Šobrīd Daugavpilī

Rīkojums par pienākumu sadali starp Domes priekšsēdētāja vietniekiem Domes ziņas

325
Rīkojums par pienākumu sadali starp Domes  priekšsēdētāja vietniekiem

Domes priekšsēdētājs Igors Prelatovs 30. jūnijā parakstīja rīkojumu par atbildības sfēru sadali starp priekšsēdētāja vietniekiem.

 

  1. Domes priekšsēdētāja 1.vietnieka Jāņa Lāčplēša pārraudzības jomas:

Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana.

Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Pārstāvība Latgales plānošanas reģionā.

Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana.

Pašvaldības īpašumu atsavināšana, iegāde un iznomāšana.

Sociālā joma.

Pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā.

 

  1. Domes priekšsēdētāja vietnieces Līvijas Jankovskas pārraudzības jomas:

Pilsētas attīstības jautājumi.

Investīciju piesaiste.

Pašvaldības infrastruktūras projekti (ar ES struktūrfondu līdzfinansējumu).

Tūrisma attīstība.

Veselības joma.

 

  1. Domes priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Dukšinska pārraudzības jomas:

Iedzīvotāju izglītība (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), pedagoģisko darbinieku tālākizglītība un izglītības metodiskais darbs.

Sports un tā attīstība.

Kultūra un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana un tautas jaunrades attīstība (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.).

Bērnu tiesību aizsardzība, aizgādnība, aizbildnība, adopcija, bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzība, bērnu uzskaite u.c.).

Jaunatnes jautājumi.