 031 4202, Križu rajonā;

 1.5. 2013.gada 28.novembra lēmuma Nr.582 1.13.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. (adrese), zemes platībā 100m2, kadastra Nr.0500 002 1202, Gajoka rajonā;

1.6. 2012.gada 8.novembra lēmuma Nr.483  1.5. apakšpunktu: (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. (adrese), zemes platībā 286m2, Gajoka rajonā;

1.7. 2005.gada 27.janvāra lēmuma Nr.71 4.16.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. (adrese), zemes platībā 300m2, Čerepovas rajonā;

1.8. 2011.gada 28.oktobra lēmuma Nr.483  1.2.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. (adrese), zemes platībā 160m2, kadastra Nr.0500 015 0524, Aiviekstes ielas 19A rajonā;

1.9. 2014.gada 27.novembra lēmuma Nr.580  1.8.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. (adrese), zemes platībā 250m2, kadastra Nr.0500 020 0802, Ruģeļu rajonā;

1.10. 2009.gada 12.marta lēmuma Nr.145  2.3.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. (adrese), zemes platībā 684m2, Cēsu ielas rajonā;

1.11. 2006.gada 9.novembra lēmuma Nr.1054 1.13.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. (adrese), zemes platībā 435m2, Čerepovas rajonā (miris).

 

16.§     (261.)

 

Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai

I.Funte, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un izskatot privātpersonu iesniegumus ar lūgumu piešķirt zemes nomas tiesības sakņu dārzu ierīkošanai, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Līdz zemes reformas pabeigšanai iznomāt privātpersonām īstermiņa nomā zemes gabalus sakņu dārzu vajadzībām:

1.1. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. (adrese), zemes platībā 515m2, kadastra apz.0500 019 1801, Čerepovas rajonā;

1.2. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. (adrese), zemes platībā 580m2, kadastra Nr.0500 031 0203, Križu rajonā;

1.3. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. (adrese), zemes platībā 250m2, kadastra Nr.0500 002 1202,Gajoka rajonā;

1.4. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. (adrese), zemes platībā 240m2, kadastra Nr.0500 002 1202, Gajoka rajonā;

1.5. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. (adrese), zemes platībā 100m2, kadastra Nr.0500 002 1202, Gajoka rajonā;

1.6. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. (adrese), zemes platībā 260m2, kadastra Nr.0500 031 0203, Križu rajonā;

1.7. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. (adrese), zemes platībā 363m2, kadastra apz.0500 031 4202, Križu rajonā;

1.8. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. (adrese), zemes platībā 362m2, kadastra apz.0500 031 4202, Križu rajonā;

1.9. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. (adrese), zemes platībā 326m2, kadastra apz.0500 031 4202, Križu rajonā;

1.10. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. (adrese), zemes platībā 240 m2, kadastra apz.0500 020 0903,  Čerepovas rajonā;

1.11. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. (adrese), zemes platībā 340m2, kadastra apz.0500 031 0203, Križu rajonā;

1.12. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. (adrese), zemes platībā 94m2, kadastra apz.0500 031 4202, Križu rajonā;

1.13. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. (adrese), zemes platībā 114 m2, kadastra apz.0500 020 0903,  Čerepovas rajonā;

1.14. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. (adrese), zemes platībā 200 m2, kadastra apz.0500 020 0903,  Čerepovas rajonā;

1.15. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. (adrese), zemes platībā 230 m2, kadastra apz.0500 002 1202,  Gajoka rajonā;

1.16. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. (adrese), zemes platībā 160 m2, kadastra apz.0500 015 0524,  Aiviekstes ielas 19A rajonā;

1.17. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. (adrese), zemes platībā 250m2, kadastra Nr.0500 020 0802, Ruģeļu rajonā;

  1.18. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. (adrese), zemes platībā 324 m2, kadastra apz.0500 037 0079 (kadastra Nr.0500 037 0321), Cēsu ielas  rajonā;

  1.19. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. (adrese), zemes platībā 684 m2, kadastra apz.0500 037 0079 (kadastra Nr.0500 037 0321)  Cēsu ielas rajonā;

   1.20. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. (adrese), zemes platībā 286 m2, kadastra apz.0500 034 0106,  Vecās Forštadtes rajonā.

