Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

Pēdējo reizi informācija atjaunota 27.04.2023, 13:37

Informatīvais tālrunis: 65424324

Konsultācija un dokumentu pieņemšana notiek 6.kabinetā

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu reglamentē Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums (turpmāk – Likums).

Vārdu vai uzvārdu var mainīt no 15 gadu vecuma:

 1. Latvijas Republikas pilsonis;
 2. Latvijas Republikas nepilsonis;
 3. bezvalstnieks, kuram šis statuss piešķirts Latvijas Republikā.

Vārdu vai uzvārdu var mainīt, ja pastāv kāds no šādiem iemesliem:

 • vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;
 • persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;
 • persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
 • persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;
 • persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu;
 • personai mainīts dzimums.

Persona, kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu vārdu vai uzvārdu var mainīt, ja viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu

Savukārt vārda vai uzvārda maiņa nav atļauta, ja:

 • persona ir sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;
 • personas vārda vai uzvārda ieraksta maiņas iemesls neatbilst nevienam no Likumā uzskaitītajiem iemesliem;
 • persona nav iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus.

Tautības ierakstu var mainīt pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās (uz vecāku un vecvecāku tautību) vienu reizi no 15 gadu vecuma:

 1. Latvijas Republikas pilsonis;
 2. Latvijas Republikas nepilsonis;
 3. bezvalstnieks, kuram šis statuss piešķirts Latvijas Republikā;
 4. persona, kura Latvijā uzturas ar derīgu uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, un vēlas iegūt tautību "latvietis" vai "lībietis (līvs)".

Radniecība ar personu, kuras tautību vēlas iegūt, ir jāpierāda ar dokumentiem.

Ja tautības ieraksts ir mainīts pirms pilngadības sasniegšanas, to vienu reizi var mainīt arī pēc pilngadības sasniegšanas .

Savukārt tautības ieraksta maiņu atsaka, ja:

 • persona pēc pilngadības sasniegšanas tautības ierakstu jau ir mainījusi;
 • dokumenti nepierāda personas radniecības saites un radniecības pakāpi ar personu, kuras tautību vēlas iegūt;
 • persona nav iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus.

Vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas process.

Vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iesniegumu var iesniegt  jebkurā Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļā ,tuvākajā Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, ja persona atrodas ārvalstīs.

Vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņai nepieciešamie dokumenti:

Iesniedzot iesniegumu, personai ir jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments.  Iesniegumam pievieno:

1.dokumentu, kas apliecina personas dzimšanas faktu;

2.dokumentu par noslēgto laulību, ja persona ir laulībā;

3.dokumentu, kas apliecina laulības šķiršanas, vai citu laulības izbeigšanās faktu;

4.dokumentu, kas apliecina personas bērna dzimšanas faktu, ja personai ir nepilngadīgs bērns;

5.citus dokumentus, kas nepieciešami vārda vai uzvārda maiņai (piemēram, personas vecāku un/vai vecvecāku dzimšanas reģistru, vecāku un/vai vecvecāku laulības reģistru); 

Personai pašai vārda vai uzvārda maiņas iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti (Likuma 5. panta otrā daļa):

 1. ja vārdu vai uzvārdu maina nepilngadīga persona – vecāku rakstveida piekrišana. Nav nepieciešama tā vecāka rakstveida piekrišana, kurš notiesāts par tīša smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu;
 2. ja vārdu vai uzvārdu maina nepilngadīga persona, kura ir aizbildnībā — aizbildņa rakstveida piekrišanu un bāriņtiesas lēmumu par vārda vai uzvārda maiņas atbilstību bērna interesēm;

3) ja vārda vai uzvārda maiņas iemesls ir apgrūtina iekļaušanos sabiedrībā – argumentētu skaidrojumu, kāpēc esošais vārds vai uzvārds apgrūtina iekļauties sabiedrībā, un kā izvēlētais vārds vai uzvārds veicinās iekļaušanos sabiedrībā;

4) ja kāds no dokumentiem, kuru nepieciešams pievienot iesniegumam (skatīt dokumentu sarakstu, ko iesniegumam pievieno dzimtsarakstu nodaļa) ir sastādīts ārvalstī, persona, iesniedzot iesniegumu, pievieno uz šo ārvalstīs sastādīto reģistru pamata izdotos dokumentus, kas ir noformēti atbilstoši Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumos Nr. 291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajai kārtībai;

5) ja vārda vai uzvārda maiņas iemesls ir personas dzimuma maiņa – ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdots medicīnas dokumentu, kas apliecina daļēju vai pilnīgu dzimuma maiņu;

 

Dzimtsarakstu nodaļa tautības ieraksta maiņas iesniegumam pievieno (Likuma 6. panta trešā daļa):

 1. dokumentu, kas apliecina personas dzimšanas faktu;
 2. dokumentu par noslēgto laulību, ja persona ir laulībā;
 3. dokumentu, kas apliecina laulības šķiršanas, vai citu laulības izbeigšanās faktu;
 4. dokumentu, kas apliecina personas bērna dzimšanas faktu, ja personai ir nepilngadīgs bērns;

5) citus dokumentus, kas pierāda radniecību ar personu, kuras tautību vēlas iegūt.

Personai pašai tautības ieraksta maiņas iesniegumam jāpievieno (Likuma 6. panta otrā daļa):

 1. ja tautības ierakstu maina nepilngadīga persona – vecāku rakstveida piekrišana;

2) ja tautības ierakstu maina nepilngadīga persona, kura ir aizbildnībā — aizbildņa rakstveida piekrišanu un bāriņtiesas lēmumu par tautības ieraksta maiņas atbilstību bērna interesēm;

3) ja tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu “latvietis” – izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, bet gadījumos, ja persona ir 1.grupas invalīds, kam invaliditāte piešķirta bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3.grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai ir vecāka par 75 gadiem, — izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina vidējai (otrajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi;

4) ja kāds no dokumentiem, kuru nepieciešams pievienot iesniegumam (skatīt dokumentu sarakstu, ko iesniegumam pievieno dzimtsarakstu nodaļa) ir sastādīts ārvalstī, tad persona, iesniedzot iesniegumu, pievieno uz šo ārvalstīs sastādīto reģistru pamata izdotos dokumentus, kas ir tulkoti valsts valodā.

Valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu ir 71,00 euro (Likuma 9. panta pirmā daļa). Ja persona vēlas mainīt gan vārdu, gan uzvārdu, valsts nodeva maksājama par katru maiņas gadījumu atsevišķi. 

Valsts nodeva nav jāmaksā (Likuma 9. panta otrās daļa):

 • ja viens no nepilngadīgās personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu;
 • ja persona pašreizējo tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)”.

Vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņai nepieciešamos dokumentus dzimtsarakstu nodaļa vai Latvijas Republikas diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs nosūta TM Dzimtsarakstu departamentam lēmuma pieņemšanai. Lēmumu par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu vai atteikumu mainīt pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.

Lēmums adresātam tiek nosūtīts pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi.

Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, kā to nosaka Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmā daļa. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8. panta trešajai daļai dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks

 • Pirmdien 9.00-14.00
 • Otrdiena 8.00 - 14.00
 • Trešdiena 9.00 – 12.00 un 14.00 – 18.00
  (no 1.oktobra līdz 31.martam pieņemšana notiek līdz 17.00)
 • Ceturtdiena 9.00 – 14.00
 • Piektdiena 9.00 – 12.00 un 14.00 – 16.00
Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!