Šobrīd Daugavpilī

SĒDES PROTOKOLS

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.12.2018, 11:23

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes sēžu protokoli un ieraksti
Dok. Nr.:
15
Pieņemts:
13.07.2018
Publicēts:
13.07.2018

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ

 

SĒDE SASAUKTA    plkst. 11.00

SĒDI ATKLĀJ           plkst. 11.00

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu.
 2. Par apropriācijas palielināšanu.
 3. Par atbalstu PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”” projektam un apropriācijas palielināšanu.
 4. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā „Izglītības iestāžu, tai skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu investīciju projekti”.
 5. Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu.
 6. Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi.
 7. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes nolikumā.
 8. Par grozījumu Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā.
 9. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam”.
 10. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.
 11. Par atļauju Jurim Stivriņam savienot amatus.
 12. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.
 13. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.
 14. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.marta lēmumā Nr.85 „Par Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra klientu (iemītnieku) uzturēšanas izmaksām”.
 15. Par apropriācijas pārdali.
 16. Par Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.
 17. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”.
 18. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.
 19. Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 91, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.45 nodošanu atsavināšanai.
 20. Par apropriācijas pārdali.
 21. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000312113, 1.Dāliju iela 2, Daugavpils, pārdošanu.
 22. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102414, Balvu ielā 1C k-2-24, Daugavpilī, pārdošanu.
 23. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000301528, Asteru iela 2A, Daugavpils, pārdošanu.
 24. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000220070, Vecpils ielas 43 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu.
 25. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000080064, Sausās ielas 5 rajons, Daugavpils, pirkuma līguma slēgšanu.
 26. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000320010, Azovas ielas 14 rajons, Daugavpils, pirkuma līguma slēgšanu.
 27. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Igors Prelatovs.

                         

SĒDĒ PIEDALĀS - 12 Domes deputāti –     A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis,

                                                                        M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts,

                                                                        V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs,

                                                                        A.Zdanovskis                                                                    

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS  - 3 Domes deputāti –  R.Eigims – atvaļinājumā,

                                                                         I.Kokina – komandējumā,                                                                         

                                                                         H.Soldatjonoka – atvaļinājumā

 

 

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:

                                        T.Dubina, Ž.Kobzeva, I.Limbēna, D.Dimitrijeva, L.Bebriša, I.Funte,

                                        V.Ruskulis, I.Šalkovskis, E.Pirogova

 

                                      - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki:

                                         R.Osmane, E.Kleščinska, S.Zelča, M.Grigorjeva, N.Jakubovska,

                                         L.Žuromska, J.Kudiņa, J.Ostrovskis, J.Stivriņš, I.Samule, V.Ivanovs,

                                         A.Pudāns

 

- plašsaziņas līdzekļu pārstāvji:

                                  A.Kaznačejeva, P.Gallers.

                                 

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības un arhīva pārzine S.Rimicāne

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs Aivars Pudāns lūdz deputātus izskatīt papildjautājumu “Par atļauju slēgt līgumu un finansējuma piešķiršanu”.

 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītājas vietniece Līga Bebriša lūdz deputātus iekļaut darba kārtībā trīs papildjautājumus:

“Par aizņēmuma ņemšanu”,

“Par aizņēmuma ņemšanu”,

“Par aizņēmuma ņemšanu”.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Sandra Zelča lūdz deputātus izskatīt piecus papildjautājumus:

 “Par atļauju slēgt līgumu”,   

 

“Par atļauju slēgt līgumu”,  

 

 “Par atļauju slēgt līgumu”,  

 

“Par atļauju slēgt līgumu”,  

 

“Par atļauju slēgt līgumu”.

 

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte  lūdz deputātus izskatīt divus papildjautājumus:

 “Par atļauju slēgt līgumu”,

 

“Par  līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem””.

 

Domes sēdes vadītājs I.Prelatovs izsaka priekšlikumu balsot par 11 papildjautājumu iekļaušanu darba kārtībā:

 

Atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva R.Joksts, L.Jankovska, V.Kononovs, M.Lavrenovs, Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Iekļaut domes sēdes darba kārtībā 11 papildjautājumus.