 1. Noteikt, ka sakņu dārzu lietotājiem mēneša laikā jānoslēdz īstermiņa zemes nomas līgums Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentā.
 2. Noteikt, ka gadījumā, ja zeme tiks atgriezta bijušajiem zemes īpašniekiem vai tā būs nepieciešama pašvaldības vajadzībām, nomas līgumi tiek izbeigti un personu veiktie materiālie ieguldījumi netiek kompensēti.
 3. Noteikt, ka uz zemesgabaliem, kas iznomāti sakņu dārziem, aizliegta ilggadīgo augu stādīšana, ēku un būvju būvniecība.
 4. Noteikt, ka, lai atteiktos no zemes gabala nomas, privātpersonas iesniedz iesniegumu Daugavpils pilsētas Īpašuma pārvaldīšanas departamentā. Gadījumos, kad atteikums netiek iesniegts, zemes nomas tiesības tiek pagarinātas vēl uz vienu gadu.

 

 

17.§     (262.)

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000154537,

 Zvaigžņu iela 23A, Daugavpils, pārdošanu

I.Funte, R.Eigims

      

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, 44.1panta pirmo, otro un piekto daļu, Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000423652 un Nr.100000296483, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 22.marta lēmuma Nr.132 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.1.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2018.gada 21.maija sēdes protokolu Nr.5 (4.punkts), atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 724 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000154537, Zvaigžņu iela 23A, Daugavpils (turpmāk – Zemesgabals), nosacīto cenu          1950 EUR (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit eiro).
 2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošo ēku, kadastra Nr.05005154513 (zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000296483), kopīpašniekiem, turpmāk - Pircēji, proporcionāli viņu īpašumā esošajām kopīpašuma domājamām daļām:
 3. Pircējiem, pērkot Zemesgabalu uz nomaksu:

     3.1. jāsamaksā avanss 10% (desmit procenti) apmērā no pirkuma maksas;

     3.2. par atlikto maksājumu jāmaksā - 6% (seši procenti) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu;

     3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem;

     3.4. ja Pircēji samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējiem nav jāmaksā;

     3.5. bez Daugavpils pilsētas pašvaldības atļaujas atsavināmo Zemesgabalu nedalīt, neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām;

     3.6. zemes nomas maksu par Zemesgabala lietošanu jāmaksā līdz Pircēju īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā;

     3.7. īpašuma tiesības uz atsavināmo Zemesgabalu var reģistrēt zemesgrāmatā, nostiprinot ķīlas tiesības uz Zemesgabalu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma maksas nesamaksātās summas apmērā. 

 1. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējiem atsavināšanas paziņojumus.
 2. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Zemesgabalu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetā.
 3. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai:

     6.1. pēc Pircēju zemes nomas tiesību uz atsavināmo Zemesgabalu izbeigšanas (īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances Zemesgabalu;

     6.2. kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu ar nodošanas-pieņemšanas aktu Pircējiem.

 

18.§     (263.)

 

Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000040058,

Kauņas ielas 62A rajons, Daugavpils, pārdošanu

I.Funte, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 9.panta otro daļu, 14.panta otro un trešo daļu, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 22.marta lēmuma Nr.132 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.9.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Domes 2017.gada 28.septembra lēmumu Nr.547 “Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai”, Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2018.gada 21.maija sēdes protokolu Nr.5 (1.punkts), atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. 1. Apstiprināt atsavināmās zemes vienības – zemes starpgabala 35 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 05000040058 (kadastra Nr.05000040060), Kauņas ielas 62A rajonā, Daugavpilī (turpmāk Zemesgabals), nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu 390 EUR (trīs simti deviņdesmit eiro) apmērā.
 2. Pircējam līdz līguma noslēgšanai (vai izsoles rīkošanas gadījumā divu nedēļu laikā kopš izsoles dienas) jāsamaksā avanss 10% (desmit procenti) apmērā no pirkuma maksas, galīgo norēķinu var veikt viena gada laikā kopš līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu jāmaksā - 6% (seši procenti) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.
 3. Noteikt, ka gadījumā, ja: