Šobrīd Daugavpilī

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA NODOŠANU PUBLISKAI APSPRIEŠANAI Pašvaldības ziņas

239
PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA NODOŠANU PUBLISKAI APSPRIEŠANAI

2022.gada 15.septembrī pieņemts Daugavpils domes lēmums Nr.633 „Par lokālplānojuma „Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 05000050701 un 05000050706, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidei Višķu ielā 34, Daugavpilī” red.1.0. nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 03.10.2022. līdz 31.10.2022.

Sabiedrības līdzdalības pasākums notiks: 24.10.2022. plkst. 17:00 Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.

Publiskās apspriešanas laikā rakstiskus priekšlikumus varēs iesniegt līdz 31.10.2022. Departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski – ar drošu elektronisko parakstu parakstītu priekšlikumu, sūtot uz e-pasta adresēm ppdep@daugavpils.lv vai daugavpilsmernieks@inbox.lv.

Apmeklētājus pieņem pirmdienās no 13:00 – 18:00, trešdienās no 8:00 – 12:00, Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā

Ar lokālplānojuma red.1.0. materiāliem publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā – geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22923) un pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv sadaļā Pilsēta/Publiskā/sabiedriskā apspriešana, kā arī darba dienās Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA „DAUGAVPILS MĒRNIEKS”, Ģimnāzijas iela 11, Daugavpils, LV-5401, e-pasts: daugavpilsmernieks@inbox.lv.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs: Sergejs Trošimovs, tālr.65404259, e-pasts: sergejs.trosimovs@daugavpils.lv.

 

15.09.2022.lēmums Nr.633