 

Domes sēžu zālē ierodas deputāts A Elksniņš.

 

Domes sēdes vadītājs I.Prelatovs lūdz deputātus apstiprināt Domes sēdes darba kārtību ar 11 papildjautājumiem.

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva R.Joksts, L.Jankovska, V.Kononovs, M.Lavrenovs, Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Domes sēdes darba kārtību.

 

 

1.§       (339.)

 

Par apropriācijas palielināšanu

E.Kleščinska, I.Prelatovs

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 13.punktu, kurš nosaka, ja 2018.gada valsts budžeta transfertu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi pārsniedz saistošajos noteikumos plānoto apjomu, tad budžeta izpildītājs izstrādā un iesniedz pieprasījumu par apropriācijas palielināšanu, saskaņā Latvijas Nacionālā kultūras centra 02.07.2018. finansēšanas līgumu Nr.1.5-5.1/250  un ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 5.jūlija sēdes protokolu Nr.14, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 5.jūlija sēdes protokolu Nr.18, atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes                 (reģ.Nr.90001206849, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī) pamatbudžeta programmai „Kultūras pasākumi” saskaņā ar pielikumu.

 

 Pielikumā:     Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes pamatbudžeta programmas „Kultūras pasākumi” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2018.gadam.

 

 

2.§       (340.)

 

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu

R.Osmane, I.Prelatovs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 13.punktu, kurš nosaka, ja 2018.gada valsts budžeta transfertu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi pārsniedz saistošajos noteikumos plānoto apjomu, tad budžeta izpildītājs izstrādā un iesniedz Domei pieprasījumu par apropriācijas palielināšanu, saskaņā ar 2018.gada 9.maija Latgales reģiona attīstības aģentūras projekta finansēšanas līgumu Nr.LKP2018/003,  un ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 5.jūlija sēdes protokolu Nr.14, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 5.jūlija sēdes protokolu Nr.18, atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs” (reģ.Nr.90000077556, juridiskā adrese: Rīgas iela 22A, Daugavpils) projektu „Latgales folkloras skola 2018” saskaņā ar 1.pielikumu.
 2. Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Latviešu kultūras centrs” pamatbudžeta programmai „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” saskaņā ar 2.pielikumu.

 

Pielikumā:  1. Projekta „ Latgales folkloras skola 2018” apraksts.

 1. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs” pamatbudžeta programmas „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” ieņēmumu un izdevumu tāmes 2018.gadam grozījumi.

 

3.§       (341.)

 

Par atbalstu PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas

 „Saules skola”” projektam un apropriācijas palielināšanu

J.Kudiņa, I.Prelatovs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes (turpmāk-Dome) 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 9.punktu, kurš nosaka, ja 2018.gada valsts budžeta transfertu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi pārsniedz saistošajos noteikumos plānoto apjomu, tad budžeta izpildītājs izstrādā un iesniedz pieprasījumu par apropriācijas palielināšanu, ņemot vērā Valsts Izglītības attīstības aģentūras 2018.gada 25.maija Erasmus+ programmas projekta pieteikuma Nr.2018-1-LV01-KA101-046762 apstiprināšanas lēmumu Nr.8-10.1/3278,       ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 5.jūlija sēdes protokolu Nr.14 un Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 5.jūlija sēdes protokolu Nr.18,  atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atbalstīt PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”” dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) Mācību mobilitāte skolu sektorā ar projektu “PIKC -Profesija, Izglītība, Kvalitāte, Caurvijas” (2018-1-LV01-KA101-046762).
 2. Daugavpils pilsētas domei nodrošināt projekta īstenošanai priekšfinansējumu 2019.gadā 2937,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit septiņi eiro 00 centi ) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 3. Palielināt apropriāciju PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai „Saules skola”” (reģ.Nr.90000064918, juridiskā adrese: Saules iela 6/8, Daugavpils) par 11747,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit septiņi eiro 00 centi) un apstiprināt projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi 2018.gadam, saskaņā ar pielikumu.
 4. Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļai lēmuma 3.punktā apstiprināto ieņēmumu un izdevumu tāmi iekļaut Daugavpils pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta grozījumos.

