Šobrīd Daugavpilī

Par projekta “Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai” realizācijas gaitu Domes ziņas

68
Par projekta “Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai” realizācijas gaitu

Projekta Nr.9.3.1.1/19/I/003 “Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai” ietvaros tika noslēgti pēdējie būvdarbu līgumi.

2020.gada 8.jūlijā tika noslēgts līgums ar SIA “Structum” par būvdarbu veikšanu objektā “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes iestādes ēkā - Turaidas ielā 36, Daugavpilī, telpu pielāgošana Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām un vides pieejamības prasību nodrošināšana (SAM 9.3.1. ietvaros)”, ir iesākti demontāžas darbi. Atbilstoši līgumu nosacījumiem būvdarbu termiņš ir 8 mēneši no līguma abpusējās parakstīšanas dienas. Šajā termiņā nav iekļauts objekta pieņemšanas ekspluatācijā termiņš. Būvdarbu laikā autoruzraudzību nodrošinās PS „Lūsis V un MV Būveksperti” un būvuzraudzību SIA „Fortum”. Rezultātā tiks izveidots daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs, kurā tiks sniegti Dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem „Atelpas brīža” un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.

2020.gada 21.augustā tika noslēgts līgums ar SIA “Builder Industry” par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu veikšana objektā 18.novembra ielā 354V, Daugavpilī. Pašlaik tiek izstrādāta būvniecības dokumentācija. Rezultātā tiks izveidots SBSP „Grupu māja (dzīvoklis)”,  12 personās ar garīga rakstura traucējumiem, kuras šobrīd dzīvo valsts ilgstošas aprūpes institūcijā, pāries uz patstāvīgu dzīvi pašvaldībā.

Objektā “Dienas aprūpes centra pielāgošana personām ar garīga rakstura traucējumiem Arhitektu ielā 21, Daugavpilī (SAM 9.3.1.ietvaros)” būvniecības darbi ir pabeigti, izpilddokumentācija ir iesniegta Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam akceptēšanai.

 Objektā “Bērnu nama – patversmes telpu pārbūvi Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām, Komandanta ielā 3, Daugavpilī (SAM 9.3.1.ietvaros)”  turpinās būvdarbi. Sakarā ar piesardzības pasākumiem Covid-19 ierobežošanai gan Latvijā, gan citās Eiropas valstīs un pasaulē daži ražotāji nevarēja piegādāt iekārtas, t.i. invalīdu pacēlāju, gaismekļus, saules baterijas un tvertnes, kā arī tika konstatēti būvprojekta nepilnības, kā rezultātā bija nepieciešams izstrādāt jaunus tehniskos risinājumus. Rezultātā, būvdarbu līgums tika pagarināts līdz 2020.gada 2.oktobrim.

Projekta mērķis ir sekmēt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi un attīstību Daugavpils pilsētas pašvaldībā saskaņā ar Latgales Plānošanas Reģiona deinstitucionalizācijas plānu.

Projekta īstenošanas ilgums ir 24 mēneši no vienošanās parakstīšanas dienas.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 1 745 357,04, no tām:

Attiecināmās: EUR 1 745 357,04

ERAF līdzekļi 63,16%: EUR 1 102 387,10

Valsts budžeta dotācija 3,34%: EUR 58 361,67

Pašvaldības finansējums 33,5%: EUR 584 608,27

Informāciju sagatavoja: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļa

Fotofiksācija: Arhitektu 21

Fotofiksācija Komandanta 3