Šobrīd Daugavpilī

Paziņojums būvniecības ieceres dokumentācijas iesniedzējiem Pašvaldības ziņas

544
Paziņojums būvniecības ieceres dokumentācijas iesniedzējiem

Daugavpils pašvaldības Centrālās pārvaldes Pilsētplānošanas un būvniecības  departaments informē, ka pamatojoties uz 14.11.2013. Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošiem noteikumiem  Nr. 55 par pašvaldības nodevām 1.2.punktu, kurā teikts „Nodeva samaksājama pirms attiecīgā pakalpojuma saņemšanas” sākot ar 2023.gada 10. janvāri iesniedzot Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā būvniecības ieceres dokumentāciju (būvprojektu minimālā sastāvā, paskaidrojuma rakstu vai būvprojektu) maksājums jāveic pirms attiecīgās dokumentācijas izskatīšanas un jāpievieno apmaksas apliecinājums (maksājuma uzdevums) būvniecības lietā Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv).

Maksājums jāveic saskaņā ar  Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošiem noteikumiem  Nr. 55 par pašvaldības nodevām atbilstoši plānotajai iecerei.

Par būvatļaujas saņemšanu maksājama sekojoša nodeva:

(50% apmērā - iesniedzot būvniecības iesniegumu un 50% apmērā - iesniedzot projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegumu)

Fiziskām personām:

I grupas ēkas pārbūvei un/vai ēkas lietošanas vieda maiņai – 20 euro apmērā,

I grupas ēkas restaurācijai, ja tā ir kultūras piemineklis – 20 euro apmērā,

II un III grupas ēkas jaunai būvniecībai – 70 euro apmērā,

II un III grupas ēkas novietošanai, restaurācijai, atjaunošanai vai pārbūvei – 50 euro apmērā,

II un III grupas ēkas nojaukšanai – 26 euro apmērā,

II un III grupas inženierbūvju jaunai būvniecībai, novietošanai, ierīkošanai, restaurācijai, atjaunošanai pārbūvei un nojaukšanai 30 euro apmērā,

Juridiskām personām:

I grupas ēkas pārbūvei, un/vai ēkas lietošanas vieda maiņai – 40 euro apmērā,

I grupas ēkas restaurācijai, ja tā ir kultūras piemineklis – 50 euro apmērā,

II un III grupas ēkas jaunai būvniecībai – 160 euro apmērā,

II un III grupas ēkas novietošanai, restaurācijai, atjaunošanai vai pārbūvei – 90 euro apmērā,

II un III grupas ēkas nojaukšanai – 50 euro apmērā,

II un III grupas inženierbūvju jaunai būvniecībai – 170 euro apmērā,

II un III grupas inženierbūvju novietošanai, ierīkošanai, restaurācijai, atjaunošanai pārbūvei un nojaukšanai – 60 euro apmērā.

Par būvniecības ieceres akceptu maksājama sekojoša nodeva:

Fiziskām personām:

izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā – 10 euro apmērā;

Juridiskām personām:

izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā – 15 euro apmērā;

Papildus normatīvajos aktos noteiktajam no nodevas samaksas atbrīvo pašvaldības uzņēmumus un iestādes, kuras izveidotas pašvaldības un tās iestāžu patstāvīgo funkciju veikšanai. No nodevas samaksas 50% apmērā atbrīvotas ģimenes (personas) ar trūcīgas ģimenes (personas) vai ar maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, daudzbērnu ģimenes, politiski represētas personas, kā arī personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, kad tas nepieciešams šo personu īpašumā (valdījumā) esošā nekustamā īpašuma būvniecībai.

Pašvaldības nodevas maksājumu jāveic –

Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde

Reģ.Nr. 90000077325

kādā no norēķinu kontiem –

AS "Citadele banka"

PARXLV22

LV17PARX 0000 8500 6200 0

AS "DnB banka"

RIKOLV2X028

LV47RIKO 000 2011 00442 3

AS"Swedbank"

HABALV22

LV69HABA 0001 4020 4125 0

AS "SEB banka"

UNLALV2X006

LV10UNLA 0005 0111 3052 6

 

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda

EKK kods 9521,

zemes vienības kadastra apzīmējums, objekta nosaukums un adrese,

kā arī, ja maksājumu veic cita persona – būvniecības ierosinātāja vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums.

Informējam – ja būvniecības ieceres dokumentācijai nebūs pievienots maksājuma uzdevums par pašvaldības nodevas apmaksu, Pilsētplānošanas un būvniecības departaments ieceri neizskatīs un noraidīs ar lēmumu. 

Plašāka informācija – pa tālr. 654 04248 vai e-pastu: aija.krumina@daugavpils.lv.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības Centrālās pārvaldes

Pilsētplānošanas un būvniecības departaments