 

Pielikumā: PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”” projekta apraksts.

 

4.§       (342.)

 

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā „Izglītības iestāžu, tai skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu investīciju projekti”

S.Zelča, I.Prelatovs

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 13.punktu, kurš nosaka, ja 2018.gada valsts budžeta transfertu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi pārsniedz saistošajos noteikumos plānoto apjomu, tad budžeta izpildītājs izstrādā un iesniedz Domei pieprasījumu par apropriācijas palielināšanu, ņemot vērā Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 2018.gada 20.jūnija izraksta no protokola Nr.8 37.1.punktu „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības aizņēmumu” un Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 5.jūlija sēdes protokolu Nr.18, atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Veikt grozījumus Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā „Izglītības iestāžu, tai skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu investīciju projekti” saskaņā ar pielikumu.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmas „Izglītības iestāžu, tai skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu investīciju projekti” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2018.gadam.

 

5.§       (343.)

 

Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu

S.Zelča, I.Prelatovs

Deputāts A.Gržibovskis nepiedalās lēmuma pieņemšanā saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 13.punktu, kurš nosaka, ja 2018.gada valsts budžeta transfertu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi pārsniedz saistošajos noteikumos plānoto apjomu, tad budžeta izpildītājs izstrādā un iesniedz Domei pieprasījumu par apropriācijas palielināšanu, saskaņā ar Valsts izglītības aģentūras lēmumu Nr.8-101/3288 „Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta pieteikuma Nr.2018-1-LV01-KA101-046799 apstiprināšanu”, Valsts izglītības aģentūras lēmumu Nr.8-101/3323 „Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta pieteikuma Nr. 2018-1-LV01-KA101-046839 apstiprināšanu”, Valsts izglītības aģentūras lēmumu Nr. 8-101/3275 „Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta pieteikuma Nr.2018-1-LV01-KA101-046760 apstiprināšanu”, Valsts izglītības aģentūras lēmumu Nr.8-101/3283 „Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta pieteikuma Nr.2018-1-LV01-KA101-046756 apstiprināšanu”, Valsts izglītības aģentūras lēmumu Nr. 8-101/3292 „Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta pieteikuma Nr.2018-1-LV01-KA101-046934 apstiprināšanu”, Valsts izglītības aģentūras lēmumu Nr. 8-101/3290 „Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta pieteikuma Nr.2018-1-LV01-KA101-046923 apstiprināšanu”, Valsts izglītības aģentūras lēmumu Nr.8-101/3327 „Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta pieteikuma Nr.2018-1-LV01-KA101-046824 apstiprināšanu”, Valsts izglītības aģentūras lēmumu Nr.8-101/3279 „Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta pieteikuma Nr. 2018-1-LV01-KA101-046794 apstiprināšanu” un ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 5.jūlija sēdes protokolu Nr.14, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 5.jūlija sēdes protokolu Nr.18, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 1. Atbalstīt Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (reģ.Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpils) padotībā esošo izglītības iestāžu projektus:

1.1. Daugavpils 10.vidusskolas projektu „Mūsdienu skola mainīgajā pasaulē” saskaņā ar 1.pielikumu;

1.2. Daugavpils 13.vidusskolas projektu „Skola – pamats ilgtspējīgai attīstībai” saskaņā ar 2.pielikumu;

1.3. Daugavpils 15.vidusskolas projektu „Skolas stratēģija: skolotāju kompetenču paaugstināšana, mācību procesa kvalitātes un efektivitātes uzlabošana izglītības sistēmas pārmaiņas kontekstā” saskaņā ar 3.pielikumu;

1.4. Daugavpils 17.vidusskolas projektu „Jauna skola – digitāla skola” saskaņā ar 4.pielikumu;

1.5. Daugavpils Centra vidusskolas projektu „DCV pedagogu kompetenču attīstība” saskaņā ar 5.pielikumu;

1.6. Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja projektu „Teorija & prakse: ceļā uz mūsdienīgām kompetencēm izglītībā” saskaņā ar 6.pielikumu;

