Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas dome izsludina konkursu uz Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora amatu Domes ziņas

2942
Daugavpils pilsētas dome izsludina konkursu uz Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora amatu

Izpilddirektora pamatpienākumi

Izpilddirektora amata pienākumi tiek noteikti likuma “Par pašvaldībām” 69.pantā un Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikuma 18.punktā un proti:

 1. organizēt domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi;
 2. dod rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem;
 3. sagatavot priekšlikumus domei par attiecīgās pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu;
 4. ierosināt domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, domes nolikumā noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus;
 5. iesniegt domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;
 6. domes noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkoties ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēgt saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām;
 7. organizēt teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu;

organizēt, kontrolēt un vadīt administrācijas darbu, kontrolēt pašvaldības pasūtījuma izpildi;

 1. saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, pieņemt darbā un atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus, apstiprināt darbinieku amata pienākumus, parakstīt koplīgumu;
 2. organizēt saistošo noteikumu, domes lēmumu, domes priekšsēdētāja vai viņa vietnieku rīkojumu un citu normatīvo aktu izpildi;
 3. atcelt pašvaldības administrācijas pieņemtos prettiesiskos lēmumus, kā arī sagatavot un iesniegt domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu, savas kompetences ietvaros izdod rīkojumus pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību vadītājiem, kā arī citiem administrācijas darbiniekiem un kontrolēt to izpildi, ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darbu;
 4. ziņot domei par administrācijas darbu, kā arī pēc domes vai priekšsēdētāja pieprasījuma sniegt ziņojumus un pārskatus par pieprasītajiem jautājumiem;
 5. pieņemt lēmumus par mantas (izņemot zemes nomu) nodošanu iznomāšanai un veikt citas normatīvajos aktos noteiktās darbības nomas objektu iznomāšanas procesā;
 6. pašvaldības administrācijas ikdienas funkciju izpildei var izveidot komisijas vai darba grupas;
 7. pašvaldības domes nomaiņas gadījumā nodrošināt pašvaldības nepārtrauktu darbu, organizēt dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam pašvaldības domes priekšsēdētājam;

15.domes budžeta ietvaros apstiprināt pašvaldības iestāžu budžeta tāmju grozījumus;

 1. izsniegt licences, atļaujas, rakstiskus saskaņojumus un piekrišanas komercdarbības veikšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 2. izsniegt atļaujas vai saskaņot publisku pasākumu, piketu, sapulču un gājienu rīkošanu;
 3. pieņemt lēmumus par aizliegumu atrasties uz publisko ūdeņu ledus tādās vietās, kur var tikt apdraudēta personas dzīvība un veselība;
 4. veikt citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

Prasības kandidātiem:

- augstākā izglītība (akadēmiskā bakalaura/maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība);

- obligāta darba pieredze vadošā amatā ne mazāk kā 5 gadi valsts vai pašvaldības iestādē vai  privātajā sektorā;

- latviešu valodas zināšanas (augstākā pakāpe C2) un vismaz vienas no Eiropas Savienības oficiālajām valodām zināšanas sarunvalodas līmenī;

Piedāvājam:

 • atalgojumu EUR 1850 apmērā pirms nodokļu nomaksas;
 • darba līgumu uz nenoteiktu laiku;
 • atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu profesionālā komandā;
 • stabilu atalgojumu vienmēr laikā un sociālās garantijas;
 • darba devēja apmaksātas profesionālās izaugsmes iespējas;
 • stabilu, drošu un sakārtotu darba vidi.

Pieteikuma iesniegšanas kārtība

Motivācijas vēstuli, dzīves gaitas aprakstu (CV), kurā iekļauts pašvērtējums par vismaz vienas no Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanām (izņemot latviešu valodu), redzējumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības izpildinstitūcijas darbības efektivitātes uzlabošanu (uz vienas A4 lapas), augstāko izglītību  apliecinošu dokumentu kopijas , valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju (C2) (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā, iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā . Dokumentus iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei „Domes izpilddirektora amata kandidāta atlasei”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram.

Pieteikums jāiesniedz līdz 2019.gada 1.aprīlim, plkst.1700Sūtot pieteikumu pa pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2019.gada 1.aprīļa, plkst.1700.

NOLIKUMS