Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde Domes ziņas

207

Daugavpils pilsētas domes

priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis sasauc

 Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi

2011.gada 10.februārī plkst.14.00

Domes mazajā zālē KrišjāņaValdemāra ielā 1

un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

 

Ziņotājs

 

•1.    

Par nolikuma apstiprināšanu

Baltkrievu kultūras centra vadītājs B.Ivanovs

 

 

•2.    

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveidei Jauno Stropu rajonā, Daugavpilī un līdzekļu piešķiršanu tehniskās dokumentācijas izstrādei

 

Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja I.Kokina

 

 

•3.    

Par aizņēmuma ņemšanu

Domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

 

 

•4.    

Par līdzekļu piešķiršanu

 

 

•5.    

Par telpu Daugavpilī, 18.novembra ielā 161, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Izglītības un inovāciju attīstības centrs"

 

Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja J.Šapkova

 

•6.    

Par telpu Daugavpilī, Gaismas ielā 9, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Latgales Centrālajai bibliotēkai

 

 

 

•7.    

Par grozījumiem Latgales Centrālās bibliotēkas speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2011.gadam

 

 

 

•8.    

Par atbalstu projektam "Kultūras mantojuma izmantošana sadarbības stiprināšanai starp partnerpilsētām Vitebsku, Daugavpili un Paņevežu"

 

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja direktore R.Ģiptere

 

 

•9.    

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

 

Īpašuma departamenta vadītājs P.Jaunzems

 

•10.   

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 031 2615 Dravnieku ielā 73, Daugavpilī atsavināšanu

 

 

 

•11.   

Par zemes gabala Vaļņu 71C, Daugavpilī piekritību

 

 

•12.   

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 14.oktobra lēmumā Nr.652 "Par nekustamā īpašuma Daugavpilī, Varšavas ielā 18, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nodarbinātības valsts aģentūrai"

 

 

 

•13.   

Par dzīvojamās mājas Miera ielā 66, Daugavpilī, neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

 

 

 

•14.   

Par dzīvojamās mājas Imantas ielā 51, Daugavpilī, neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

 

 

 

•15.   

Par zemes starpgabala, kadastra Nr.0500 022 0234, Vecpils ielā 47A, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

 

 

 

•16.   

Par zemes starpgabala, kadastra Nr.0500 037 1673, Omskas ielas 9 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu