Šobrīd Daugavpilī

Projekts „PROTI un DARI!” Domes ziņas

248
Projekts „PROTI un DARI!”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Daugavpils pilsētas pašvaldību īsteno Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projektu „PROTI un DARI!”, kura mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

 

Projekta ietvaros jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem ir iespēja līdz 9 mēnešiem saņemt atbalstu Eiropas projekta ietvaros, kamēr tie meklē darbu, izvēlas mācību nozari vai izvēlas nākotnes profesiju.

Projekta „PROTI un DARI!” ietvaros ir iespējami šādi atbalsta pasākumi:


-    regulārs individuāls mentora atbalsts (ne mazāk kā 20 stundas mēnesī),  kura laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
-    formālās un ikdienas apmācības;
-    speciālistu konsultācijas  (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu);
-    dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi);
-    brīvprātīgā darba aktivitātes;
-    iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos;
-    profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos nākamās profesijas kvalifikāciju vai iespēja apgūt arodu pie amata meistara;
-    iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs.

Saņemt sīkāku informāciju par projekta īstenošanas noteikumiem un pieteikties dalībai projektā var Daugavpils pilsētas pašvaldībā pie programmu vadītājiem:

Teodors Bikovskis

65476801

teodors.bikovskis@daugavpils.lv

Olga Palčune

65429473

berni@soclp.lv

Irēna Šuļga

65441032

socmaja@soclp.lv

Aija Stankeviča

27019114

 

 

Projekta īstenošanas ietvaros nevalstiskās organizācijas, mācību uzņēmumi, izglītības iestādes, uzņēmēji tiek aicināti sadarbībai atbalsta pasākumu organizēšanas jomā, sniedzot informāciju par īstenojamām aktivitātēm jauniešiem.

Projekta kontaktpersona: Domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos T.Bikovskis (teodors.bikovskis@daugavpils.lv, 65476801).

Sīkākā informācija par projektu „PROT un DARI!”:

http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari

http://www.daugavpils.lv/files/components/main_content/files/PROTI_un_DARI_info.docx