1.7. Daugavpils 3.vidusskolas projektu „Domāšanas un radošuma attīstība labvēlīgā skolas vidē” saskaņā ar 7.pielikumu;

1.8. Daugavpils pilsētas 13.pirmsskolas izglītības iestādes projektu „Dažādi ceļi izglītībā” saskaņā ar 8.pielikumu.

 1. Projektu īstenošanai nodrošināt priekšfinansējumu 2018.gadā 3712 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti divpadsmit eiro 00 centi) apmērā no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”.
 2. Projektu īstenošanai nodrošināt priekšfinansējumu 2019.gadā 16819 EUR (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit eiro 00 centi) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 3. Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei pamatbudžeta programmai „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” saskaņā ar 9.pielikumu.

 

Pielikumā:  1. Projekta „Mūsdienu skola mainīgajā pasaulē” apraksts.

 1. Projekta „Skola – pamats ilgtspējīgai attīstībai” apraksts.
 2. Projekta „Skolas stratēģija: skolotāju kompetenču paaugstināšana, mācību procesa kvalitātes un efektivitātes uzlabošana izglītības sistēmas pārmaiņas kontekstā” apraksts.
 3. Projekta „Jauna skola – digitāla skola” apraksts.
 4. Projekta „DCV pedagogu kompetenču attīstība” apraksts.
 5. Projekta „Teorija & prakse: ceļā uz mūsdienīgām kompetencēm izglītībā” apraksts.
 6. Projekta „Domāšanas un radošuma attīstība labvēlīgā skolas vidē” apraksts.
 7. Projekta „Dažādi ceļi izglītībā” apraksts

 9.Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmas „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” ieņēmumu un izdevumu tāmes 2018.gadam grozījumi.

 

6.§       (344.)

 

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi

S.Zelča, I.Prelatovs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a), b) un g)apakšpunktu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4.1.apakšpunktu un 5.punktu, Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 28.februāra noteikumiem „Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas un apstiprināšanas kārtību, maksas pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti”, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 5.jūlija sēdes protokolu Nr.14, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 5.jūlija sēdes protokolu Nr.18, atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes maksas pakalpojumu cenas:

- sociālās aizsardzības funkciju nodrošināšanai;

- kultūras funkciju nodrošināšanai;

- izglītības funkciju nodrošināšanai;

- zinātnes funkciju nodrošināšanai;

- sporta funkciju nodrošināšanai;

- veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai šādā apmērā:

Nr. p.k

 

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN

(eiro)

1.      

Pirmsskolas izglītības iestāžu telpu noma par 1m2 1 stundā

0,05

2.      

Pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu telpu noma par 1m2 1 stundā

0,03

3.      

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra telpu noma par 1m2 1 stundā

0,06

4.      

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra gultasvietas noma (1 diennakts 1 cilvēkam)

7,28

5.      

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” telpu noma par 1m2 1 stundā

0,08

6.      

Daugavpils Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīcas gultasvietas noma (1 diennakts 1 cilvēkam)

7,88

7.      

Daugavpils Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīcas 2,3,4-vietīgā numura noma (1 diennakts 1 cilvēkam)

15,76

8.      

Daugavpils Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīcas luksus numura noma (1 diennakts 1 cilvēkam)

23,64

9.      

Daugavpils Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīcas gultasvietas noma (1 skolēnam mēnesī)

26,38*

10.   

Daugavpils Valsts ģimnāzijas mazā baseina noma (1 stunda 1 cilvēkam)

1,97

11.   

Daugavpils Valsts ģimnāzijas lielā baseina (bez pirts) noma (1 stunda 1 cilvēkam)

2,54

12.   

Daugavpils Valsts ģimnāzijas lielā baseina noma (1 stunda)

80,00

13.   

Daugavpils Valsts ģimnāzijas lielā baseina noma (1 stunda 1 celiņš)

22,23

14.   

Daugavpils Valsts ģimnāzijas lielā baseina (ar pirti) noma (1 stunda 1 cilvēkam)

3,48

15.   

Daugavpils 16.vidusskolas mazā baseina noma (1 stunda 1 cilvēkam)

1,98

16.   

Daugavpils 16.vidusskolas lielā baseina (bez pirts) noma (1 stunda 1 cilvēkam)

2,90

17.   

Daugavpils 16.vidusskolas lielā baseina noma (1 stunda)

90,00

18.   

Daugavpils 16.vidusskolas lielā baseina noma (1 stunda 1 celiņš)

20,30

19.   

Daugavpils 16.vidusskolas lielā baseina (ar pirti) noma (1 stunda

1 cilvēkam)

3,47

20.   

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (Saules ielā 7) telpu noma par 1m2 1 stundā

0,37

21.   

Datora komplekta noma 1 stundā

0,07

22.   

Projektora, interaktīvās tāfeles izmantošana 1 stundā (par katru vienību)

0,17

23.   

Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku ēdināšana (pusdienas)

1,42

24.   

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mediatora pakalpojums (viena sesija visām dalībnieku pusēm kopā)

15,66

25.   

Launags (skolās, kas patstāvīgi nodrošina ēdināšanas pakalpojumu)

0,71

26.   

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un padotības iestāžu rīkotajiem pasākumiem (semināri, konferences) dalības maksu citu pašvaldību pedagogiem nosaka Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs, ņemot vērā konkrētā pasākuma organizēšanas izmaksas.

* Tiek piešķirta 50% atlaide bērniem no ģimenēm, kurām ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss; divi vai vairāk bērni no vienas ģimenes mācās Daugavpils pilsētas pamata vai vispārējās vidējās izglītības iestādēs.

 

 1. PVN likme tiek piemērota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 2. Domes lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.septembrī.
 3. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētā manta tiek nodota bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēm (nodarbībām saskaņā ar grafiku).
 4. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 24.oktobra lēmumu Nr.453.

 

7.§       (345.)

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes nolikumā

S.Zelča, I.Prelatovs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes 14.12.2017. lēmumu Nr.682 „Par Daugavpils pilsētas 2.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes, Daugavpils 1.speciālās pamatskolas un Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas - attīstības centra reorganizāciju”, Daugavpils pilsētas domes 22.02.2018. lēmumu Nr.51 „Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumā Nr.682”, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 5.jūlija sēdes protokolu Nr.14, atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Izdarīt ar Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 9.februāra lēmumu Nr.54 apstiprinātajā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes nolikumā šādus grozījumus:

 1. Svītrot nolikuma 1.pielikuma tabulas 28.rindu.
 2. Izteikt nolikuma 1.pielikuma tabulas 33.rindu šādā redakcijā:

33.

Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības centrs, Abavas ielā 1, Daugavpilī

”.

 

 

8.§      

 

Par līguma slēgšanu

S.Zelča, L.Jankovska, V.Kononovs A.Zdanovskis, A.Elksniņš, J.Dukšinskis, I.Prelatovs

L.Jankovska jautā, ja tagad tiek noslēgts līgums, kad pirmsskolas iestāde varēs funkcionēt pilnībā?

S.Zelča atbild, ka šī līguma termiņš ir viens mēnesis.

V.Kononovs uzskata, ka ir nelietderīgi ņemt aizņēmumu uz 20 gadiem, lai veiktu iekštelpu apdares atjaunošanu.

L.Jankovska jautā, vai aizņēmuma ņemšana ir vienīgais risinājums, vai varēja iedalīt finanšu līdzekļus no pašvaldības pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”?

L.Bebriša skaidro, ka šis ir ātrākais risinājums, remontdarbi tiek finansēti no aizņēmumiem, to paredz valsts budžets.

L.Jankovska lūdz sagatavot informāciju- cik ir tādu objektu, kur iekšdarbiem nav paredzēts finansējums?

Klātesoši deputāti: A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, V.Kononovs, M.Lavrenovs nepiedalās balsojumā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. un 19.apakšpunktu, Daugavpils pilsētas domes rīkotā atklāta konkursa “Iekštelpu apdares atjaunošana Daugavpils 26. un 32. pirmsskolas izglītības iestādē”, Nr.DPD 2018/46, 1.daļas “Iekštelpu apdares atjaunošana Daugavpils pilsētas 26. pirmsskolas izglītības iestādes ēkas ziemeļu korpusā” rezultātiem, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 13.jūlija sēdes protokolu Nr.19, atklāti balsojot: PAR – 7 (A.Broks, J.Dukšinskis, L.Jankovska, R.Joksts, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav.

