Šobrīd Daugavpilī

SĒDES PROTOKOLS

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.12.2018, 11:23

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes sēžu protokoli un ieraksti
Dok. Nr.:
14
Pieņemts:
28.06.2018
Publicēts:
28.06.2018

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ

 

SĒDE SASAUKTA    plkst. 10.00

SĒDI ATKLĀJ           plkst. 10.17

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.
 2. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības aģentūras „Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra” 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 3. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.
 4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.
 5. Par apropriācijas pārdali.
 6. Par apropriācijas palielināšanu.
 7. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 „Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātām personām”.
 8. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes Transporta komisijas nolikumā.
 9. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.
 10. Par grozījumiem budžeta programmā „Investīciju projekti izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)”.
 11. Par Ētikas komisijas izveidošanu.
 12. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
 13. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija saistošajos noteikumos Nr.25 „Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistiem”.
 14. Par zemes nomas izsoli bez apbūves tiesības.
 15. Par zemes nomas izsoli bez apbūves tiesības.
 16. Par zemes nomas izsoli bez apbūves tiesības.
 17. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000011502, daļas 600 m² platībā nomas tiesību izsoli.
 18. Par nekustamā īpašuma Nikolaja ielā 9, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Atmiņu lāde”.
 19. Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
 20. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
 21. Par nekustamā īpašuma Marijas ielā 1E, Daugavpilī, nodošanu – pieņemšanu.
 22. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000172807, daļas nomas tiesību izsoli.
 23. Par nekustamā īpašuma, kadastra numurs 05000112102, Daugavpils, „Cietokšņa valnis”, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „SIKSPĀRŅI”
 24. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.
 25. Par dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 53, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.32 pārdošanu.
 26. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000010109, Stadiona ielā 22, 1, Daugavpilī, pārdošanu.
 27. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101483, Balvu ielā 1C k-10-392, Daugavpilī, pārdošanu.
 28. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101701, Balvu ielā 1C k-20-697, Daugavpilī, pārdošanu.
 29. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080055, Ezeru ielā 63B, Daugavpilī, pārdošanu.
 30. Par zemes vienības Naujenes ielas 19A rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Rihards Eigims

                          

SĒDĒ PIEDALĀS - 11 Domes deputāti –     A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš,

                                                                        A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs,

                                                                        J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka

                                                                        A.Zdanovskis,

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS  - 4 Domes deputāti –  M. Ivanova-Jevsejeva  – iemesls nav zināms,

                                                                          L.Jankovska – komandējumā

                                                                          I.Kokina – komandējumā

                                                                          M.Lavrenovs – iemesls nav zināms

 

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:

                                        I.Goldberga, Ž.Kobzeva, S.Krapivina, D.Dimitrijeva, E.Upeniece,

                                        E.Ugorinko, I.Limbēna, A.Kokina, I.Funte, K.Rasis, E.Pirogova

 

                                      - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki:

                                        I.Maksimčika, R.Ģiptere, N.Jakubovska, I.Lagodskis, L.Žuromska,

                                        L.Smikova, A.Pudāns

                              

                                        AS “Daugavpils satiksme” valdes loceklis R.Savickis

 

- plašsaziņas līdzekļu pārstāvji:

                                  L.Kirilova, A.Kaznačejeva, P.Gallers, S.Smagare, S.Kuzņecovs,

                                  M.Rižkovs

 

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības un arhīva pārzine S.Rimicāne

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs Aivars Pudāns lūdz deputātus izskatīt papildjautājumu “Par apropriācijas pārdali”.

 

Daugavpils pilsētas domes Personāla speciāliste A.Kokina lūdz deputātus izskatīt papildjautājumu “Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 6.februāra lēmumā Nr.62 “Par vēlēšanu iecirkņiem Daugavpils pilsētas teritorijā””.

 

Daugavpils pilsētas domes Bērnunama - patversmes “Priedīte” vadītāja L.Smikova lūdz deputātus izskatīt papildjautājumu “Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Bērnunama- patversmes “Priedīte” nolikumā”.

 

AS “Daugavpils satiksme” valdes loceklis R.Savickis lūdz deputātus izskatīt divus papildjautājumus:

 • “Par galvojumu akciju sabiedrībai “Daugavpils satiksme””.
 • “Par sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifiem”.

 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece lūdz deputātus izskatīt divus papildjautājumus:

 • “Par pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde” nododamo ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu un saistību saraksta apstiprināšanu”.
 • “Par aizņēmuma ņemšanu”.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Novadpētniecības un mākslas muzejs vadītāja Ruta Ģiptere lūdz deputātus svītrot no darba kārtības 1. jautājumu “Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem””.

 

 Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītāja vietniece M.Dimitrijeva lūdz deputātus izskatīt papildjautājumu “Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu”.

 

Domes sēdes vadītājs R.Eigims lūdz deputātus balsot par papildjautājumu iekļaušanu darba kārtībā:

 • “Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 6.februāra lēmumā Nr.62 “Par vēlēšanu iecirkņiem Daugavpils pilsētas teritorijā””.

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, R.Joksts, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: jautājumu iekļaut darba kārtībā.

Balsojumā nepiedalās trīs domes deputāti: A.Elksniņš, A.Gržibovskis, V.Kononovs.

 

 • “Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Bērnunama- patversmes “Priedīte” nolikumā”.

 

Atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: jautājumu iekļaut darba kārtībā.

 

 • “Par pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde” nododamo ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu un saistību saraksta apstiprināšanu”.

 

Atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: jautājumu iekļaut darba kārtībā.

 

 • “Par aizņēmuma ņemšanu”.

 

Atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: jautājumu iekļaut darba kārtībā.

 

 • “Par apropriācijas pārdali”.

 

Atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: jautājumu iekļaut darba kārtībā.

 

 • “Par galvojumu akciju sabiedrībai “Daugavpils satiksme””.

 

Atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: jautājumu iekļaut darba kārtībā.

 

 • “Par sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifiem”.

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, R.Joksts, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – 3 (.Elksniņš, A.Gržibovskis, V.Kononovs), Daugavpils pilsētas dome nolemj: jautājumu iekļaut darba kārtībā.

 

 • “Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu”.

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, R.Joksts, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – 3, (.Elksniņš, A.Gržibovskis, V.Kononovs) ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: jautājumu iekļaut darba kārtībā.

 

Domes sēdes vadītājs R.Eigims lūdz deputātus apstiprināt Domes sēdes darba kārtību ar 7 papildjautājumiem un  svītrot darba kārtības 1.jautājumu.

 

Atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Domes sēdes darba kārtību.

 

1.§       (302.)

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības aģentūras „Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra” 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

I.Maksimčika, R.Eigims

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļās 2.punktu, Publisko aģentūru likuma 27.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumu Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras komitejas 2018.gada 21.jūnija sēdes protokolu Nr.13 un Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 21.jūnija sēdes protokolu Nr.16, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības aģentūras “Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra” (turpmāk – Aģentūra) 2017.gada publisko pārskatu.

Pielikumā: Aģentūras 2017.gada publiskais pārskats.

 

 

2.§       (303.)

 

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas

 „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

E.Upeniece, R.Eigims

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 7.punktu, ņemot vērā 2018.gada 14.maija Daugavpils Svētā Pētera ķēdes Romas katoļu draudzes iesniegumu Nr.20 par kolonādes atjaunošanu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 21.jūnija sēdes protokolu Nr.16, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” 2 256 EUR (divi tūkstoši divi simti piecdesmit seši eiro ) Daugavpils Svētā Pētera ķēdes Romas katoļu draudzei (reģ.Nr.90000217544, juridiskā adrese: Rīgas iela 39, Daugavpils, LV-5401) kolonādes vienas puses atjaunošanai.
 2. Apstiprināt pamatbudžeta programmas (iestādes/pasākuma) ieņēmumu un izdevumu tāmi 2018.gadam, saskaņā ar pielikumu.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes budžeta  programmas “Sakrālā mantojuma saglabāšana” ieņēmumu un izdevumu tāme 2018.gadam.

 

 

3.§       (304.)

 

Par pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde” nododamo ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu un saistību saraksta apstiprināšanu

E.Upeniece, R.Eigims 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 8.marta lēmumu Nr.78 „Par Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta likvidāciju, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” un Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas izveidošanu”, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 28.jūnija sēdes protokolu Nr.17, atklāti balsojot: PAR – 8 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, R.Joksts, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – 3 (A.Elksniņš, A.Gržibovskis, V.Kononovs) , Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde” (turpmāk – Sporta pārvalde) nododamo ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu un saistību sarakstu.

 

Pielikumā: 2018.gada 30.aprīļa Sporta pārvaldei nododamo ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo

                   līdzekļu un saistību saraksta.

 

4.§       (305 .)

 

Par aizņēmuma ņemsanu

E.Upeniece, R.Eigims 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.1 pantu, likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes veiktā atklātā konkursa „Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana” identifikācijas numurs DPD 2018/13 komisijas 2018.gada 25.aprīļa lēmumu (iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.5) un komisijas 2018.gada 28.maija lēmumu (iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.7), Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 28.jūnija sēdes protokolu Nr.17,  atklāti balsojot: PAR – 8 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, R.Joksts, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – 3 (A.Elksniņš, A.Gržibovskis, V.Kononovs), Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 153380 EUR (viens simts piecdesmit trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit eiro 00 centi) apmērā, uz 5 gadiem investīciju projektu tehniskās dokumentācijas izstrādei pašvaldības iestādēm - „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības vieglatlētikas manēžas ēkā, Valkas ielā 4B, Daugavpilī”, „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē PII Nr.12 - Muzeja ielā 10”, „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē PII Nr.29 - Vienības ielā 38B” un „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības bērnu nama–patversmes “Priedīte” ēkā, Turaidas ielā 36, Daugavpilī”.
 2. Aizņēmumu izņemt 2018.gadā.
 3. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2020.gada martu.
 4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos līdzekļus, turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos.

 

5.§       (306.)

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas

„Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Ž.Kobzeva, R.Eigims

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,    Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2018.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam”, Domes 2016.gada 28.janvāra noteikumu Nr.1 “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi”, kas apstiprināti ar Domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.20 “Par noteikumu apstiprināšanu”,  12., 24., 25. un 26.punktu, ņemot vērā biedrības “Latvijas Laikmetīgās keramikas centrs” (reģ.Nr.40008185036) 2018.gada 5.jūnija pieteikumu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un Kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 21.jūnija sēdes protokolu Nr.13, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 21.jūnija sēdes protokolu Nr.16, atklāti balsojot:        PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” līdzfinansējumu biedrībai “Latvijas Laikmetīgās keramikas centrs” (reģ.Nr.40008185036) 1000,00 EUR (viens tūkstotis eiro) apmērā projekta “Latvijas starptautiskā keramikas biennāle” realizācijai.
 2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt biedrībai.

 

6.§       (307.)

 

Par apropriācijas pārdali

E.Ugarinko, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1„Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 12.punktu, kurš nosaka, ka budžeta izpildītājs var izstrādāt un iesniegt pieprasījumu par  saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu kārtējam gadam apstiprinātās apropriācijas pārdali starp budžeta programmām/apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām – kodu pirmās zīmes ietvaros, ja šīs izmaiņas neierobežo iespēju sasniegt programmās/apakšprogrammās paredzēto uzdevumu izpildi,

ņemot vērā Domes Finanšu komitejas 2018.gada 21.jūnija sēdes protokolu Nr.11, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Veikt apropriācijas pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām Daugavpils pilsētas domei (reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī) pamatbudžeta programmā „Jauniešu vasaras nodarbināšanas pasākumi”.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes  pamatbudžeta programmas  „Jauniešu vasaras

                  nodarbināšanas pasākumi” ieņēmumu un izdevumu tāmes 2018.gadam grozījumi.

 

7.§       (308.)

 

Par apropriācijas palielināšanu

S.Krapivina, R.Eigims

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1„Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 12. un 13.punktu,

ņemot vērā Attīstības komitejas 2018.gada 28.jūnija sēdes protokolu Nr.10, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 21.jūnija sēdes protokolu Nr.16, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas domei (reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils) pamatbudžeta programmai „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” saskaņā ar pielikumu.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes  pamatbudžeta programmas  „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” ieņēmumu un izdevumu tāmes 2018.gadam grozījumi.

 

8.§       (309.)

 

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 „Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātām personām”

N.Jakubovska, R.Eigims

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu un likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 26.panta otro daļu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2018.gada 19.jūnija sēdes protokolu Nr.13, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 21.jūnija sēdes protokolu Nr.16, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 28.jūnija saistošos noteikumus Nr.19 “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām””.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 28.jūnija saistošie noteikumi Nr.19 “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”” un to paskaidrojuma raksts.

 

 

9.§       (310.)

 

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes Transporta komisijas nolikumā

I.Limbēna, R.Eigims

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 61.panta trešo daļu, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Izdarīt ar Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 12.maija lēmumu Nr.128 apstiprinātajā Daugavpils pilsētas domes Transporta komisijas nolikumā grozījumu un papildināt ar 2.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.9. izskatīt iesniegumus un pieņemt lēmumus par bezmaksas atļaujas transportlīdzekļa novietošanai stāvēšanai maksas autostāvvietās izsniegšanu.”.

 

 

10.§     (311.)

 

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

I.Limbēna, R.Eigims

Pamatojoties uz likuma “Par autoceļiem” 6.panta 4.1 daļu, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 28.jūnija saistošos noteikumus Nr.20 “Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu”.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 28.jūnija saistošie noteikumi Nr.20 “Saistošie

                  noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu

                  apsaimniekošanu un lietošanu” un to paskaidrojuma raksts.

 

11.§     (312.)

 

Par grozījumiem budžeta programmā „Investīciju projekti

 (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)”

I.Lagodskis, R.Eigims

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļās 2.punktu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 12.punktu, kurš nosaka, ka budžeta izpildītājs var izstrādāt un iesniegt pieprasījumu par saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu kārtējam gadam apstiprinātās apropriācijas pārdali starp budžeta programmām/apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām – kodu pirmās zīmes ietvaros, ja šīs izmaiņas neierobežo iespēju sasniegt programmās/apakšprogrammās paredzēto uzdevumu izpildi,

ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 21.jūnija sēdes protokolu Nr.16, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Veikt grozījumus Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmā “Investīciju projekti (izņemot ES un citu  finanšu  instrumentu  finansētie  projekti)  saskaņā  ar  pielikumu.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmas “Investīciju projekti

                  (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)  ieņēmumu un

                    izdevumu tāmes grozījumi 2018.gadam.

 

12.§     (313.)

 

Par Ētikas komisijas izveidošanu

A.Broks, A.Gržibovskis, V.Kononovs, A.Elksniņš, J.Lāčplēsis, R.Eigims

Deputāts A.Gržibovskis atsauc savu kandidatūru Ētikas komisijas sastāvā.

 

V.Kononovs jautā, kāpēc Ētikas komisija darbosies bez nolikuma?

 

A.Broks skaidro, kā tiks izskatīti Ētikas komisijas jautājumi un priekšlikumi.

 

A.Elsniņš jautā, vai Ētikas komisijas jautājumi tiks izskatīti balstoties uz domes lēmumu?

 

A.Broks piekrīt, ka lēmuma projekta 2.punkts ir svītrojams.

 

V.Kononovs lūdz ierakstīt protokolā: “Priekšlikums izskatīt J.Lāčplēša kunga paziņojumu, šī gada maija pārraidē Nekā Personīga. Deputāta, uz žurnālistu uzdotajiem jautājumiem: “Vai ir iesaistījies naudas izspiešanas mēģinājumā un iespējamā kukuļošanā?” viņš ir atbildējis: ”Personīgi sev neko neesmu  prasījis”.”

 

J.Lāčplēsis atbild, ka runājis ar uzņēmēju investēt pilsētas attīstībai.

 

A.Broks izsaka priekšlikumu svītrot no komisijas sastāva A.Gržibovski un lēmuma projekta 2.punktu,

 

atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, deputāti nolemj: priekšlikumu pieņemt.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, ņemot vērā ar Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2001.gada 23.augusta lēmumu Nr.708 apstiprinātā Domes amatpersonu un darbinieku ētikas kodeksa 3.nodaļas 1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, R.Joksts, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – 3 (A.Elksniņš, A.Gržibovskis, V.Kononovs),  ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Izveidot Ētikas komisiju šādā sastāvā:

Aivars Zdanovskis

Aivars Broks

Helēna Soldatjonoka.

