Šogad plāno pārdot izsolē vairākus zemesgabalus Vecajā Forštatē Pašvaldības ziņas

1075
Šogad plāno pārdot izsolē vairākus zemesgabalus Vecajā Forštatē

14.aprīlī Daugavpils pilsētas domes sēdē skatīts jautājums par 2009.gada 11.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 “Daugavpils pilsētas Vidzemes ielā 134A un tai pieguļošās teritorijas detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem. Tas ļaus jau tuvākajā laikā uzsākt vairāku šajā pilsētas daļā esošo pašvaldībai piederošo zemesgabalu atsavināšanas procedūru.

Detālplānojuma izstrādes mērķis bija noteikt zemes atļauto izmantošanu un veidus un zemes iespējamo sadalījumu. Detālplānojuma teritorijā ir veikta zemes sadale, tai skaitā arī Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošajām zemes vienībām.
Tuvākajā laikā pārdošanai izsolē tiks nodoti 10 pašvaldībai piederošie zemesgabali, kas atrodas Vidzemes ielai 134A piegulošajā teritorijā. 9 no zemesgabaliem paredzēti privātmāju apbūvei, viens – komercdarbībai. Tie jau ir uzmērīti, pašvaldība ir saņēmusi arī sertificētā vērtētāja novērtējumu.

Lēmumprojektu par zemesgabalu atsavināšanu paredzēts nodot skatīšanai Domes sēdē šī gada maijā. Izsoles provizoriski varētu notikt šī gada otrajā pusē, par ko tiks paziņots papildus.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Komunikācijas nodaļa,

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!