Līdz oktobra beigām var izteikt priekšlikumus Daugavpils teritorijas plānojumam Pašvaldības ziņas

1049
Līdz oktobra beigām var izteikt priekšlikumus Daugavpils teritorijas plānojumam

Tuvākajā laikā Daugavpils valstspilsētas pašvaldība uzsāks Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijas izstrādi. Lēmums par attiecīga līguma slēgšanu 17. augustā pieņemts Domes kārtējā sēdē. Iedzīvotāji un organizācijas aicināti paust ierosinājumus plānojuma jaunajai redakcijai līdz šī gada oktobra beigām.

Grozījumu izstrāde uzsākta ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra sēdes lēmumu Nr.95 (prot.Nr.5, 9.§) „Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes mērķis - nodrošināt teritorijas plānojuma atbilstību spēkā esošajiem normatīviem aktiem, precizēt to, ņemot vērā 10.06.2020. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli par plānojuma īstenošanas atļauju, kā arī veikt nepieciešamās izmaiņas, atbilstoši institūciju un iedzīvotāju priekšlikumiem, izvērtējot to atbilstību Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam.

Laika posmā no 23.02.2023. līdz 18.08.2023. saņemti 52 fizisko un juridisko personu priekšlikumi teritorijas plānojuma grozījumiem. Savus nosacījumus šogad iesniegusi arī Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, AS „Augstsprieguma tīkli”, AS „Gaso”, AS „Sadales tīkls”, VAS „Latvijas dzelzceļš”, VSIA „Latvijas Valsts celi”, AS „Latvijas valsts meži”, Dabas aizsardzības pārvalde, Veselības inspekcija, VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Augšdaugavas novada pašvaldība, AS „Latvenergo”, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Valsts meža dienests, Valsts vides dienests, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Komunālā saimniecības pārvalde”, SIA „Baltcom”, PAS „Daugavpils siltumtīkli” un SIA „Daugavpils ūdens”. Šos ierosinājumus  izvērtēs iekļaušanai plānojuma grozījumos.

Vides pārraudzības valsts birojs 2023. gada 3. jūlijā ir izdevis Lēmumu Nr. 4-02/47/2023 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” plānošanas dokumentam “Daugavpils valstspilsētas teritorijas plānojuma grozījumi”. Pēc nosacījumu saņemšanas tika organizēta iepirkuma procedūra TP grozījumiem, kuras rezultātā Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma noslēgt ilgtermiņa saistību līgumu ar SIA “REĢIONĀLIE PROJEKTI” (reģ.Nr.40003404474) par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi. Līguma saistību izpilde 56 144,00 euro apmērā  tiks nodrošināta no pašvaldības budžeta līdzekļiem 2024. gadā.

Pirms ir uzsākts darbs pie plānojuma grozījumu apkopojuma, ikviens iedzīvotājs vai institūcija vēl var iesniegt savus priekšlikumus. To var izdarīt līdz oktobra beigām, iesūtot ar e-parakstu apliecinātu ierosinājumu brīvā formā uz e-pastu ppdep@daugavpils.lv, vai arī iesniedzot to personīgi Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā Raiņa ielā 28, Daugavpilī (3. stāvs) iestādes darba laikā. Tālrunis uzziņām: 65407780. Visi ierosinājumi tiks izvērtēti, un gadījumā, ja tiks atzīti par pamatotiem, tos iekļaus plānojuma grozījumu 1. redakcijā.

Ar spēkā esošā teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties šeit: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14552.

Teritorijas plānojuma grozījumi un ar to saistītie materiāli būs pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26672

Kad plānojuma grozījumi tiks izstrādāti, tie tiks nodoti sabiedriskai apspriešanai, lai ikviens iedzīvotājs arī šajā posmā varētu paust savu viedokli un ierosinājumus.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pašvaldības Centrālās pārvaldes

Komunikācijas nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!