 

13.§     (314.)

 

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

I.Funte, R.Eigims

Pamatojoties uz likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 7.panta sesto daļu, 9.panta pirmās daļas 4.punktu, 14.panta pirmās daļas 1.punkta "c" apakšpunktu, 14.panta pirmās daļas 6.punktu, 14.panta septīto daļu, 15.pantu,  24.pantu, likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" 5.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Mājokļu komitejas 2018.gada 7.jūnija sēdes protokolu Nr.3,  Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 28.jūnija sēdes protokolu Nr.16, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 28.jūnija saistošos noteikumus Nr.21 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””.

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 28.jūnija saistošie noteikumi Nr.21 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” un to paskaidrojuma raksts.

 

 

 

14.§     (315.)

 

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija saistošajos noteikumos Nr.25 „Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistiem”

I.Funte, R.Eigims

Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta otro un 21.2 panta otro daļu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Mājokļu komitejas 7.jūnija sēdes protokolu Nr.3,  Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 21.jūnija sēdes protokolu Nr.16, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 28.jūnija saistošos noteikumus Nr.22 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija saistošajos noteikumos Nr.25 “Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam””.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 28.jūnija saistošie noteikumi Nr.22 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija saistošajos noteikumos Nr.25 “Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam”” un to paskaidrojuma raksts.

 

15.§     (316.)

 

Par zemes nomas izsoli bez apbūves tiesības

I.Funte, R.Eigims

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 18.punktu, Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2008.gada 10.aprīļa saistošo noteikumu Nr.21 “Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” 4.punktu, ņemot vērā Domes Pilsētbūvniecības un vides komisijas 2018.gada 16.maija sēdes protokola izrakstu Nr.3 (reģ. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentā 06.06.2018. Nr.1742/5.1-1), Domes Finanšu komitejas 2018.gada 21.jūnija sēdes protokolu Nr.16, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Nodot iznomāšanai Daugavpils pilsētas pašvaldības valdījumā esošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000012306, Rīgas ielā, Daugavpilī, daļu 7 m2 platībā (turpmāk-Zemesgabals) bez apbūves tiesības uz 5 gadiem vasaras terases izvietošanai (katra gada laika posmā no 1.maija līdz 31.oktobrim), rīkojot nomas tiesību izsoli.
 2. Apstiprināt Zemesgabala nomas maksas sākumcenu gadā 119,00 EUR (viens simts deviņpadsmit eiro 00 centi).
 3. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesību izsoles noteikumus.
 4. Zemesgabala nomas tiesību izsoli, pamatojoties uz Zemesgabala nomas tiesību izsoles noteikumiem, veikt izsoles komisijai šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: A.Nikolajevs, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta   

                                          Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs

Komisijas priekšsēdētāja  A.Kozinda, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma

vietnieks:                          uzskaites daļas vadītājs

Komisijas locekļi:       A.Eisāne, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta speciāliste neapbūvētas zemes nomas jautājumos

                                          S.Kraine, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta juristes p.i.

                                          I.Ilarionova, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

                                          Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste. 

 1. Izsoles komisijai parakstīt zemesgabala nodošanas pieņemšanas aktu.

 

Pielikumā: Zemesgabala nomas tiesību izsoles noteikumi.

 

16.§     (317.)

 

Par zemes nomas izsoli bez apbūves tiesības

I.Funte, R.Eigims

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 18.punktu, Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2008.gada 10.aprīļa saistošo noteikumu Nr.21 “Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” 4.punktu, ņemot vērā Domes Pilsētbūvniecības un vides komisijas 2018.gada 16.maija sēdes protokola izrakstu Nr.4 (reģ. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentā 06.06.2018. Nr.1741/5.1-1), Domes Finanšu komitejas 2018.gada 21.jūnija sēdes protokolu Nr.16, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Nodot iznomāšanai Daugavpils pilsētas pašvaldības valdījumā esošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000012306, Rīgas ielā, Daugavpilī, daļu 18 m2 platībā (turpmāk-Zemesgabals) bez apbūves tiesības uz 5 gadiem vasaras terases izvietošanai (katra gada laika posmā no 1.maija līdz 31.oktobrim), rīkojot nomas tiesību izsoli.
 2. Apstiprināt Zemesgabala nomas maksas sākumcenu gadā 306,00 EUR (tīs simti seši eiro 00 centi).
 3. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesību izsoles noteikumus.
 4. Zemesgabala nomas tiesību izsoli, pamatojoties uz Zemesgabala nomas tiesību izsoles noteikumiem, veikt izsoles komisijai šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: A.Nikolajevs, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta   