 

Lēmums nav pieņemts.

 

9.§       (346.)

 

Par līguma slēgšanu

S.Zelča, I.Prelatovs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. un 19.apakšpunktu, Daugavpils pilsētas domes rīkotā atklāta konkursa „Būvniecības dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2018/25, iepirkuma priekšmeta 3.daļas „Apliecinājuma kartes izstrāde un būvdarbu veikšana Daugavpils Krievu vidusskolā – licejā, Tautas ielā 59, Daugavpilī” rezultātiem, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 13.jūlija sēdes protokolu Nr.19, atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atļaut Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei (reģ.Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpils) slēgt Līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „VANPRO” (reģ.Nr.41503039331, juridiskā adrese: Muitas iela 3D, Daugavpils) apliecinājuma kartes izstrādei un būvdarbu veikšanai Daugavpils Krievu vidusskolā – licejā Tautas ielā 59, Daugavpilī, par kopējo summu 82 010,17 EUR (astoņdesmit divi tūkstoši desmit eiro 17 centi) ar pievienotās vērtības nodokli.
 2. Līguma saistību izpildei finansējumu paredzēt pašvaldības budžetā, ņemot aizņēmumu 2018.gadā.

 

Pielikumā: Līguma projekts par apliecinājuma kartes izstrādi un būvdarbu veikšanu Daugavpils Krievu vidusskolā – licejā, Tautas ielā 59, Daugavpilī.

 

10.§     (347.)

 

Par līguma slēgšanu

S.Zelča, I.Prelatovs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. un 19.apakšpunktu, Daugavpils pilsētas domes rīkotā atklāta konkursa „Būvniecības dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2018/54, iepirkuma priekšmeta 2.daļas „Apliecinājuma kartes izstrāde un būvdarbu veikšana sanitāro mezglu telpu apdares atjaunošanai un inženiertīklu nomaiņai Daugavpils 7., 10., 11., 14., 17., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 27., Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādē” rezultātiem, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 13.jūlija sēdes protokolu Nr.19, atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atļaut Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei (reģ.Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpils) slēgt Līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Apola-D” (reģ.Nr.40003215620, juridiskā adrese: Jelgavas iela 1, Daugavpils) apliecinājuma kartes izstrādei un būvdarbu veikšanai sanitāro mezglu telpu apdares atjaunošanai un inženiertīklu nomaiņai Daugavpils 7., 10., 11., 14., 17., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 27., Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādē, par kopējo summu 267 410 EUR (divi simti sešdesmit septiņi tūkstoši četri simti desmit eiro 00 centi) ar pievienotās vērtības nodokli.
 2. Līguma saistību izpildei finansējumu paredzēt pašvaldības budžetā, ņemot aizņēmumu 2018.gadā.

 

Pielikumā: Līguma projekts par apliecinājuma kartes izstrādi un būvdarbu veikšanu sanitāro mezglu telpu apdares atjaunošanai un inženiertīklu nomaiņai Daugavpils 7., 10., 11., 14., 17., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 27., Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādē.

 

11.§     (348.)

 

Par līguma slēgšanu

S.Zelča, I.Prelatovs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. un 19.apakšpunktu, Daugavpils pilsētas domes rīkotā atklāta konkursa „Būvniecības dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2018/54, iepirkuma priekšmeta 3.daļas „Daugavpils 1.pirmsskolas izglītības iestādes virtuves bloka ŪK inženiertīklu un telpu apdares atjaunošana” rezultātiem, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 13.jūlija sēdes protokolu Nr.19, atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atļaut Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei (reģ.Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpils) slēgt Līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Celtniecības projektu vadība” (reģ.Nr.41503040735, juridiskā adrese: Vaļņu iela 4C, Daugavpils) Daugavpils 1.pirmsskolas izglītības iestādes virtuves bloka ŪK inženiertīklu un telpu apdares atjaunošanai, par kopējo summu 39 325 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši trīs simti divdesmit pieci eiro 00 centi) ar pievienotās vērtības nodokli.
 2. Līguma saistību izpildei finansējumu paredzēt pašvaldības budžetā, ņemot aizņēmumu 2018.gadā.

