Šobrīd Daugavpilī

Par likumā noteikto prasību izpildi demontēt pieminekļus Daugavpilī Pašvaldības ziņas

1084
Par likumā noteikto prasību izpildi demontēt pieminekļus Daugavpilī

Latvijas Republikas Saeima 2022. gada 16. jūnijā pieņēma likumu "Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā", nosakot par pienākumu ne vēlāk kā līdz 2022. gada 15. novembrim veikt Ministru kabineta noteikumos noteikto objektu demontāžu.

Ar Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 448 "Latvijas Republikas teritorijā esošo demontējamo padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu saraksts" ar kārtas numuru Nr. 59 un Nr. 60 par demontējamiem objektiem Daugavpilī tika noteikti: objekts Nr.59 (Piemiņas vieta Sarkanās armijas karavīriem Daugavpils valstspilsētā, 18. novembra ielā, bijušajā Slavas skvērā, uz zemes vienības ar kadastra Nr. 05000044401) un objekts Nr.60 (Piemineklis Sarkanās armijas 360. strēlnieku divīzijas karavīriem Daugavpils valstspilsētā, 18. novembra ielā, pretim Komunālajiem kapiem, uz zemes vienības ar kadastra Nr. 05000282104).

Daugavpils pašvaldība, nodrošinot ar Likumu noteiktā pienākuma izpildi, iepirkumu procedūru atklātumu, iespējamo pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, izsludināja publisku iepirkumu (identifikācijas Nr. DPP 2022/124), kurā piedalījās divi pretendenti, piedāvājot līgumcenas (iepirkuma priekšmeta 1. un 2. daļā) - 81 008,40 euro bez PVN un 47 427 euro bez PVN. Ņemot vērā iepirkuma procedūras rezultātus un to, ka pašvaldības budžetā šādam mērķim nebija nepieciešamā finansējuma, 2022. gada 13. oktobrī Daugavpils valstspilsētas domes deputāti izskatīja jautājumu par nepieciešamā finansējuma 57 386,67 euro ar PVN apmērā piešķiršanu no pašvaldības 2022. gada budžeta un to neatbalstīja.

Ņemot vērā Daugavpils valstspilsētas domes 2022.gada 13.oktobra lēmumu un nodrošinot Likuma un Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr.448 “Latvijas Republikas teritorijā esošo demontējamo padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu saraksts” prasību izpildi un pamatojoties uz Likuma 7. pantu, nepiemērojot publisko iepirkumu reglamentējošās tiesību normas, objekta Nr.59 un objekta Nr.60 būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un demontāžas darbu veikšanas izmaksas sastādīja 40 779,89 euro bez PVN.

Informācijai daļā par Objektu demontāžas darbu veicēju (būvuzņēmēju) ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 10.panta ceturto daļu un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības amatpersonām ir saistošs apliecinājums par šīs informācijas neizpaušanu.

Saskaņā ar Likuma 8. pantu un Ministru kabineta 2022. gada 16. augusta noteikumiem Nr.516 “Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas, kā arī fizisko un juridisko personu ziedojumu uzskaites un izlietošanas kārtība Latvijas Republikas teritorijā esošo padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu demontāžai” valsts finansēs ne vairāk kā 50 procentus no kopējām objektu demontāžas izmaksām pēc fizisko un juridisko personu ziedoto resursu izlietojuma, savukārt pašvaldības objektu demontāžas finansējuma daļa būs atkarīga no Daugavpils valstspilsētas domes pieteikuma (pieteikums Nr. 173/2022) izskatīšanas rezultātiem Satversmes tiesā.

Saskaņā ar Valsts policijas 2022. gada 27. oktobra lēmumu Nr.530, Daugavpilī tika īstenoti vairāki ierobežojoši pasākumi, t.sk., saistīti ar objektu drošu un netraucētu demontāžas darbu veikšanu, kuru rezultātā objektu demontāžas darbu veikšanas procesā tika nodrošināta personu un sabiedrības drošība. Objektu teritorijās iepriekš novietoto ziedu un sveču pārvešanu nodrošināja pašvaldības kapitālsabiedrība – SIA “Labiekārtošana - D”.

Papildus tam, pašvaldība informē, ka par demontēto objektu teritoriju turpmākiem izmantošanas veidiem pašvaldība plāno rīkot publisko apspriešanu, tādējādi nodrošinot pašvaldības iedzīvotāju līdzdalību minēto jautājumu izlemšanā.

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!