                                          Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs

Komisijas priekšsēdētāja  A.Kozinda, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma

vietnieks:                          uzskaites daļas vadītājs

Komisijas locekļi:      A.Eisāne, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta speciāliste neapbūvētas zemes nomas jautājumos

                                          S.Kraine, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta juristes p.i.                                          I.Ilarionova, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

                                          Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste. 

 1. Izsoles komisijai parakstīt zemesgabala nodošanas pieņemšanas aktu.        

 

Pielikumā: Zemesgabala nomas tiesību izsoles noteikumi.

 

 

 

   17.§  (318.)

 

Par zemes nomas izsoli bez apbūves tiesības

I.Funte, R.Eigims

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 19.punktu, Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2008.gada 10.aprīļa saistošo noteikumu Nr.21 “Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” 4.punktu, ņemot vērā Domes Pilsētbūvniecības un vides komisijas 2018.gada 16.maija sēdes protokola izrakstu Nr.8 (reģ. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentā 06.06.2018. Nr.1740/5.1-1), Domes Finanšu komitejas 2018.gada 21.jūnija sēdes protokolu Nr.16, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Nodot iznomāšanai Daugavpils pilsētas pašvaldības valdījumā esošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000012306, Rīgas ielā, Daugavpilī, daļu 24,5 m2 platībā (turpmāk-Zemesgabals) bez apbūves tiesības uz 5 gadiem vasaras terases izvietošanai (katra gada laika posmā no 1.maija līdz 31.oktobrim), rīkojot nomas tiesību izsoli.
 2. Apstiprināt Zemesgabala nomas maksas sākumcenu gadā 417,00 EUR (četri simti septiņpadsmit eiro 00 centi).
 3. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesību izsoles noteikumus.
 4. Zemesgabala nomas tiesību izsoli, pamatojoties uz Zemesgabala nomas tiesību izsoles noteikumiem, veikt izsoles komisijai šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: A.Nikolajevs, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta   

                                          Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs

Komisijas priekšsēdētāja  A.Kozinda, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma

vietnieks:                          uzskaites daļas vadītājs

Komisijas locekļi:       A.Eisāne, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta speciāliste neapbūvētas zemes nomas jautājumos

                                          S.Kraine, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta juristes p.i.                                          I.Ilarionova, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

                                          Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste. 

 1. Izsoles komisijai parakstīt zemesgabala nodošanas pieņemšanas aktu.

 

Pielikumā: Zemesgabala nomas tiesību izsoles noteikumi.

 

18.§     (319.)

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000011502,

daļas 600 m² platībā nomas tiesību izsoli

I.Funte, R.Eigims

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 18.punktu, Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2008.gada 10.aprīļa saistošo noteikumu Nr.21 “Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” 3.punktu, ņemot vērā Domes Pilsētbūvniecības un vides komisijas 2017. gada 6.decembra sēdes protokola izrakstu Nr.5, Domes Īpašuma komitejas 2018.gada 21.jūnija sēdes protokolu Nr.13, Domes Finanšu komitejas 2018.gada 21.jūnija sēdes protokolu Nr.16, atklāti balsojot:            PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Nodot iznomāšanai, Daugavpils pilsētas pašvaldības valdījumā esošās zemes vienības ar kopējo platību 1620 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000011502, Kandavas iela, Daugavpils, daļu 600 m2 platībā (turpmāk-Zemesgabals), bez apbūves tiesības uz 5 gadiem, publiski pieejamas, bezmaksas autostāvvietas nodrošināšanai, rīkojot zemes nomas tiesību izsoli.
 2. Apstiprināt Zemesgabala nomas maksas sākumcenu 141,00 EUR (viens simts četrdesmit viens eiro 00 centi) gadā.
 3. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesību izsoles noteikumus.
 4. Zemesgabala nomas tiesību izsoli, pamatojoties uz Zemesgabala nomas tiesību izsoles noteikumiem, veikt izsoles komisijai šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: A.Nikolajevs, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta   

