Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde Pašvaldības ziņas

203

Daugavpils pilsētas domes

priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis sasauc

 Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi

2011.gada 24.februārī plkst.14.00

Domes mazajā zālē KrišjāņaValdemāra ielā 1

un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

 

Ziņotājs

 

•1.    

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes nolikumā

Kultūras pārvaldes vadītāja E.Kleščinska

 

 

•2.    

Par atbalstu atklāta projektu konkursam "Atbalsts jauniešu centra darbības nodrošināšanai pašvaldībā"

Latviešu kultūras centra vadītāja R.Osmane

 

 

•3.    

Par Sporta centra Daugavpils ledus speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu

 

Sporta centra Daugavpils ledus direktors V.Drelings

 

 

•4.    

Par Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu skolēnu (audzēkņu) uzturēšanas izmaksām

 

Izglītības pārvaldes vadītāja O.Dukšinska

 

 

•5.    

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 14.oktobra lēmumā Nr.633 "Par nomas maksas pakalpojumu cenrādi Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē"

 

 

 

•6.    

Par Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas atbrīvošanu no ieņemamā amata

 

 

 

•7.    

Par kustamās mantas (kokmateriālu) atsavināšanu

Komunālās saimniecības nodaļas ainavu tehniķe M.Bule

 

 

•8.    

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Domes Juridiskā departamenta vadītāja L.Žuromska

 

 

•9.    

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

 

 

•10.   

Par trokšņa robežlielumu ievērošanas kontroli

 

 

 

 

•11.   

Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils lidosta" pamatkapitālā

 

Domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

 

 

 

•12.   

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.marta noteikumos Nr.3 "Noteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs"

 

 

•13.   

Par grozījumiem 2010.gada 9.septembra Domes lēmumā Nr.549 "Par pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju profesijas kodiem un algu likmēm"

 

Domes personāllietvedības pārzine A.Kokina

 

•14.   

Par Sporta centra Daugavpils ledus direktora V.Drelinga atbrīvošanu no ieņemamā amata

 

 

 

•15.   

Par dzīvojamās mājas Daugavpilī, Tukuma ielā 117A, pārvaldīšanas tiesību nodošanu

 

Domes izpilddirektora vietnieks V.Kononovs

 

•16.   

Par dzīvojamās mājas Daugavpilī, Tukuma ielā 115A, pārvaldīšanas tiesību nodošanu

 

 

 

•17.   

Par atcēlēja līguma noslēgšanu

Īpašuma departamenta vadītājs P.Jaunzems

 

 

•18.   

Par zemesgabala Daugavpilī, Vaļņu ielā 46, privatizācijas pabeigšanu

 

 

 

•19.   

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

 

 

 

•20.   

Par zemes gabalu piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

 

 

•21.   

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0212, piekritību

 

 

 

•22.   

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 12.11.2009. lēmumā Nr.757 un 28.01.2010. lēmumā Nr.57

 

 

 

•23.   

Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 48, Daugavpilī, neprivatizētā dzīvokļa īpašuma - neapdzīvojamās telpas, ierakstīšanu zemesgrāmatā

 

 

 

•24.   

Par dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 87, Daugavpilī, neprivatizētā dzīvokļa īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

 

 

 

•25.   

Par zemes starpgabalu atsavināšanu

 

 

•26.   

Par zemes gabala Kastaņu ielā 22, Daugavpilī atsavināšanu

 

 

•27.   

Par zemesgabala, kadastra Nr.0500 031 2120, 2.Dāliju ielā 4, Daugavpilī, pārdošanu

 

 

 

•28.   

Par zemesgabala, kadastra Nr.0500 031 2615,   Dravnieku ielā 73, Daugavpilī, pārdošanu

 

 

 

•29.   

Par zemesgabala, kadastra Nr.0500 010 1354,  Balvu ielā 1C k-15-546, Daugavpilī, pārdošanu

 

 

 

•30.   

Par zemesgabala, kadastra Nr.0500 028 3962,  Butļerova ielā 1C k-6-112, Daugavpilī, pārdošanu