Šobrīd Daugavpilī

Pieņemti Domes Saistošie noteikumi “Atbalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību” Domes ziņas

380
Pieņemti  Domes Saistošie noteikumi “Atbalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību”

Noteikumi pieņemti 2020.g. 19.novembra ārkārtas Daugavpils domes sēdē un paredz šādu atbalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību:

  1. pabalsts krīzes situācijā;
  2. atbalsts vecākiem bērna īslaicīgai izmitināšanai, ēdināšanai un aprūpei.

Pabalstu krīzes situācijā 150 euro mēnesī piešķir gadījumā, ja persona:

  • nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības sakarā ar ārkārtējo situāciju,
  • zaudējusi ienākumus un nesaņem valsts dīkstāves pabalstu (piemēram, gadījumā, ja persona ir bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu mēnesi, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, atteikts piešķirt valsts dīkstāves pabalstu u.tml.)

Pabalstu krīzes situācijā nepiešķir gadījumā, ja persona pārtraukusi darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanās vai piekritusi samazināt darba slodzi.

Ja ģimenes (personas), tai skaitā audžuģimenes un aizbildņa aprūpē ir bērns līdz 18 gadu vecumam, pabalsta krīzes situācijā apmērs tiek palielināts par 50 euro  mēnesī katram bērnam.

Atbalstu bērnu īslaicīgai izmitināšanai, ēdināšanai un aprūpei karantīnas laikā piešķir Bāriņtiesa uz vecāku iesnieguma pamata, kamēr vecāks atrodas stacionārā un veselības stāvokļa dēļ pats nevar aprūpēt bērnu.

Bērna izmitināšanas, ēdināšanas un aprūpes izdevumus sedz pašvaldība, piešķirot Sociālajam dienestam nepieciešamos budžeta līdzekļus.

Bērniem tiek nodrošināta līdz 14 dienām ilga karantīna, pēc karantīnas beigām Bāriņtiesa vērtē jautājumu par bērna atgriešanos ģimenē vai, ja tas nav iespējams, nodrošina ārpusģimenes aprūpi Bāriņtiesu likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajā kārtībā.

Ja vecāks, kuram ir apstiprināta Covid-19 infekcija, tiek izrakstīts no stacionāra pirms bērnam ir beidzies 14 dienu karantīnas režīms un viņa veselības stāvoklis ir atbilstošs, lai turpinātu bērna aprūpi, vecāks var lūgt pārtraukt bērna  īslaicīgo aprūpes nodrošināšanu. Šo lūgumu vecāks var paust pa tālruni Bāriņtiesai. Lēmumu par bērna īslaicīgas aprūpes izbeigšanu pieņem Bāriņtiesa.     

Pašvaldības saistošie noteikumi saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatībustājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas. Ar stāšanos šo noteikumu spēkā,  spēku zaudē Domes 2020.gada 6.aprīļa Saistošie noteikumi Nr. 13 “Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību”.

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.