Šobrīd Daugavpilī

PAZIŅOJUMS PAR DAUGAVPILS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA RED.3.0.APSTIPRINĀŠANU UN SAISTOŠO NOTEIKUMU IZDOŠANU Domes ziņas

209
PAZIŅOJUMS PAR DAUGAVPILS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA RED.3.0.APSTIPRINĀŠANU UN SAISTOŠO NOTEIKUMU IZDOŠANU

2020.gada 24.martā Daugavpils pilsētas domes sēdē pieņemts lēmums Nr.160 (prot.Nr.14,1.§) „Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijas 3.0. un Vides pārskata apstiprināšanu” un izdoti Daugavpils pilsētas domes 24.03.2020.Saistošie noteikumi Nr.12 „Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi un grafiskā daļa”.

Ar teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties: Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā ĢeoLatvija: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14552, Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv (sadaļā Pilsētas attīstība\Plānošanas dokumenti\Teritorijas plānojums, lokālplānojumi, detālplānojumi), kā arī darba dienās Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.

Daugavpils pilsētas domes 24.03.2020.saistošie noteikumi Nr.12 “Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi un grafiskā daļa” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, bet tiks īstenojami saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.pantā noteikto.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai jānosaka diena, kad var uzsākt saistošo noteikumu Nr.12 īstenošanu.

Līdz jaunā teritorijas plānojuma saistošo noteikumu īstenošanas uzsākšanai jāpiemēro Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošie noteikumi Nr.5 „Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006.-2018.gadam”.