Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde Pašvaldības ziņas

150

Daugavpils pilsētas domes

priekšsēdētāja Žanna Kulakova sasauc

 Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi

2011.gada 28.aprīlī plkst.14.00

Domes mazajā zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1

un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

 

Ziņotājs

 

•1.    

Par atbalstu projektam "Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Daugavpils un Zarasu pārrobežu reģionā"

 

Sociālo lietu pārvaldes direktores p.i. S.Gavrilova

 

•2.    

Par atbalstu projektam "Sporta aktivitāšu daudzveidības un pieejamības nodrošināšana pārrobežu reģiona jauniešiem"

 

Sporta pārvaldes juriste S.Pankeviča

 

•3.    

Par atbalstu projektam "Veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšana Daugavpils un Zarasu pārrobežu reģionā"

 

 

 

•4.    

Par telpu Daugavpilī, Stropu ielā 40, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai

 

Glābšanas dienesta darba aizsardzības speciālists  E.Kozlovskis

 

 

•5.    

Par līdzekļu piešķiršanu

Izglītības pārvaldes vadītāja O.Dukšinska

 

 

•6.    

Par Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas atbrīvošanu no ieņemamā amata

 

 

 

•7.    

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta programmām

Komunālās saimniecības nodaļas vadītāja vietnieks V.Kuzmins

 

 

•8.    

Par projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu ēkās" ietvaros izveidoto vērtību uzskaiti

 

Attīstības departamenta vadītāja S.Ķikuste

 

 

•9.    

Par atbalstu projektam "Dinaburgas Cietokšņa Aleksandra vārtu fasāžu daļēja konservācija"

 

 

 

•10.   

Par līdzekļu piešķiršanu

 

 

•11.   

Par Jaunatnes departamenta izveidošanu

Juridiskā departamenta Iekšējas inspekcijas nodaļas vadītāja I.Kokina

 

 

•12.   

Par autotransporta kontroli

Domes izpilddirektors S.Fridmans

 

 

•13.   

Par grozījumiem 2010.gada 9.septembra Domes lēmumā Nr.549 "Par pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju profesijas kodiem un algu likmēm"

Domes personāllietvedības pārzine A.Kokina

 

 

•14.   

Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu

Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

 

 

•15.   

Par apropriācijas pārdali pašvaldības 2011.gada speciālajā budžetā

 

 

 

•16.   

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētā 2010.gada pārskata apstiprināšanu

 

 

 

•17.   

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Domes Juridiskā departamenta vadītāja L.Žuromska

 

 

•18.   

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 031 1325 1.kumelīšu ielā 7, Daugavpilī nodošanu atsavināšanai

Īpašuma departamenta vadītājs P.Jaunzems

 

 

•19.   

Par zemes starpgabala Lejas ielas 18 rajonā, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

 

 

 

•20.   

Par dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 13, Daugavpilī dzīvokļa īpašuma Nr.1 nodošanu atsavināšanai

 

 

 

•21.   

Par zemesgabala, kadastra Nr.0500 030 0847, Dravnieku ielā 126C, Daugavpilī, pārdošanu

 

 

 

•22.   

Par zemesgabala ar kadastra Nr.0500 003 2310 Daugavpilī, Sloku ielā 7, atsavināšanas pabeigšanu

 

 

 

•23.   

Par zemesgabala Daugavpilī, Ķieģeļu ielā 21, privatizācijas pabeigšanu

 

 

 

•24.   

Par paredzētās būves "Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes korpusa rekonstrukcijas un jauna objekta - dabaszinātņu un inženierzinātņu laboratorijas korpusa būvniecība Parādes ielā 1, Daugavpilī" būvniecības ieceri

 

Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja I.Kokina

 

•25.   

Par nomas līguma izbeigšanu ar SIA "Moris"