Šobrīd Daugavpilī

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.12.2018, 11:23

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes sēžu protokoli un ieraksti
Dok. Nr.:
12
Pieņemts:
07.06.2018
Publicēts:
07.06.2018

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ

 

SĒDE SASAUKTA    plkst. 13.30

SĒDI ATKLĀJ           plkst. 13.30

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par atbalstu projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.28, Liepājas ielā 37, Daugavpilī.
 2. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.
 3. Par projektētās būves Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
 4. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 31.maija lēmumā Nr.270.

 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Rihards Eigims

                         

SĒDĒ PIEDALĀS - 14 Domes deputāti –     A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš,

                                                                        A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina,

                                                                        V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis,

                                                                        I.Prelatovs, H.Soldatjonoka,  A.Zdanovskis,

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS  - 1 Domes deputāte –  M. Ivanova-Jevsejeva  – iemesls nav zināms

                                                                                                                                                 

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:

                                        I.Goldberga, Ž.Kobzeva, R.Golovans, D.Krīviņa, D.Dimitrijeva,

                                        J.Oļenovs, A.Nikolajevs, E.Piragova I.Šalkovskis, A.Jemeļjanovs

                                     

                                      - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki:

                                        E.Kleščinska, M.Isupova

- plašsaziņas līdzekļu pārstāvji:

                                  L.Kirilova, A.Kaznačejeva, P.Gallers, Z.Pettere, M.Tereškovs   

                          

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības un arhīva pārzine S.Rimicāne

 

 

1.§       (271.)

 

Par atbalstu projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils

pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.28, Liepājas ielā 37, Daugavpilī

D.Krīviņa, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam Investīciju un Rīcības plānu, Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi”, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēdes 2018.gada 24.maija sēdes protokolu Nr.13, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav,   Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atbalstīt projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.28, Liepājas ielā 37, Daugavpilī” pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.
 2. Nodrošināt līdzfinansējumu un priekšfinansējumu projekta īstenošanai, saskaņā ar projekta īstenošanas nosacījumiem, no pašvaldības budžeta līdzekļiem vai aizņemtajiem līdzekļiem.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam I.Prelatovam.

 

Pielikumā: Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas

                   izglītības iestādē Nr.28, Liepājas ielā 37, Daugavpilī” apraksts.

 

2.§       (272.)

 

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas

 „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

D.Krīviņa, L.Jankovska, R.Eigims

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmo un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 7.punktu, saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas 2018.gada 1.marta sēdes protokolu Nr.4, kā arī saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas 2018.gada 7.jūnija sēdes protokolu Nr.9, Finanšu komitejas 2018.gada 24.maija sēdes protokolu Nr.13, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 1. Piešķirt līdzekļus  no  pamatbudžeta  programmas  „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” 78 596 EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit seši eiro) papildus būvdarbiem Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja un Daugavpils 3.vidusskolas infrastruktūras modernizācijai.
 2. Apstiprināt pamatbudžeta programmas (iestādes/pasākuma) ieņēmumu un izdevumu tāmi 2018.gadam, saskaņā ar pielikumu.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmas „Eiropas Savienības un citu

                  finanšu instrumentu finansētie projekti” ieņēmumu un izdevumu tāme

                  2018.gadam.

 

3.§       (273.)

 

Par projektētās būves Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī,

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

A.Nikolajevs, V.Kononovs, L.Jankovska, A.Elksniņš, A.Zdanovskis, J.Lāčplēsis, R.Eigims

 

Sēžu zālē plkst.13.34 ierodas deputāts A Elksniņš.

 

V.Kononovs jautā, vai uzņēmējs ir uzrādījis investīciju plānu?

L.Jankovska jautā, vai obligāti ir jābūt iesniegtam dokumenta orģinālam?

M.Dimitrijeva skaidro, ka uzņēmējs atbilstoši izsoles noteikumiem ir iesniedzis investīciju plāna apliecinātu kopiju.

A.Elksniņš jautā, vai izsoles komisija ir pārbaudījusi, vai ofšors ir reģistrēts Latvijā?

M.Dimitrijeva skaidro, ka saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes pieņemto  izsoles nolikumu,  izsoles komisijas kompetencē nav  ofšoru izcelsmes pārbaude.

L.Jankovska jautā, kādi ir pašvaldības riski noslēdzot līgumu ar šo uzņēmēju?

D.Krīviņa atbild, ja netiks pildīti līguma nosacījumi, tad tiks rīkota cita izsole.

 

Deputāti- A.Elksniņš, A.Gržibovskis, V.Kononovs, M.Lavrenovs nepiedalās balsojumā.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 47. un 48.punktu, Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2018.gada 8.februāra lēmumu Nr.32 “Par nomas tiesību izsoli”, 2018.gada 20.marta nomas tiesību izsoles protokolu Nr.1, un ņemot vērā to, ka SIA “Norddeck Manufacturing” kā vienīgais pretendents nomas tiesību izsoles rezultātā ieguva tiesības nomāt projektēto rūpnieciskās ražošanas ēku Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī, atklāti balsojot: PAR – 9 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – 1 (L.Jankovska), Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Apstiprināt projektētās rūpnieciskās ražošanas ēkas ar kopējo platību 3082 m2, kas tiks uzbūvēta uz Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala ar kadastra Nr.0500 007 1505 Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī, 2018.gada 20.marta nomas tiesību izsoles rezultātus.
 2. Noslēgt projektētās rūpnieciskās ražošanas ēkas ar kopējo platību 3082 m2 Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī, nomas līgumu ar SIA “Norddeck Manufacturing”, reģ.Nr.41503081004, juridiskā adrese: Višķu iela 19, Daugavpils, LV-5410, par nomas maksu 4623,00 EUR (četri tūkstoši seši simti divdesmit trīs eiro un 00 centi) mēnesī.

 

 

 

4.§       (274.) 

 

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 31.maija lēmumā Nr.270

J.Lāčplēsis, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, ņemot vērā politiskās partijas „Mūsu partija” 2018.gada 1.jūnija protokola Nr.7 izrakstu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Izdarīt grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 31.maija lēmumā Nr.270 „Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieka I.Prelatova rīcības likumības izvērtēšanas komisijas izveidošanu un I.Prelatova atkāpšanās no ieņemamā amata pienākumu pildīšanas”, papildinot 1.punktu ar skaitli un vārdiem „3. Līvija Jankovska”.

 

 

Sēdi slēdz plkst.14.02

 

Sēdes vadītājs,                                                                                                     

Domes priekšsēdētājs           (personiskais paraksts)                               R.Eigims                                                             

 

Protokoliste                        (personiskais paraksts)                                 

S.Rimicāne