 

Pielikumā: Līguma projekts par Daugavpils 1.pirmsskolas izglītības iestādes virtuves bloka ŪK inženiertīklu un telpu apdares atjaunošanu.

 

12.§     (349.)

 

Par līguma slēgšanu

S.Zelča, I.Prelatovs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. un 19.apakšpunktu, Daugavpils pilsētas domes rīkotā atklāta konkursa „Būvniecības dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2018/54, iepirkuma priekšmeta 4.daļas „Ēdamzāles telpu grupas vienkāršota atjaunošana, inženiertīklu nomaiņa Daugavpils 12.vidusskolas ēkā” rezultātiem, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 13.jūlija sēdes protokolu Nr.19, atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atļaut Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei (reģ.Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpils) slēgt Līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Celtniecības projektu vadība” (reģ.Nr.41503040735, juridiskā adrese: Vaļņu iela 4C, Daugavpils) ēdamzāles telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai, inženiertīklu nomaiņai Daugavpils 12.vidusskolas ēkā, par kopējo summu 42108 EUR (četrdesmit divi tūkstoši viens simts astoņi eiro 00 centi) ar pievienotās vērtības nodokli.
 2. Līguma saistību izpildei finansējumu paredzēt pašvaldības budžetā, ņemot aizņēmumu 2018.gadā.

 

 Pielikumā:  Līguma projekts par Ēdamzāles telpu grupas vienkāršota atjaunošana, inženiertīklu

                    nomaiņa Daugavpils 12.vidusskolas ēkā.

   

13.§     (350.)

 

Par grozījumu Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā

M.Grigorjeva, I.Prelatovs

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.panta otro daļu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 5.jūlija sēdes protokolu Nr.14, atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Izdarīt ar Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.februāra lēmumu Nr.39 “Par Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā (turpmāk – nolikums) šādu grozījumu:

svītrot nolikuma 4.3.punkta trešo teikumu.

 

 

14.§     (351.)

 

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra

saistošajos noteikumos Nr.48 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās

garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam”

N.Jakubovska, I.Prelatovs

 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām43.panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 panta pirmo un piekto daļu un 26.panta otro daļu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 45.2 panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi43.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 22., 27., 30., 31. un 31.1  punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumu Nr.111 "Adopcijas kārtība28.punktu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2018.gada 3.jūlija sēdes protokolu Nr.15, atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 13.jūlija saistošos noteikumus Nr.23 “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam"”.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 13.jūlija saistošie noteikumi Nr.23 “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam"” un to paskaidrojuma raksts.

 

  15.§   (352.)

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas

 „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Ž.Kobzeva, I.Prelatovs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2018.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1  „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam”, Domes 2016.gada 28.janvāra noteikumu Nr.1 “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi”, kas apstiprināti ar Domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.20, 11., 24. un 26.punktu,  ņemot vērā biedrības “Baltkrievu kultūrizglītības biedrība “Uzdim”” (reģ.Nr.40008004087) 2018.gada 2.jūlija pieteikumu,  Daugavpils pilsētas domes Izglītības un Kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 5.jūlija sēdes protokolu Nr.14, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 5.jūlija sēdes protokolu Nr.18, atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” līdzfinansējumu biedrībai “Baltkrievu kultūrizglītības biedrība “Uzdim”” (reģ.Nr.40008004087) 86,21 EUR apmērā (astoņdesmit seši eiro, 21 cents) dalības braucienam, lai piedalītos 4.Starptautiskajā baltkrievu dziesmu un deju festivālā “Fest-2018”, 2018.gada 14. jūlijā Dagdā. 
 2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt biedrībai.

 

16.§     (353.)