                                          Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs

Komisijas priekšsēdētāja  A.Kozinda, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma

vietnieks:                          uzskaites daļas vadītājs

Komisijas locekļi:       A.Eisāne, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta speciāliste neapbūvētas zemes nomas jautājumos

                                          S.Kraine, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta juristes p.i.

                                          I.Ilarionova, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

                                          Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste.

 1. Izsoles komisijai parakstīt zemesgabala nodošanas pieņemšanas aktu.

 

Pielikumā: Zemesgabala nomas tiesību izsoles noteikumi.

 

19.§     (320.)

 

Par nekustamā īpašuma Nikolaja ielā 9, Daugavpilī,

 daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Atmiņu lāde”

I.Funte, R.Eigims

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas ceturto prim punktu, trešo, trešo prim, piekto un sesto daļu, Ministru kabineta 2016.gada 24.augusta rīkojuma Nr.473 “Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Daugavpils pašvaldības īpašumā” 1.2.apakšpunktu, izskatot biedrības “Atmiņu lāde” 2018.gada 29.maija iesniegumu (reģistrēts Daugavpils pilsētas domē, turpmāk – Dome, 29.05.2018. ar Nr.2226/1.2.-6) ar lūgumu nodot bezatlīdzības lietošanā stilizētu vēsturisko tērpu un interjera priekšmetu izstādes izveidošanai neapdzīvojamās telpās Nr.11, 12 (telpas grupas 002 daļa) ar kopējo platību 249 m2 Nikolaja ielā 9, Daugavpilī, ņemot vērā to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 2016.gada 18.marta lēmumu Nr.30.6.-8.2/24260 biedrībai “Atmiņu lāde” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomā – kultūras veicināšana, Domes Īpašuma komitejas 2018.gada 21.jūnija sēdes protokolu Nr.13, Domes Finanšu komitejas 2018.gada 21.jūnija sēdes protokolu Nr.16, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai “Atmiņu lāde”, reģistrācijas Nr.40008233389, juridiskā adrese: Plāteru iela 23, Daugavpils, turpmāk – Biedrība, Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 011 1724, daļu – neapdzīvojamās telpas Nr.11, 12 (telpu grupas 002 daļa) 249 m2 platībā Nikolaja ielā 9, Daugavpilī, būves kadastra apzīmējums 0500 011 1724 001, un zemesgabala 5140 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 011 1724, 2490/48539 domājamo daļu, turpmāk – Īpašums.
 2. Ēkas Nikolaja iela 9, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 011 1724 001, bilances vērtība uz 30.04.2018. sastāda 259 004,00 EUR (divi simti piecdesmit deviņi tūkstoši četri eiro un 00 centi). Zemesgabala Nikolaja ielā 9, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 011 1724, bilances vērtība uz 30.04.2018. sastāda 9 375,00 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit pieci eiro un 00 centi).
 3. Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā līdz 2023.gada 30.jūnijam., bet ne ilgāk kā uz laiku, kamēr Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
 4. Īpašuma bezatlīdzības lietošanas mērķis – biedrības “Atmiņu lāde” darbības nodrošināšana, kas ir saistīta ar kultūru un tradicionālu kultūras vērtības saglabāšanu (stilizētu vēsturisko tērpu un interjera priekšmetu izstādes izveidošanai).
 5. Biedrība ir tiesīga izmantot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu tikai šī lēmuma 4.punktā paredzētajam mērķim, lietot Īpašumu tādējādi, lai nepasliktinātu tā stāvokli, kā arī nodrošinātu Īpašuma uzturēšanu un segtu ar tā uzturēšanu saistītus izdevumus.
 6. Nododamais Īpašums ir apmierinošā tehniskā stāvoklī, ir nepieciešams remonts.
 7. Biedrībai ir pien