 

Par atļauju Jurim Stivriņam savienot amatus

Ž.Kobzeva, V.Kononovs, I.Prelatovs

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtās daļas 2.punkta b)apakšpunktu, 8.1panta piektās daļas 1.un 2.punktu, izskatot J.Stivriņa iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja amatu ar Valsts robežsardzes robežkontroles punkta priekšnieka amatu, izvērtējot to, ka šo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, jo uz amatu savienošanas laiku (11.06.2018.-30.07.2018.) J.Stivriņš Valsts robežsardzē atradīsies atvaļinājumā, kas tādējādi neietekmēs iestādes vadītāja amata pienākumu pildīšanu, atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

Atļaut Jurim Stivriņam savienot vadītāja amatu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Sporta pārvalde”  ar  priekšnieka  amatu  Valsts  robežsardzes  Daugavpils  pārvaldes  Indras        

I kategorijas robežkontroles punktā (reģistrācijas Nr.90000086402, juridiskā adrese: Rūdolfa iela 5, Rīga) līdz 2018.gada 31.jūlijam.

 

17.§     (354.)

 

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas

„Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

J.Ostrovskis, I.Prelatovs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 7.punktu, ņemot vērā biedrības “Atmiņu lāde” 2018.gada 7.jūnija iesniegumu, piešķirt finansējumu pasākuma “Ampīra stila balle” rīkošanai, Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 5.jūlija sēdes protokolu Nr.14, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 5.jūlija sēdes protokolu Nr.18, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – 1 (V.Kononovs), Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” 3 580 EUR (trīs tūkstoši pieci simti astoņdesmit eiro ) biedrībai “Atmiņu lāde” (reģ. Nr.40008233389, juridiskā adrese: Plāteru iela 23, Daugavpils, LV-5401) pasākuma “Ampīra stila balle” rīkošanai Daugavpils cietoksnī.
 2. Apstiprināt pamatbudžeta programmas (iestādes/pasākuma) ieņēmumu un izdevumu tāmi 2018.gadam, saskaņā ar pielikumu.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes budžeta  apakšprogrammas “Atbalsts sabiedriskajām organizācijām no pamatbudžeta izdevumiem neparedzētiem gadījumiem jeb citiem avotiem” ieņēmumu un izdevumu tāme 2018.gadam.

 

18.§    

 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta

 programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

J.Stivriņš, V.Kononovs, L.Jankovska, A.Elksniņš, I.Prelatovs

V.Kononovs jautā, kāpēc lēmuma projektam nav pievienoti dokumenti, kas tika lūgti sagatavot Finanšu komitejā?

 

J.Stivriņš skaidro, ka Finanšu komitejā tika sniegta mutiska atbilde.

 

V.Kononovs uzskata, ka sportisti par sasniegumiem ir pelnījuši augstāku atlīdzību.

 

J.Stivriņš atbild, ka Sporta pārvaldē tika rīkota sapulce, kurā tika izvērtēti sportistu sasniegumi un pieņemts lēmums par apbalvojuma apmēriem.

 

A.Elksniņš uzskata, ka bija jāsagatavo divi lēmuma projekti, lai deputāti varētu lemt, kāds koeficients ir piemērojams sportistiem par sasniegumiem sacensībās.

 

V.Kononovs piedāvā atlikt lēmuma projektu un uz nākamo domes sēdi sagatavot alternatīvu.

 

L.Jankovska atbalsta priekšlikumu atlikt lēmuma projekta izskatīšanu, lai maksimāli godīgi atbalstītu sportistus un trenerus.

 

A.Elksniņš lūdz uz nākamo domes sēdi sagatavot atskaiti par praksi, kāda bija ievērota Sporta pārvaldē par koeficienta piemērošanu sportistu apbalvošanā.

 

Sēdes vadītājs I.Prelatovs lūdz deputātus balsot par priekšlikumu,

 

atklāti balsojot: PAR – 7 (A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, V.Kononovs, M.Lavrenovs, I.Prelatovs,), PRET – 1 (A.Broks), ATTURAS – 4 (J.Dukšinskis, R.Joksts, J.Lāčplēsis, A.Zdanovskis),Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

jautājumu atlikt.

 

 

 

 

 

 

19.§     (355.)

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.marta lēmumā

Nr.85 „Par Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas

teritoriālā centra klientu (iemītnieku) uzturēšanas izmaks